קכז, ב

נקודה דחכמה שמבריק כברק מלמעלה מן השכל (בל' העולם הבנה כו') והיינו מכח המשכיל שנק' ח"ס דא"א ונק' חכמה נעלמה שהוא מקור מוצא כל שכל מאין כו' ונק' משכיל כידוע והיינו שאמר דאור אבא יונק ממזל הח' ונוצר אותיות צינור20 כצינור דק כך בחי' שערות דמזל הח' הוא בחי' צומח שבמשכיל הנ"ל להצמיח מאין כל מיני השכלות והיניקה הוא בחי' הגדלת מוחין דאבא והגדלת מוחין דאימא היינו ממזל הי"ג ונקה וב' מזלות הללו מזל העליון ומזל התחתון הן שרשי המוחין דאו"א והוא בכח המשכיל עצמו יש שרש הגדלת מוח ההבנה ושרש הגדלת מוח התפיסא וההשגה שהן נק' מוח אבא ומוח אימא כידוע וכמו שבחי' מוח בינה שהוא מוח התפיסא וההשגה מקבל מבחי' האין דמוח החכמה כך בשרשם ביחוד ב' מזלות דא"א ונוצר ונקה כו' וידוע דגם שהמזלות נק' שערות21 שנבקעים ויוצאים רק מבחי' מותרי מו"ס דא"א אבל שרשן מעצמו' הגלגלתא22 שלמעל' מגוף פנימיו' המ"ס שלכך נבקעו ויצאו בבחי' מותרות כמשל בקיעת הנוד סתום ביותר כו' כמו החכ' כשגובר עליו כח השכל ביותר נופל ממנו נובלות ששרש הנובלו' יותר גבוה מגוף אור השכל ולכך אמר דנובלו' חכמ' ש"מ תורה לשבח23 דוקא כמ"ש במ"א וכך הוא טעם מעלות ענין שרש י"ג מדה"ר שנק' בשם י"ג ת"ד24 כו' שיוצאי' ממותרי מוחא סתימאה כו' וכמ"ש ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה' שהוא מלמעלה ממו"ס שנק' טעם וחכמה כמוסה לרצון הנעלם ונק' ג"כ שכל הנעלם מכל רעיון25 או פלאות חכמ'26 ולפ"ז כשאמר דאור אבא יונק ממזל כו' הרי זה למעלה מח"ס עצמה ולזה אמר הכל תלוי במזל27 אפי' ס"ת בהיכל שהוא בחי' יחוד או"א למטה נקודה דחכמה בהיכל' דבינה28 מאין ליש כנ"ל שזהו ספר וספור29 שנק' ס"ת בהיכל כידוע וזהו למעלה הרבה ממ"ש דאבא ואימא מלבישין לזרועות דא"א ומכ"ש מבחי' נה"י דא"א שמלובשין באו"א כו' להיות ידוע שבחי' ז"ת דא"א היינו רק בחי' המדות חג"ת כו' שנק' יד הגדולה ויד החזקה30 כו' ונק' ג"כ בזהר בשם טורי חשוכא (כידוע במאמר דהאי איילתא32 אזלת לטורא חשוכא ומשם ארחת מזונא שזהו בחי' עלי' המל' בחג"ת דא"א כו' וכמ"ש ותרם התיבה33 כו'34 בחדש הז'35 שהוא ר"ה36 שעולה המל' בהרי אררט טורי קרדניתא37 כו') כמו הרים הגבוהים שאין אור השמש מאיר עליהם כו' והיינו בחי' המדות שברצון שלמעלה מן השכל וטעם גלוי משא"כ המדות שמצד השכל וטעם נק' טורי דנהורא31 דחכ' נק' אור38 כו' אבל המדות שברצון נק' טורי חשוכא מדות שבהעלם הרצון ושרשם מבחי' ח"ס הנ"ל שהוא הנק' תעלומות חכמה39 ענין טעם כמוס לרצון שנחלק ממנו ב' קוין חו"ג שברצון כו' ולזה א' דאו"א מלבישין לזרועות חו"ג דא"א כמו שאנו רואים שמחמת מדת החסד ואה"ר שברצון נמצא שרש לשכל וטעם לזכות ולחסד כמו השוחד יעור כו' שמחמ' השוחד שיש לו אהב' ברצון ממציא טענה ומטעה כח שכלו מחוב לזכות כמו ר"י שלקח כלכלה דפירי40 אמ' אי בעי טעין הכי כו' נמצא המדות חו"ג מלובשי' בפנימי' דאו"א ובחי' או"א מלבישי' אותן מבחוץ וכמ"ש אני בינ' לי גבור' דא"א כו' כמ"ש בע"ח41 וד"ל וביריד' המדריגה עוד אין מוחין דחו"ב דאצי' מקבלי' רק מבחי' נו"ה דא"א שהוא הבאת השפע דחו"ג למט' כמו נו"ה שנק' מאזני צדק בכ"מ גם למט' במדות שמצד אור השכל רק במדות שברצון שנק' אריכות דאנפין הן בלתי מוגבלים כמו הרצון עצמו שהוא בלתי מוגבל


