קמ, ב

הרהורי לבו דוקא וכמ"ש במ"א בענין פותר חלומו' דיוסף21 וכמשי"ת) וכך יובן למעלה בענין שבה"כ דאורות דתהו שזהו בחי' פירור ופיזור האותיות שלהם כמ"ש אתה פוררת כו' והיינו שנפלו למטה מטה עד שנעש' בבחי' לבוש זר שזהו שרש ענין התהוות בחי' לבוש דחשמל כו' הנק' כתנות עור וידוע דעור זה הן בחי' ג' מיני אותיות דמחדו"מ22 ששרשם הוא מאותיות דכלים דתהו שנתפררו וירדו למטה ונעשה בחי' לבוש ומקיף להלביש לבחי' המדו' דאדם כו' וגם שהוא נעשה בבחי' לבוש נפרד שרשו מלמעלה ממקור המוחין דבינה שבמדות וזהו ג"כ בחי' חיצוניו' בינה שעל גוזליו ירחף לשמירה כו' שהוא מבחי' המקיף דבינה בבחי' מ"ם סתומה הנ"ל וד"ל. ולהבין זה בתוס' ביאור הנה ידוע שזהו ג"כ שרש ענין המשלים כמו ג' מאות משלים דר"מ23 כו' ששרש המשל למעלה מן הנמשל24 כמו משלי שלמה שהן חכמות עמוקו' ביותר שאין להם בחי' כלים באותיות כ"א בהתלבשותם בענינים זרים נבדלים הרבה מן עצם החכמה שם דוקא יושג עומק החכמה כמו שיוכלו להשיג עומק השכל רק ע"י המשל דוקא שלא יושג גם ברבוי הסבר דברים כו' והמשל שנעשה לפי אופן הנמשל דוקא הרי בהכרח שישיג לעומק ומקור מוצא הנמשל וא"ל לא יכוון המשל לנמשל כלל כידוע א"כ שרש המשל במקור שכל הנמשל ולמעלה הימנו ולזה א' דברי חכמי' וחידותם25 שלפ"ע עומק26 ומקור החכמ' כך ערך החידו' ומשלים כמו משלי' דר"מ ומשלי שלמה וכמ"ש במ"א בענין וידבר ג' אלפי' משל27 דהיינו משל למשל כמ"ש בזהר שנמצא במשל האחרון יותר שם הוא העומק והמקור היותר ראשון של הנמשל כו' וכ"ז הוא ג"כ בשרש בחי' האותיות שע"י דוקא יושג היטב אור השכל כו' (וכמ"כ יובן בענין ההגשמה של אור השכל כל שבא בהשגה והסבר בהגשמה ביותר למטה מטה שם דוקא בחי'28 העומק והמקור של גוף פנימית אור השכל כו') והיינו ג"כ בחי' חיצוניות בינה שמזה נעשה בחי' לבוש החשמל29 דבינה30 שעל זה א' ויעש כתנות עור כו' שהוא בחי' שומר למוחין שבמדות שלא יבא לבחי' טעות (שמזה נעשה השליא לולד כו') וכמ"ש במ"א באריכות בענין אימא31 פרישת גדפהא32 כו' ובענין33 בשלום34 אותיות מלבוש35 כו' ובענין סכך דסוכה36 וכה"ג וד"ל:

(מו)37 אך הנה בתורתו של ר"מ הי' כתוב כתנות אור באלף כו' כנ"ל להיות ידוע בשרש בחי' התיקון מבחי' שם מ"ה החדש דא"ק כו' וכמ"ש במ"א שזהו בחי' מלך השמיני38 שרש התיקון דמ"ה דחכמה כו' (והוא בחי' יוסף39 פותר חלומות40 כי הגלות נמשל לחלום41 שהוא מעין הרהורי לבא דז"א שהוא בבחי' שינה הנק' דורמיטא הסתלקות המוחין42 כו' ומאותיות שבדמיון החלום מצרף בהם צירופי' טובים ומתוקני' עפ"י מקור עומק החכ' דא"ק שבמצחא כו' וזהו תופר אותיות פורת43 ופותר44 כו' ולכך נק' אברך כמ"ש במ"א) והיינו אחר הבירורים דרפ"ח ניצוצין46 שנפלו ג"כ עם פירור ופיזור האותיות וכלי' דתהו כנ"ל בשכל המצומצם באות הנפרד ואז נק' כתנות אור


21) פותר חלומו' דיוסף: ראה גם מאמרי אדה"ז ענינים ע' תלא. תו"ח ויחי רמה, ג. רמח, ג.

