קלה, ב

ולאה שנק' הרהורי לבא דהיינו מה שבבחי' חיצוניות המדו' עולה בהרהור במוח וכן יש יחוד יעקב ורחל שהוא המשכת חיצוניות המדות שבלב בדבור כנ"ל וסדר ההמשכה לפעמים כך הוא שבחי' המדות שבלב עולה ומתייחד במחשבה ומן המח' בא אל הלב בחיצוניות הבל הלב ומהבל הלב נכנס להבל הדבור שנק' קול ודבור ולפעמי' מן המח' נכנס אל הדבור וכמו שמדבר מה שחושב שעקבי לאה נכנסין תוך ראש רחל17 כו' ובשעה זו שמדבר מה שחושב הרי יוצא מקול הבל הלב בדבור בה' מוצאות ובודאי מה שבלבו עולה במח' שאין מחשב' בלא מדות שבלב כו' ונמצא בחי' יעקב שהוא רוח הבל קול הלב משמש במח' ודבור שנק' ב' אחיות לאה ורחל עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא18 מאמר סתום ומאמר פתוח19 כידוע וד"ל (ועד"ז יש יחוד ישראל ולאה ויחוד ישראל ורחל בפנימיו' המדות בבחי' קלא פנימאה הנ"ל וז"ש יביע אמר ואח"כ אין אומר במחשבה ואין דברים20 והיינו בשבת שהיחוד בפנימיות דזו"נ כו' כו' כידוע ומבואר הכל במ"א וד"ל):

(לח) והנה מעתה י"ל דרך פרט יותר בענין הלבושי' דמחדו"מ כו' כמ"ש לבושין תקינת לון21 כו' ולזה יש להקדים תחלה שרש ומקור לבחי' האותיות ומה שלפעמים נק' בשם כלים22 ולפעמי' בשם לבושין23 כו' ואח"כ יתבאר דרך פרט בבחי' רחל ולאה ומל' דתבונה ובינה עד רום המעלות כו' דהנה שרש אותיות הוא בעצם הנפש ממש שהנפש מלאה אותיות24 כידוע והיינו מתחלת עצם התהוותה ובב' אופנים באותיות המח' ואותיות הדבור דהיינו מיד שתתהווה עצם הנפש מיוחדים בה אותיות מח' וכלולים בה בעצם כמו שכלול תנועת החי בחי כו' ויוצאים ובוקעים לגלוי מחשב' בג' מדריגות דמיון וציור בלא אותיות כלל ואותיות פשוטים מבולבלים בלי צירוף וחיבור ענין דבר מה ואותיו' מצורפי' ע"פ מח' עיוני' כו' וכך יש בעצם הנפש בחי' אותיות הדבור שהרי נק' נפש המדברת25 או רוח ממללא וכלולים בה בעצם ויוצאים לגלוי כתנועת החי וכה"ג כדבור של המלאכים דכתיב וקרא זא"ז26 כו' והוא ג"כ בג' מדריגות חומר פשוט של כל אות ואות ונק' הבל רוח הדבור ואותיות א"ב ג"ד מיוחדים בלי צירוף וחיבור האותיות שנק' צורה שבדבור ברוח ממללא כמו ב' רוחות מספרות27 וכדבור המלאכים וכו':

והנה גם טרם שמתהוה מקור לרצון פשוט ותענוג פשוט כבר יש אותיות הכלולי' בעצם הנפש רק אחר התהוות הרצון יוצאי' להיות בחי' גלוי לרצון ונק' אותיות דרצון שהוא בחי' גלוי הרצון ליש ודבר מה במציאת רצון שזהו עיקר ענין האותיות בעצם הנפש שאינו רק בחי' גלוי אור עצם הנפש בכל איזה בחי' יש ומציאת דבר מה ע"י האותיות יוצא בגלוי מבחי' היולי הנעלם כו' (וכמ"ש בלק"א בכ"ב אותיות28 שקבועים בנפש שהן כ"ב כחות כ"ב תנועות הנפש כו') ועי"ז יוכל הרצון לבא בגלוי באור השכל ולולי התגלות הרצון בבחי' אותיות דהיינו מה שנראה למהות ומציאת רצון לא היה בא הרצון העצמי הנעלם בלבוש אחר ממהות למהות שהוא בחי' הרצון הנראה ונגלה בשכל וטעם לרצון כידוע וד"ל וכך בשכל וטעם לרצון שנק' חכמה שברצון מה שנראה למציאת טעם לרצון הוא בחי' אותיות שבו עי"ז יורד ממהות למהות המדות שברצון כמו האהבה שברצון שגם הוא אינו רק מציאת רצון אלא שמלובש במהות אהבה שמצד הרצון הוא אוהב (אהבה ל' אבה29 והה"א ה"ח המתפשטי' מחו"ב כו') ואותו הרצון עצמו הוא בשכל וטעם לרצון והוא עצם הרצון בהיותו עדיין למעלה


17) שעקבי לאה. . רחל: ראה ע"ח (שער לאה ורחל) של"ח פ"ג. הנסמן במאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' לה.

18) לאה ורחל עלמא. . דאתגליא: ראה זהר (ס"ת) ויצא קנב, א. וארא כט, ב. ע"ח (שער מוחין דצלם) שכ"ג פ"ד.

19) מאמר סתום ומאמר פתוח: נסמן לקמן קלט, א.

20) אין אומר. . ואין דברים: תהלים יט, ד. ראה סידור שחרית לשבת קפא, א ואילך. מאמרי אדה"ז הנחות הר"פ ע' ג.

21) לבושין תקינת לון: ת"ז בהקדמה (יז, א).

22) האותיות. . כלים: ראה שער היחוה"א ספ"ד. הנסמן לשע"ת ח"א לח, ב.

23) האותיות. . לבושין: ראה גם סה"מ תקס"ב ח"ב ע' שצא. תקס"ג ח"א ע' רמט (נוסחא שני') וע' רסא.

24) שהנפש מלאה אותיות: ראה ע"ח (שער טנת"א) ש"ה פ"ג. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תרלט וע' תשל ובהנסמן במ"מ לשם. הנסמן במאמרי אדה"א במדבר ח"א ס"ע שט.

25) נפש המדברת: ראה גם לעיל מב, ב. תו"ח נח עט, ג ובהערה 12.

26) וקרא זא"ז: ישעי' ו, ג.

27) ב' רוחות מספרות: ברכות יח, ב.

28) וכמ"ש בלק"א בכ"ב אותיות: ראה אגה"ק ס"ה.

29) אהבה ל' אבה: ראה שרש ישע מערכת אבה הובא בספר החקירה צב, רע"א. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רסד. וש"נ.