קכח, א

ע"כ גם בחי' נו"ה הן בבחי' בלתי מוגבל וכידוע דפי' זכר רב טובך הוא בחי' יסוד דא"א1 וכן ובטובך הגדול2 וכה"ג וכן אם יגאלך טוב3 ורב טוב לבית ישראל4 וכה"ג משא"כ בחי' יסוד ז"א שהוא בחי' מדות שנולדים מבינה הוא בבחי' הקטנות ביותר וכמ"ש במ"א בענין צדיק כתמר שזהו בחי' יסוד ז"א כארז5 בלבנון ישגה בבחי' א"ח שהוא ביסוד ע"י וא"א וכן מ"ש בשלמה וידבר מן הארז6 אשר בלבנון עד האזוב בחי' קטנות יסוד ז"א במל' שנק' קיר7 כו' (וכידוע בכוונות דאיש"ר מברך8 דשמו גי' רצון9 ושמו הגדול בבחי' יסוד ומל' דאריך שיהי' מבורך באו"א וזו"נ כו' לאגברא ימינא על שמאלא10 וכמו ובטובך הגדול ישוב כו' וד"ל):

(כו) ומעתה יש להבין בירידת האור עוד בע"ס דאו"א עצמן מבחי' פנימית המוחין דאו"א כשהן מקבלים מחו"ג דא"א ומכ"ש כשעולין לקבל ממזלות דא"א כנ"ל לבחי' חיצוני' נה"י דאו"א שמלובשין במוחין דז"א11 וכמ"ש בע"ח. והענין ידוע כמו שבת וי"ט הן בבחי' פנימית המוחין דאו"א כי השבת נק' קודש12 בעונג דחכ' מלה בגרמיה14 והוא בחי' פנימית אור אבא (שהוא פנימי' ע"י15 וזה שנאמר וקראת לשבת עונג16 וכמ"ש במ"א בענין ג' סעודו' דשבת17 באריכות) וי"ט נק' מקרא קדש18 בחי' שמחה13 כמ"ש אם הבנים שמחה19 שהוא בחי' מוחין דאימא שמקבל מאבא כי השביתה דשבת הוא בחכ' ג"כ דהיינו בפנימית אבא בחי' כח מ"ה אין דחכמה קודם שמתפשט ליש בהשגה דבינ' וכן בינה בבחי' פנימי' הוא עומק נקודת המושג כו' כידוע שיש אין חכמה20 בבינה ובינה בחכמה והיינו הבן בחכמה וחכם בבינה21 שזהו בחי' יחוד פנימי' דאו"א משא"כ בחיצונית השפע דחו"ב בחג"ת נה"י כו' כמו מדות שבחכמה שנק' בחי' ו"ק דאבא22 כמו חסד שבחכמה דהיינו כח שכל המטה כלפי חסד או כח שכל אחר שמטה כלפי דין כו' ומאירי' בחו"ג דבינה שהוא בא בהשגה בטוב טעם בהסבר לזכות ולחוב ונק' מדו' שבשכל המושג קודם שנולדו במהות בפ"ע (כמשי"ת) וכאשר אינו מוצא טעם בהסבר השגה ומ"מ לא יוכל לומר בהיפוך כי שכלו מטה כך היינו בבחי' חו"ג דאבא קודם שמאיר מאין ליש בבינה (כמו ענין שתיק רב23 כו') (והשתיקה סייג לחכ'24 משתוקא בתרין25 מפני שעולה ביטול כח מ"ה דחכ' זה למקור המוציא כל השכלות שנק' ח"ס כנ"ל ומוציא משם השכלה חדש' כו') ובחי' נה"י דאבא היינו בחי' מאזני השכל והחכמה איך שיבא הדבר חכ' לידי השפעה בבחי' כליות יועצות כו' (והיינו ענין התוקף שיש במוח שנק' תקיף בדעתו כמו הרגלים שיש בהן כח להקים כל הגוף כך בחי' נו"ה דאבא מקימין לגוף המוחין ולהיפוך כשאינו תקיף בדעתו בקל יפול מסברתו מחוב לזכות ומטמא לטהור כו' וכן בנו"ה דאמא) ודרך כלל הרי רק מבחי' נה"י דאבא שמלובשים בנה"י דאימ' משם נמצא מקור המוחין לז"א שהן בחי' המדות שלמטה מן השכל (כמשי"ת) וידוע פרטי עניני יחודים דאו"א בין כשהוא בבחי' הפנימי' לצורך עצמן שהוא בבחי' ג"ר שבהן קודם שמתפשטים במדות עדיין כו' ובין כשמתייחדים לצורך מוחין חדשים לזו"נ שהוא בבחי' נה"י לבד כו' וזהו ההפרש בין שבת לחול כו' (ובק"ש הכוונה בה' אלקינו היינו בפנימי' דאו"א26 שמשם ה' אחד יחוד דזו"נ27 כשבא להם בחי' תוס' מוחין חדשי' כדי שיוכלו להוליד כו' והיינו במס"נ דק"ש משא"כ בתורה ומצות בלא מס"נ אין היחוד רק בחיצוניות דאו"א בזו"נ28 כמ"ש במ"א וכמו בענין עשרה הרוגי מלוכה שהעלו מ"ן לאו"א29 בבחי' הפנימי' ע"י מס"נ


1) זכר רב טובך. . יסוד דא"א: ראה גם מאמרי אדה"א נ"ך ע' קע.

