קלז, א

השכל בכלי המוח אך בגידי המוח (שנק' נערוי"ן הדקין ביותר שמהם כח התנועה וכח ההרגש באברים כידוע) מתפשט כח ואור הרצון גם להיות האברים נשמעי' לרצונו שבמוח כמו לפשוט ידו ורגלו או לכווצם רק עפ"י הרצון שעולה במוח פתאום כידוע. והנה יש מח' אחרת בבחי' אותיות המח' ממש שהוא בא ע"י בחי' בינה והשגה תחלה שנק' מח' עיוני' כמו שאנו רואי' בכל שכל וסברא שהשכלתו יושג במוח בינ' (בל"א פאר שטאנד) שבא מיד בעיון המח' הנק' מחשבת שכל והוא כח מח' עיוני' להכיל כל עיון שכלי דוקא שאין בו רצון כלל ולא נק' מח' זו בשם רצון כלל להיותה אינה בגידי המוח כלל רק במוח הבינה ממש דהיינו בכלי ההשגה וההבנה של השכל עצמו שם יש כלי להמח' עיונית לכל השגה שכלי' והוא בחי' מל' דתבונה דהיינו סוף מדריגת אור ההשגה בעצם המביא להשגה בענין הנבדל (הנ"ל באות ב') משם נעשה כח מחשבת שכל הנ"ל כי תחלה באה אור השגת השכל גם בלא מח' עיונית עדיין (הנק' דער פאר נעמען אין פאר שטאנד אליין כו') טרם שחושב אור ההשכלה בלבוש דמח' ועיון עדיין אך מיד מתפשט המושג והמושכל במח' עיונית וזהו בחי' מל' דתבונה שלמעלה מבחי' אותיות המח' שנק' לאה1 (וכידוע בענין דלית רבתי דאחד2 כו' שהוא בחי' מל' דתבונ' שמאחוריי' דאימא כו' שמשם שרש התהוות המח' באותיות ממש כמ"ש במ"א) ובחי' ההשכלה עצמה המושגת בהשגה והבנה ג"כ נק' מח' אך זהו בחי' התפשטו' יש דאור החכמ' הנק' חש"ב מ"ה3 דחכמ' ויש בחי' פנימי' מח' דבינה דלא משתמע גם במחשבת שכל לבוא לכלל אותיו' כלל במח' והוא כמו בחי' עומק המושג שלא נתפס גם בהשגה ומח' דבינה וכה"ג (ונק' מי דלא קיימא לשאלה4 כמ"ש במ"א) וד"ל. וזהו אית מח' סתימאה שברצון הנ"ל ומח' עיונית דבינה הבאה לכלל בחי' אותיות דמח' ממש שנק' לאה כו' וכ"ז יש גם ברצון שלמעלה מן השכל (דהיינו בחי' בינה סתימאה דא"א שהוא בחי' מח' נעלמ' ברצון הנעלם כמו שיש שכל וחכמ' דא"א הנעלם מכל רעיון הנעלם והוא בחי' ח"ס דא"א הנק' טעם כמוס לרצון כידוע כך יש בחי' בינה סתימאה כו') והוא ע"ד מה שאנו רואי' ההפרש בין ב' מיני מחשבות הנ"ל בגלוי שהוא ברצון הבא בגלוי במוח שיש רצון שבגידי המוח שנק' מח' סתימאה ע"ש ההעלם של זה הרצון שבמוח טרם שבא לחו"ב כו' ומח' עיונית שהוא בחי' יש דאין דחכמה עד שבא לכלל אותיות דמח' ממש (ולפי הנ"ל (באות ל"ח) בשרש הראשון של האותיות דמח' בעצם הנפש ממש הרי יש שרש לאותיות המח' דבינה ג"כ בעצם הנפש כמו שיש אורות5 לאותיות הרצון הבאי' בגידי המוח וכה"ג רק שזה בא לבחי' גלוי לרצון וזה בא לבחי' גלוי אותיות דבינה המושג בהשגת שכל ואמנם הרי אנו רואי' דמה שעולה ברצונו ומחשבתו הוא אשר בא עד בחי' אותיות המח' דבינה שנמשך בחי' הרצון ומח' הנעלם במח' הגלוי' דבינה) (וזהו ענין אהי' אשר אהי'6 דהתגלות כתר7 הכללי דא"א בכתר הפרטי שהוא בבינה וכידוע ומבואר במ"א בענין ועבד הלוי הוא8 דהתגלות ע"י בבינה9 דוקא והוא ענין ג' קוצין דיוד10 כו' וכמ"ש


1) המח' שנק' לאה: נסמן לעיל קלג, ב.

2) דלית רבתי דאחד: נסמן לעיל קי, ב.

3) מח'. . חש"ב מ"ה: זהר בראשית כד, א. ת"ז תס"ט (קיב, ב).

4) מי דלא קיימא לשאלה: זהר בהקדמה א, ב. ראה ביאוה"ז תרומה מט, ג (נדפס גם בסה"מ תקס"ח ח"א ע' קב]. אמ"ב שער התפילין קכא, סע"ב ואילך. תו"ח נח נז, ג.

5) אורות: אג: שרש.

6) אהי' אשר אהי': שמות ג, יד.

7) אהי'. . כתר: נסמן לעיל ס, א.

8) ועבד הלוי הוא: קרח יח, כג. ראה זהר קרח קעח, ב. תו"א לך יא, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ס"ע פד ואילך. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' שעה.

9) דהתגלות ע"י בבינה: מובא בכ"מ בשם הע"ח. ראה הנסמן במאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' ד. תו"ח לך פא, ב. בהערה שלפנ"ז.

10) ג' קוצין דיוד: ראה גם תו"ח שם פב, ב ובהערה 11.