22) דעור. . אותיות דמחדו"מ: ראה גם ביאוה"ז וישב כא, ד. תזריע עג, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקכג. וש"נ. נ"ך ע' שיח. וש"נ. קונטרסים ע' רט.

23) ג' מאות משלים דר"מ: סנהדרין לח, ב.

24) ששרש המשל למעלה מן הנמשל: ראה סה"מ תקס"ח ח"א ע' שצג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ס"ע תקכב ואילך. וש"נ.

25) דברי חכמי' וחידותם: משלי א, ו.

26) עומק: אגיאיב: עיקר עומק.

27) וידבר ג' אלפי' משל: מלכים-א ה, יב. ראה זהר תרומה קמה, א. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' שנ ובהנסמן לשם. תו"ח לך פא, ד ובהערה 31. לקמן קמה, א.

28) בחי': אגוייאיב: הוא בחי'.

29) חיצוניות בינה. . החשמל: ראה אוה"ת נח כרך ג' ע' 1338. וראה גם לעיל הערה החשמ"ל.

30) דבינה: אגזיא: ניתוסף כאן: בשלום אותיות מלבו"ש המובא בסמוך בפנים. וראה להלן הערה 35.

31) אימא פרישת גדפהא: ראה זהר (רע"מ) פינחס רנו, א. תו"ח ויצא קע, ג. ביאוה"ז נח ד, ג ואילך.

32) גדפהא: אגזייא: ניתוסף: ופרו"ס ? ברכת השכיבנו. ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תצד.

33) ובענין: אגוזייאיב: ליתא.

34) בשלום אותיות מלבוש: אגזיא. ליתא. וראה לעיל הערה 30. יב: ליתא כאן ולעיל.

35) בשלום אותיות מלבוש: ראה סידור האריז"ל בסיום תפלת העמידה. עמה"מ (שער שעשועי המלך) ש"א פנ"ה (ט, ג). הנסמן בתו"ח נח נח, א הערה 15.

36) ובענין סכך דסוכה: ראה סידור שער הסוכות רנז, א ואילך.

37) (מו): אגויב: מה. ז: לא נסמן אות.

38) שם מ"ה. . מלך השמיני: ראה ע"ח (שער התיקון) ש"י פ"ב. פ"ג. תו"א ויחי קג, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תפב.

39) מלך השמיני. . יוסף: ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'שפו. וש"נ. תו"ח וישלח קפח, ד הערה 49. תורת לוי יצחק תענית ע' יא.

40) יוסף פותר חלומות: ראה גם תו"ח ויחי רמג, ד ואילך.

41) הגלות נמשל לחלום: ראה גם סה"מ תקס"ה ח"א ע' קפד. תו"א וישב כח, ג. תו"ח שמות ע' נב.

42) דורמיטא הסתלקות המוחין: ראה ע"ח (שער הנסירה) שכ"ט פ"א. מבו"ש ש"ג ח"ב פי"ז. תו"ח שמות נג, ב.

43) תופר אותיות פורת: ראה תו"א וישב כט, רע"א. לקו"ת קרח נה, א. תו"ח ויחי רמב, ד הערה 2.

44) אותיות פורת ופותר: ראה אגדת בראשית פפ"ב. תו"ח שם הערה 3.

45נק' אברך: מקץ מא, מג. ראה גם סידור שער החנוכה רפ, ג. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ל. בראשית ע' תצ.

46