קל, א

וזה גשמי ונבדל מן העצם והב' שהגבול בכח אינו גבול ממש רק שמגביל בכחו עפ"י רצון ובחירה לזה ואינו גבול מוכרח לומר שאין לו כח התפשטות עוד רק שאינו רוצה להתפשט יותר כו' וה"ז רק עוש' את ההגבלה ואינה הגבל' אמיתי' כגבול בפועל שהוא הגבלה אמיתי' כו' (וכמ"ש במ"א בענין פנימי' הכלים וחיצוניות הכלי'1 שיתבאר בעזר"ה) וכך יובן למעלה בשרש ומקור כלים המגבילים לאור דהיינו בשרש ומקור כח המגביל שלהם שבא ונמשך מן העצמות שמשם נמשך התהוות האור עצמו כמו מקור התהוות אור הרצון מהעלם עצם המקור לכל רצון הרי משם ג"כ נמשך כח הגבול להגביל כח התפשטות אור הרצון שלא יתפשט עוד כדי שיוכל להיות טעם לרצון שאם לא היה פוסק כח ואור הרצון לא הי' בא לעולם לכלל טעם לרצון והוא ממאמר קו המדה העושה כל גבול בפועל ממש באורות וכך הוא עושה כל גבול בפו"מ בכלים דע"ס המגבילים איך שיגבילו בפו"מ אבל מקור ושרש שלהם אינו בחי' גבול אמיתי רק שהוא עושה את אופן ההגבלה (שזהו בא מקו המדה מבחי' גבו'2 דאא"ס בחי' כח המכווץ שדומה לכח המתפשט וב' קוין שקולין הן כו' כי כל יכול יש בו כח המגביל3 ג"כ כו' (וכמ"ש במ"א) ומבואר למעלה4 שזהו בחי' הרשימו כו' שמשם הוא שרש הגבלת הכלים דע"ס דאצי' ומבחי' הקו שנמשך מהרשימו הוא שרש כל האורות5 כו' וכמ"ש במ"א באריכות) וא"כ גם שבחי' הכלי' דאצי' מגבילים ממש בבחי' שמות דע"ב ס"ג הנק' אותיות הרי אין זה רק מצד כח העושה לגבול זה בעצמו' המאציל והיינו דאיהו וגרמוהי חד מכח דא"ס עצמו כמו דאיהו וחיוהי חד בבחי' האורות כו' (ובאמת גם בחי' הכלים דע"ס דאצי' הן7 כח הגבול6 ולא גבול בפועל רק כאשר האור ושפע נגבל מאין ליש בבי"ע אז נק' גבול בפו"מ וכמשי"ת בעז"ה) ולפ"ז המכוין בשמות דע"ב ס"ג שהן בבחי' הכלים המגבילים ממש כו' ה"ז עצמו הכוונה במקור השמות דע"ב ס"ג כו' שמהם נמשך מקור האור דאצי' (והוא שם העצם שהוא מורה על עצם המקור כנ"ל) והיינו ממקור התהוות הכלים דאיהו וגרמוהי חד כנ"ל וממילא מובן דגם בבחי' תיקונין הנ"ל ע"ז אמר ג"כ איהו וגרמוהי חד משום דגבול בפועל מתאחד עם הגבול בכח המגביל לגבול זה שבפועל ע"ד דוגמא מכח המגביל שביד שמיוחד ומקושר בגבול בפועל שבתנועה כנ"ל (ומכ"ש בכלים דמוחא ולבא כו' שאינם נק' גבול בפועל עדיין כנ"ל רק שמגבילי' ומתארי' לאורות שיהיה ניכר במציא' יש בלבד אבל יש להן שרש בעצמות כמו שיש לאורות שורש בעצמות בשקול וכח ומקור א' ממש שהוא בחי' א"ס ממש דכמו שאא"ס למטה עד כו' כך למעלה8 כו' שהן חו"ג שבעצמות9 ואמנם באו"כ בשרשן נהפוך הוא מבבחי' גילויין דבגלויין הרי בחי' צמצום באורות וחסדים בהתפשטות בכלים דגם שהן מגבילים הרי ע"י כל התפשטות למטה דוקא ובשרשם להיפוך דהצמצום ברשימו העושה הגבול בכח כו' והחסדים בהתפשטות הוא לאורות שהוא מבחי' הקו כו' כמ"ש במ"א וד"ל:

(ל) ובזה יובן המאמר וכד אנת תסתלק מנייהו10 אשתארו כו' כגופ' בלא נשמתא שהוא בחי' הכלים דמוחא ולבא כו' שנק' גופא בלא נשמתא שהן בחי' האורות דנר"נ כו' אך מאין ימצא מציאת כלי בלא אור מאח' שמהתעבות האור נעשה כלי כנ"ל אבל לפי הנ"ל דשרש הכלי' קדם לשרש האורות כו' א"כ יש מציא' לכלי' בפ"ע וע"ז א' דאיהו וגרמוהי חד כו' (ולפ"ז המכוין בשם הוי'


1) פנימי' הכלים וחיצוניות הכלי': ראה ביאוה"ז פקודי נז, ד.

2) גבו': א: גבול. ג: גבורה.

3) כל יכול. . כח המגביל: ראה עבודת הקדש ח"א רפ"ח. דרך אמונה ? להנ"ל ? רפ"ב [קה"ת תשמ"ח ע' יג]. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' תקפד. לעיל קכא, א ובהערה 9.

4) ומבואר למעלה: קיט, ב.

5) הרשימו. . הכלים. . הקו. . האורות: ראה מאמרי אדה"ז על ענינים ע' שמו ואילך בשם הע"ח. תקס"ח ח"א ע' שכב ואילך. סידור ערב שבת קסו, א. דר"מ נא, א. לקו"ת ויקרא (הוספות) נד, א.

7) הן: אזיאיביג: נק'. ג: רק.

6) הכלים. . כח הגבול: ראה אגה"ק ס"כ. מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' קפח. תקס"ז ס"ע רמא ואילך. ענינים ע' שטו. ע' שמז. פרשיות התורה ח"א ס"ע קעז ואילך. מארז"ל ע' קסב ואילך. סה"מ תרמ"ג ע' קיח. ספר הערכים חב"ד ח"ד מערכת אורות דספירות פשיטותם וציורם ע' סח ואילך. וש"נ.

8) שאא"ס למטה. . למעלה: נסמן לעיל קכא, א.

9) חו"ג שבעצמות: נסמן לעיל שם.

10) וכד אנת תסתלק מנייהו: ראה ת"ז בהקדמה (יז, ב).