2) ובטובך הגדול: נוסח רבונו של עולם (תפלת השחר). ראה גם סידור סדר סעודת שבת רב, א [ובטובו]. מאמרי אדה"ז על ענינים ע' רח.

3) אם יגאלך טוב: רות ג, יג.

4) ורב טוב לבית ישראל: ישעי' סג, טז.

5) צדיק כתמר. . כארז: תהלים צב, יג [בדילוג]. ראה גם לקמן קלד, ב. סידור ערבית לשבת קסט, ב. פיה"מ פז, ב. מאמרי אדה"א במדבר ח"א ע' א'קמו.

6) וידבר מן הארז: מלכים-א ה, יג [בדילוג. ושם: ועד]. ראה גם פיה"מ פז, ג.

7) במל' שנק' קיר: ראה זהר ויחי רכח, ב. תרומה קלג, א. מאו"א מערכת קיר (אות כג).

8) דאישמ"ר מברך: נוסח הקדיש.

9) דשמו גי' רצון: נסמן לעיל קכב, ב.

10) לאגברא ימינא על שמאלא: ראה זהר וישלח קסה, ב. מקץ קצח, ב. וארא לב, סע"א. יתרו סז, א. אמור צב, ב.

11) נה"י דאו"א. . במוחין דז"א: ראה ע"ח (שער דרושי הנקודות) ש"ח פ"ב. (שער הולדת או"א וזו"נ) שט"ז פ"ז.

12) השבת נק' קודש: תשא לא, יד. טו. ראה זהר אמור צה, א. פע"ח (שער מקרא קודש) ש"כ פ"א. סידור שער המועדים ריז, א. לקו"ת צו יב, א. מאמרי אדה"א בראשית ע' מה. אג"ק מכ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' קכט ואילך. לקו"ש (שמיני) כרך לב ע' 64 הערה 47.

14) קודש. . מלה בגרמיה: זהר אמור צד, ב. ראה גם לעיל כט, א ובהנסמן במ"מ לשם.

15) פנימית אור אבא. . פנימי' ע"י: ראה סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תתסה. לקו"ת נצבים מט, ד. לעיל פט, א בשם הע"ח. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' כה? דברים ח"ג ע' תתע וע' תתי? קונטרסים ע' תכה ואילך. שם ע' סט (במהדו"ת).

16) וקראת לשבת עונג: ישעי' נח, יג.

17) בענין ג' סעודו' שבת: ראה סידור סדר סעודה שלישית רד, ג.

18) וי"ט נק' מקרא קדש: בא יב, טז. אמור כג, ד ואילך. הנסמן לעיל בהערה השבת נק' קודש.

13) השבת. . בעונג. . ויו"ט. . שמחה: נסמן לעיל קיג, א.

19) אם הבנים שמחה: תהלים קיג, ט.

20) חכמה: אזיב: דחכמה.

21) הבן בחכמה וחכם בבינה: ס"י פ"א מ"ד.

22) ו"ק דאבא: ראה גם סידור סדר הגדה רצה, ב. תו"ח בראשית טו, א ובהנסמן לשם.

23) שתיק רב: ביצה ו, א. ראה גם מאמרי אדה"א בראשית ע' צד ואילך. וש"נ.

24) והשתיקה סייג לחכ': אבות פ"ג, מי"ג.

25) משתוקא בחרין: מגילה יח, א. ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ס"ע תתטז ואילך. וש"נ. נ"ך ע' שנח ואילך. וש"נ. תו"ח ח"ש קמ, ד. לעיל קא, א.

26) בה' אלקינו. . דאו"א: ואתחנן ו, ד. פע"ח (שער הק"ש) ש"ז פ"ז.

27) ה' אחד יחוד דזו"נ: ראה גם מאמרי אדה"א בראשית ע' שפ.

28) בתורה ומצות בלא מס"נ. . בזו"נ: ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרכא. וש"נ.

29) עשרה הרוגי מלוכה. . לאו"א: ע"ח (שער מ"ן ומ"ד) של"ט ד"א. ראה גם הנסמן במ"מ לשע"ת ח"א נו, ב.