קלג, ב

למעלה באות כ"ו באריכו') ובהיותו בן ו' הי' כל מדה כלול' מחג"ת נה"י לבד כו' שהמוחין מצומצמין מאד רק לפי צמצום הטבעיות של המדות כו' וגדלות שני היינו מבן י"ג עד ך'19 שראוי למכור בנכסי אביו20 כו' שהוא בחי' כחב"ד שבכל מדה כו' והוא בחי' הטיית הרצון בכל מדה מלמעלה מן השכל של המדה כו' עד בן ך' שהוא גדלות המוחין דמדו' בשלימות שיודע למכור בנכסי אביו במוחין דאבא שרש ומקור המדות לשנות מרשות לרשו' כו' כמו עד"מ שינויי צירופי האותיות של השכל שבא מצד שרש ומקור של עומק השכל ממקורו העצמי דוקא (כמ"ש שם21 במשל חכם מופלג כו') והיינו בחי' ישראל לי ראש22 ומוחין דהיינו בחי' כחב"ד כו' שאז הוא בחי' גדלות המוחין ביותר שיוכל לברר לבחי' ב"ן שהוא בחי' אלקי'23 כידוע משום דבחכמ' פנימית כח מ"ה24 דוקא שמבחי' הכתר דחכמ' שבמדות כו' אתברירו כו' וכמשל חכם גדול ביותר שיודע העומק של השכל ממקור הראשון יודע יותר איך לברר וללבן להוציא הטעות כו' וכן חכמתו עמדה לו להתפרנס באומנו' או בריוח עבוד' כו' שנק' תורתו אומנתו25 כו' והיינו ענין האיש דרכו לכבוש כו' שהוא בחי' שם מ"ה דחכמ' שמברר לב"ן כו' וז"ש כי שרית עם אלקים כו' וד"ל:

(לה) וזהו בחי' ישראל שר אל26 דהיינו ע"י הארת הכתר בחכמ' שנק' אל נהירו דחכמתא27 שהכתר הוא המשתרר כו' כמ"ש במ"א בענין כי שרית28 וכו':

והנה מעתה י"ל ענין יחוד ישראל ולאה שהוא יחוד המדות במחשבה שנק' לאה29 ויחוד יעקב ורחל שהוא יחוד המדות בדבור30 ותחלה יש להבין בהפרש שבין ישראל ליעקב דהנה בחי' יעקב הוא בחי' ת"ת31 דז"א דאצי' וכו' שהוא מדה"ר32 כידוע שהאבות הן המרכבה33 אברהם בבחי' חסד34 דז"א יצחק בבחי' גבורה35 ויעקב בחי' ת"ת וכתיב תתן אמת ליעקב36 חסד לאברהם כו' ואית' בזהר ע"פ ונתתם לי אות אמת דא אות וי"ו37 בחי' יעקב שהוא קו האמצעי בריח התיכון38 כו' והענין ידוע דקו הימין חח"ן הרי קו השמאל בג"ה39 סותרו כמו שמדת הדין סותר למדת החסד ומגביל אורו ולהיפך החסד מגביל אור הדין ונמצא שניהם נפסקים שאין זה נקרא אמת כי עיקר האמת הוא מה שיש לו קיום כמו שפת אמת תכון כו' ועד ארגיעה40 כו' שהשקר הוא הכזב מלשון יכזבו מימיו41 שהנהר נפסק כידוע ואמנם מדת האמת הוא המתקיים להיותו כלול מב' הפכים דחו"ג באין מונע ומנגדו כלל ע"כ לא יכזבו מימיו42 כו' וזהו אות אמת דא וי"ו קו האמצעי שכלול מחו"ג והוא דת"י (כמ"ש למעלה באות הכ"א) ועוד יש מעלה בקו האמצעי דת"י שאין בו שינוי מראשו לסופו כי כמו שהוא בראש כך הוא בסוף ולא ישתנה מצד אריכות המשכתו למטה והוא מצד חבור וקשר שיש בכולו מראשו לסופו יחד כמהות א' כבריח התיכון43 המבריח מן הקצה העליון לקצה44 התחתון משא"כ ב' הקוין ימין ושמאל שאין בכל אחד מהם בחי' החיבו' והקשר ע"כ לא ימצא בסופו כמו בראשו כמו חח"ן הרי בנצח יגרע אור השפע וכן בהוד וכידוע בענין נו"ה שנק' תרין בדי ערבות45 שאין בהם טעם וריח46 והוא מפני שנפסק בהן הארת המוחין כי החסד רק ענף החכמה47 שהשכל והטע' שבחסד כבר חלף ועבר עקרו ולא נשאר בו רק בצמצום והעלם אמנם עדיין יש בו בהעלם48 אבל מופסק ממנו ואין ביניהם חיבור וקשר כ"כ כמו חסד דרועא ימינא49 כח היד ימין שנפסק מן המוח כו' ובחי' הנצח שהוא ניצוח ההסכם לבד כבר נפסק מן המוחין דחכמה


19) וגדלות שני. . י"ג עד ך': ראה גם שע"ת ח"א ז, א ובהנסמן לשם.