20) ונוצר אותיות צינור: תשא לד, ז [ושם: נצר]. ראה אג"ק מכ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' קיט ואילך. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רמג. וש"נ. שמות ח"א ע' קעב. וש"נ.

21) שהמזלות נק' שערות: ראה גם לקו"ת אמור לט, א. מאמרי אדה"ז שבהערה 27.

22) שהמזלות. . שרשן מעצמו' הגלגלתא: ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקכד ואילך. דברים ח"א ע' רכח ואילך.

23) דנובלו' חכמ' ש"מ תורה לשבח: ב"ר פי"ז, ה. פמ"ד, יז. ראה תו"ח נח סג, ב ובהערה 26.

24) י"ג מדה"ר. . י"ג ת"ד: ראה זהר (אד"ר) נשא קלא, א. תרומה [ספדצ"נ פ"ת] קעז, א. ע"ח (שער א"א) שי"ג פ"ט.

25) שכל הנעלם מכל רעיון: באוה"ת לך (כ"ד) ע' תרפה: נז' ברע"מ. ראה הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' ח? ויקרא ח"ב ע' תרכב.

26) פלאות חכמ': ראה גם לעיל צה, ב. מאמרי אדה"א נ"ך ע' קנו. וש"נ. דרושי חתונה ח"ב ע' תקכב. תו"ח בראשית כא, ב ובהערה 13.

27) הכל תלוי במזל: ראה זהר (אד"ר) נשא קלד, א. דברים נחמדים ממהר"ם שיף בתחלתן [נדפסו בסוף מס' חולין]. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' קכז ובהנסמן לשם.

28) נקודה דחכמה בהיכל' דבינה: ראה זהר בהקדמה ו, רע"א. תצוה קפ, א. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' א. תו"ח לך פא, ג.

29) ספר וספור: ס"י פ"א מ"א.

30) דא"א. . חג"ת. . יד הגדולה ויד החזקה: בשלח יד, לא. בא יג, ט. ראה גם שע"ת קג, ד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' ריג. וש"נ.

32) דהאי איילתא: ראה זהר שם.

33) ותרם התיבה: נח ז, יז [ושם התיבה ותרם ? ראה לעיל נה, ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'רמ? שע"ת מט, א].

34) כו': אג: ליתא.

35) ותרם התיבה בחדש הז': כ"ה גם בסידור ערבית לשבת קסט, ב.

36) בחדש הז' שהוא ר"ה: נח ח, ד. ראה זהר בהעלותך קמט, ב. פינחס רנח, ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' קד. וש"נ. תו"ח נח נח, ד ובהערה 57. לעיל כד, ב. קה, א.

37) בהרי אררט טורי קרדניתא: ראה ת"א ות"י נח שם. רש"י פסחים ז, א ד"ה אפילו? חולין נד, ב ד"ה דינרא.

31) טורי חשוכא. . טורי דנהורא: ראה זהר פינחס רמט, ריש ע"ב. סה"מ תקס"ב ח"ב ע' תקח וע' תקיג (בשם הה"מ). מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' פט. וש"נ. שמות ח"א ע' פח. וש"נ. לעיל קד, ב. קה, א.

38) דחכ' נק' אור: ראה זהר בראשית ל, ב. תרומה קסז, א. לקוטי שיחות (דברים) כרך לד ע' 15 הערה 42. תו"ח בראשית ז, ד הערה 50.

39) תעלומות חכמה: נסמן לעיל קט, ב.

40) ר"י שלקח כלכלה דפרי: ועד"ז מובא במאמרי אדה"ז על מאמרי רז"ל ע' כ ?שנתן לו. . מחמת שלקח". אבל לעיל קב, ב ועד"ז בתו"ח וירא קיד, ב ?שהביאו לו שוחד" ? ראה כתובות קה, ב.

41) אני בינה. . דא"א. . בע"ח: משלי ח, יד. ראה שם (שער או"א) שי"ד פ"ב.