קלא, ב

מה שהאור יוכל להאיר בכלי היפוכו הוא מצד בחי' הביטול של הכלי לגבי האור והוא ע"י בחי' שם מ"ה מלגאו10 שרש בחי' ההתכללות באורות דוקא מצד הארת הקו כו' ולזה הטעם דוקא בפנימיו' הכלים יש התכללות (וכמו הכונה שבמעשה המצות שמתכלל ב' הפכים כו' והיינו כמו עצמות וגידים כו' משא"כ גוף המעש') ולא בחיצוניו' שהרי אין מלאך א' עושה ב' שליחות11 הפכים מפני שכל שליחות השפע בא מחיצוניות הכלי' דוקא שמביא השפע לחוץ כמו חיצוניות הכלי דאותיות וכה"ג ולכך פני אריה להימין12 כו' לא ישנו את תפקידם ולא יתחברו להחליף מעשיהם מזה לזה כו' ולכך כל יומא בעבידתי' דווקא כו'. אך הענין הוא משום דפנימית הכלי הוא מקבל מבחי' או"פ המוגבל בכלי וכאשר יש התכללות באורות ממילא יש התכללות בפנימית הכלים כמו התפעלו' והשגות מיכאל וגבריאל כו' וחיצוניו' הכלים מבחי' הכח המגביל שבבחי' מקיף ע"כ יש בו ב' הפכים כא' בחי' התכללו' דבר והיפוכו דוקא כמו כל הנסים שהם דוקא בבחי' חיצוניו' הכלי' בפו"מ כמו כ"מ13 שנעשה בו הנס שהמקום הזה סובל דבר והיפוכו14 מלמעל' מן הטבע בטבע כו' כהפיכת ים ליבשה כו' וכה"ג מקום ארון אינו מן המדה15 וכו' וכמ"ש במ"א וגם משם הוא בא שרש בחי' ההתחלקו' כ"א מובדל בפ"ע שהוא בא מצד בחי' קו המדה שבמקיף שהוא שרש הכלי' המגבילי' כו' ולזה עיקר בחי' התיקון הוא בחי' ריבוי ההתחלקות דוקא שבזה דוקא יהיה ריבוי ההתכללות דבר והיפוכו כא' וזהו עיקר בחי' אדם דתיקון כו' שעליו אמר אחור וקדם צרתני16 יצירה בגוף חומר דוקא כו' קדם בבחי' החומר הפשוט שקדם לצור' שהוא האור והוא בשרש הכלי' שקדם לאור ואחור בכלי החומ' שאחר האור והצורה כו' וד"ל17 וכמ"ש18 במ"א ביאור ענין זה באריכו' (וד"ל)19 :

(לב) ומעתה יש להבין בבחי' אדם העליון דאצי' שעל הכסא20 כו' שהוא בחי' ז"א21 דאצי' שמקבל מבחי' נה"י דאו"א22 כו' וידוע שהוא ענין ובחי' המדות דאצי' שהוא עיקר ושרש להשפעת מקור למקור לחיי העולמו' ועדיין הוא סוף עולם הא"ס משום דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד כנ"ל ע"כ גם עד בחי' כלים דז"א בבחי' חיצוניות דנה"י שבו כו' נחשב עדיין מסוף עולם הא"ס23 :

וביאור הדברים הנה מבשרי אחזה24 כו' דבצלם אלקים עשה את האד'25 כו' וכמ"ש בצלמינו כדמותינו26 כו' דהנה אנו רואי' בנפש האדם שבחי' חיה יחידה שבו הוא בחי' מקיפי' דנר"ן שלמעלה מהגבלת האורות בכלים27 והוא בחי' הרצון והתענוג העצמי הפשוט שבבחי' יחידה וגם בחי' פנימית ומקור השכל שנק' משכיל שזהו בחי' מקיף דחיה בלתי מוגבלים בכלי כלל רק מהחכמ' ולמטה נמשך בכלי והוא הנשמה שבמוחא ורוח בלב כו' והנה עכ"ז מאיר אור המקיף דרצון ותענוג מבחי' פנימית אור החכמ' בנר"ן שבג' כלים מוחא ולבא כו' מן ההעלם והוא גלוי הרצון שבא בשכל וטעם גלוי בבחי' מוח החכמה שנק' אור אבא ומשם נמשך ומתפשט בבינה שהוא ההשגה ומבינה שבמוח נמשך התפעלות המדות בלב דהיינו מל"ב חדרים שבמוח28 שנק' ל"ב שבילין דבינה דמתפתחין להיות מוחין לז"א29 כו' כי המוחין נחלקים לד' חו"ב וחו"ג30 וכ"א יש בו ח' חדרי' שהוא ל"ב והיינו הטע' שנק' לב31 מפני ששרשו בל"ב שבילין הן ל"ב חדרים שע"י דעת שכולל חו"ג32 מטה אור השכל דחו"ב להתפעלות לחו"ג כלפי זכות או כלפי חוב ונק' ג"כ מדות שבשכל שהן בחי' ז"ת דבינה33 וכ"א כלול מז' שהן נש"ב34 והכל ענין א' רק שנש"ב הוא


