קלד, א

יותר כי לא נשאר בו רק רושם בעלמא מן האהבה וחסד והוא כמו הירך הימין שנפסק מחסד שביד ימין כו' ואין לירך חיבור עם היד כו' וכך ביד שמאל וירך שמאל שהן בבחי' קו השמאל בג"ה מופסקין זמ"ז ע"כ בסופו לא ימצא מראשו מפני הפסק הארת המוחין עד שיוכל להיות שם גרעון לגמרי כמו ותקע כף ירך יעקב1 שנגע בנצח בגיה"נ2 כו' עד שמקבלים חיצונים משם כמ"ש בזהר בענין ירך סוטה3 והיינו הטעם ג"כ בחו"ג עצמן במ"ש אברהם יצא ממנו ישמעאל4 שהוא מותרי ופסולת החסדים כו' ויצחק יצא ממנו עשו5 מותרי ופסול' הגבו' כו' אבל יעקב שהוא בחי' קו האמצעי דת"י הרי יש בקו זה חיבור וקשר מראשו לסופו עד שימצא בסופו כמו בראשו ממש (כמו שידוע דאין קישוי אלא לדעת6 שבראש הרי קשור בחי' היסוד בדעת שבמוח הראש כאילו הן מהות א' כו') שהרי הדעת הוא פנימי' המאיר ומקושר ברחמי' שבלב והיו לאחדים תמיד וכמו שאמ' בזהר משה מלגאו יעקב מלבר7 והוא בחי' הדעת שהוא פנימי' המדות של הרחמי' כי לפ"ע הדעת ממש כך ערך הרחמי'8 וכל מי שאין בו דעת הוא אכזרי כתינוק וכה"ג ויוסיף דעת9 יותר ירגיש הרחמנות כמ"ש במ"א באריכות שאין בין הדעת והרחמים שום הפסק כלל כמו בין החכ' וחסד הנ"ל ומכ"ש החיבור אל השפעת היסוד שהוא בחי' התקשרות המשפיע אל המקבל שהוא בא במהירות מן הדעת כמו והאדם ידע10 כו' (ויש בחי' נה"י בפנימי' והן כליות12 יועצו'11 ופנימיו' יסוד סיומ' דגופ'13 ונו"ה בחיצוניות הן תרין ירכין14 כו') וכמ"ש בזהר בראשית בענין יקוו המים15 כו' אל מקום א' שהוא בחי' יסוד שמתקבץ שם כל השפע ונק' כנישו דכל נהורין כו' והוא קו האמצעי שמבריח כו' וע"כ נק' אמת שהן אותיו' א'מ'ת' ראש תוך סוף16 של האותיות שכתחלתו כן סופו שזהו עיקר האמת ולזה אמרו יעקב לא מת17 כו' מפני שאין אחיזה למות שרש הקליפות בקו האמצעי כלל מטעם זה ולזה אמר כי שרית עם אלקים בחי' ב"ן כו' והוא בבחי' הדעת וחכמה בראש דישראל לי ראש דוקא כנ"ל ולכך אמר לו ישראל יהי' שמך18 משא"כ יעקב מצד בחי' חיצוניות דנו"ה תרין ירכין כו' שבאין מכחו של חו"ג דאברהם ויצחק כו' ע"כ נגע בכף יריכו בנצח דקו הימין מטעם הנ"ל משא"כ בישראל נאמר וגם נצח ישראל לא ישקר19 כו' כי ישראל הוא בבחי' הפנימי' של המדות דחו"ג בבחי' קו האמצעי דדעת כו' שנאמר בו כי שרית כו' וכן מ"ש יעקב לא מת משום שנאמר ימותו ולא בחכמה20 כו' (כן משארז"ל יעקב משמש במרו'21 שהוא בחו"ב כי גדול' דעה22 כו' והוא למעלה מהחזה כו' כמ"ש במ"א) היינו מצד שרש יעקב למעלה מעלה בבחי' הקו האמצעי דת"י מטעם הנ"ל אבל בחיצוניות המדות דיעקב נאמר ויגע בכף יריכו23 כו' וכמ"ש במ"א וד"ל:

(לו) והנה כתיב אלה תולדות יעקב יוסף24. שהוא בחי' יסוד25 בחי' צדיק עליון כו' והוא הנק' וי"ו זעירא26 כו':