20) ך' שראוי למכור בנכסי אביו: ב"ב קנה, א. קנו, א. ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' קצג ואילך. פרשיות התורה ח"א ע' רי. לקו"ת במדבר ב, א. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תקיט. וש"נ.

21) כמ"ש שם: לעיל קכח, ב.

22) ישראל לי ראש: ראה פע"ח (שער הלולב) שכ"ט פ"א. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' צה? לשע"ת צד, ד.

23) ב"ן. . אלקי': ראה לעיל צט, א. הנסמן בתו"ח ויצא קסו, א הערה 9. שע"ת ח"א מח, ג.

24) דבחכמ'. . כח מ"ה: זהר (רע"מ) צו כח, א. לד, א.

25) תורתו אומנתו: שבת יא, א. וראה גם תו"ח בראשית ב, ג ובהנסמן לשם.

26) ישראל שר אל: ראה פע"ח (שער הק"ש) ש"ח פ"ט. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רעא. וש"נ.

27) אל נהירו דחכמתא: ראה זהר לך צד, א. צו ל, ב. לא, א. אחרי סה, א.

28) בענין כי שרית: ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' קעט. תקס"ג ח"ב ע' תערב ואילך. שע"ת קיד, ד.

29) במחשבה שנק' לאה: ראה סידור שחרית ס, ג. סט, א. מאמרי אדה"א נ"ך ע' קג. וש"נ. לעיל צ, ב. צה, ב.

30) ורחל. . בדבור: ראה ע"ח (שער אח"פ) ש"ד פ"א. סידור שם. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רכז. לעיל צה, ב.

31) יעקב. . ת"ת: זהר (ס"ת) ויצא קנז, ב. שם ח"ג (תוספות) שב, א.

32) ת"ת. . מדה"ר: ראה זח"א בהשמטות רנא, ריש ע' ב. פרדס (שער ערכי הכינויים) שכ"ג מערכת רחמים.

33) שהאבות הן המרכבה: ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רטו. וש"נ. תו"ח נח מט, ד ובהערה 42.

34) אברהם בבחי' חסד: ראה זהר בראשית מז, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקפ ובהנסמן במ"מ לשם. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' ד. וש"נ.

35) יצחק בבחי' גבורה: ראה פרדס (שער הכינויים) שכ"ב פ"ד. מאמרי אדה"ז שם ובהנסמן לשם.

36) תתן אמת ליעקב: מיכה ז, כ.

37) ונתתם לי אות אמת. . וי"ו: יהושע ב, יב. זהר ויקרא ב, א. ראה סה"מ תקס"ה ח"א ע' שסח ואילך.

38) יעקב. . בריח התיכון: ראה זהר תרומה קעה, ב. הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"א ע' יט.

39) דקו הימין חח"ן. . בג"ה: ראה לעיל קכד, ב והנסמן לשם.

40) שפת אמת. . ארגיעה: משלי יב, יט.

41) יכזבו מימיו: נסמן בהערה הבאה.

42) לא יכזבו מימיו: ישעי' נח, יא.

43) בקו האמצעי. . כבריח התיכון: נסמן לעיל קכה, א.

44) כבריח התיכון. . לקצה: ע"פ תרומה כו, כח. ויקהל לו, לג.

45) נו"ה. . בדי ערבות: ראה זהר ויחי רכ, ב (ובאוה"ח שם). שם בהשמטות רסב, א. בלק קצג, ב (ובמק"מ שם). מאמרי אדה"א במדבר ח"ה ע' א'תתסח. לעיל קא, ב. שע"ת קיד, ג.

46) ערבות שאין בהם טעם וריח: ויק"ר פ"ל, יב.

47) החסד רק ענף החכמה: נסמן לעיל קכד, ב.

48) נשאר בו. . ההעלם: ראה שע"ת קיד, ג. מאמרי אדה"א במדבר ח"ה ס"ע א'תתסז ואילך. נ"ך ע' קעט. וש"נ.

49) חסד דרועא ימינא: ת"ז בהקדמה (יז, א).