10) שם מ"ה מלגאו: נסמן לעיל כ, א.

11) אין מלאך. . ב' שליחות: ב"ר פ"נ, ב. ראה גם לעיל נג, א. ביאוה"ז נח ו, א [נדפס גם בסה"מ תקס"ח ח"א ע' תעה]. בלק צט, א. לקו"ת אמור לז, ג. חוקת סב, ד. שה"ש מ, א. מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' רעג. תקס"ח ח"ב ס"ע תרטז ואילך. פרשיות התורה ח"ב ע' תרלב. מאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' א'לב. וע' א'קנד. דרושי חתונה ח"ב ע' תעד.

12) פני ארי' להימין: יחזקאל א, י.

13) כ"מ: ג: כל מקום.

14) שהמקום. . דבר והיפוכו: ראה גם שע"ת ח"א יד, ג ואילך ובהנסמן במ"מ לשם.

15) מקום ארון אינו מן המדה: יומא כא, ב. ראה סה"מ תקס"ג ח"א ע' שז (נוסחא שני'). הנסמן בתו"ח נח סה, ג הערה 38.

16) אחור וקדם צרתני: תהלים קלט, ה.

17) וד"ל: אגיאיביג: ליתא.

18) וכמ"ש: גזיאיג: (וכמ"ש.

19) (וד"ל): אגיג: וד"ל. זיא: וד"ל).

20) אדם. . שעל הכסא: יחזקאל א, כו.

21) אדם. . ז"א: ראה ע"ח (שער רפ"ח ניצוצין). שי"ח פ"ה.

22) ז"א. . נה"י דאו"א: נסמן לעיל קכח, א.

23) ז"א. . מסוף עולם הא"ס: ראה סה"מ תקס"ה ח"א ע' תקה ובהגהת הצ"צ שם. מאמרי אדה"א בראשית ע' רכח. וש"נ. נ"ך ע' תקפה. וש"נ.

24) מבשרי אחזה: ע"פ איוב יט, כו. ראה גם לעיל מב, א. מה, א ואילך. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' רכח. הנחות תקע"ז ע' כב. וש"נ.

25) דבצלם אלקים. . האד': נח ט, ו.

26) בצלמינו כדמותינו: בראשית א, כו.

27) חיה יחידה. . שלמעלה. . בכלים: נסמן לעיל קכח, ב.

28) מל"ב חדרים שבמוח: ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'רמב.

29) ל"ב שבילין. . מוחין לז"א: ראה זהר (אד"ר) נשא קכח, ב. קכט, א. קלו, א.

30) המוחין. . חו"ב וחו"ג: ראה זהר ואתחנן רסב, א. סידור שער התפילין ז, א. הנסמן בתו"ח נח עח, ד בהערה 34.

31) הטע' שנק' לב: בסמוך (קלב, א) בשם הע"ח. וש"נ.

32) דעת שכולל חו"ג: ראה ע"ח (שער תיקון הנוקבא) של"ד פ"ג. מאמרי אדה"א בראשית ע' ד. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' ח. וש"נ. לעיל פב, ב.

33) ז"ת דבינה: נסמן לעיל קי, ב.

34) נש"ב: ר"ה כא, ב. ראה הקדמת פי' הראב"ד לס"י [ירושלים תשכ"ב א, ד]. שיעור קומה להרמ"ק סצ"ב.