וביאור הדברים ידוע בענין כי כל בשמים ובארץ ותרגומו דאחיד27 בשמיא כו' שהוא בחי' אור השפע דיסוד צדיק עליון הנק' חי העולמים28 כו' ועד"מ מי שמבין אור השכל לעצמו אבל אין לו כח להביא אור השכל לידי השפעה לחוץ למקבל ה"ז עדיין רק בבחי' עצם השפע הזאת כמו שהוא בעצמו אבל מי שיוכל להביאו להשפעה בגלוי למקבלים הוא הנק' בחי' יסוד כו' והוא הנק' כל דאחיד כו' שנמשך מן המשפיע אל המקבל וכמ"ש אור זרוע לצדיק29 כו' וכתיב באור כי טוב30 שבחי' יסוד נקרא טוב31 כמו


1) ותקע כף ירך יעקב: וישלח לב, כו. ראה פרדס (שער ירך יעקב) שי"ז.

2) בגיה"נ: ג: בגיד הנשה.

3) שמקבלים חיצונים. . ירך סוטה: ראה זהר (סבא) משפטים קיא, ב ואילך.

4) אברהם יצא ממנו ישמעאל: ראה פסחים נו, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'קטו ואילך. וש"נ. שע"ת פה, ג ובהנסמן לשם.

5) ויצחק יצא ממנו עשו: נסמן בהערה שלפנ"ז.

6) דאין קישוי אלא לדעת: יבמות נג, סע"ב. ראה מאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' א'קמה. וש"נ. ח"ד ע' א'תקכד. וש"נ.

7) משה מלגאו יעקב מלבר: ראה ת"ז תי"ג (כט, א). לעיל כה, א ובהנסמן במ"מ לשם.

8) לפ"ע הדעת. . הרחמי': ראה גם לעיל שם ובהנסמן במ"מ לשם.

9) ויוסיף דעת: קהלת א, יח. ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' כא.

10) והאדם ידע: בראשית ד, א.

12) כליות יועצ': ברכות סא, א.

11) נה"י. . כליות יועצו': ראה זהר (אד"ז) האזינו רצו, א. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' רכד.

13) יסוד סיומ' דגופ': ת"ז בהקדמה (יז, א). הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים שם.

14) ונו"ה. . תרין ירכין: ראה ת"ז תי"ג (כט, א) ובהנסמן בניצוצי זהר שם.

15) בזהר בראשית בענין יקוו המים: בראשית א, ט. ראה זהר בראשית יח, א (ובזהר"ק ומק"מ שם). לג, א (ובאוה"ח ומק"מ שם). מאמרי אדה"א בראשית ע' רפה. וש"נ. קונטרסים ע' רכד.

16) א'מ'ת' ראש תוך סוף: ראה ב"ר פפ"א, ב. סה"מ תקס"ה ח"א ע' שסח ואילך. שע"ת כד, סע"א. לעיל כה, ב.

17) יעקב לא מת: תענית ה, ב. ראה הנסמן בתו"ח נח סד, ד הערה 60. ביאוה"ז ויחי לה, ג. ויגש קלז, ב.

18) ישראל יהי' שמך: וישלח לה, י.

19) וגם נצח ישראל לא ישקר: שמואל-א טו, כט. ראה גם שע"ת קטו, א.

20) ימותו ולא בחכמה: איוב ד, כא. ראה הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רצט.

21) יעקב משמש במרו': זהר ח"ש קלג, א. ביאוה"ז שם יד, ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קמ.

22) גדול' דעה: ברכות לג, א.

23) ויגע בכף יריכו: וישלח לב, כו.

24) אלה תולדות יעקב יוסף: וישב לז, ב.

25) יוסף. . יסוד: ראה זהר (רע"מ) פינחס רלו, א. פרדס (שער ערכי הכינויים) שכ"ג מערכת יוסף.

26) יסוד. . וי"ו זעירא: ראה זהר אחרי עד, ב. מאו"א מערכת ו ס"א וביאור נתיב שם.

27) כי כל. . ותרגומו דאחיד: דהי"א כט, יא. ראה זהר בראשית לא, א. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשמב.

28) דיסוד. . חי העולמים: ראה זהר מקץ קצג, ב. יאיר נתיב למאו"א מערכת חי סכ"ד.

29) אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא.

30) וכתיב באור כי טוב: בראשית א, ג.

31) יסוד נק' טוב: ראה זהר נח ס, א. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' רכד.