קמא, א

באלף. וביאור הדברי' ידוע להיות דכתנות עור המלביש שנק' חשמל הרי הוא בא בבחי' הגשמה דוקא וכמו ענין המשל לנמשל (וכענין הגשמת השכל בבחי' רוב ההסבר עד שתינוק קטן ישיגו כו') והוא בחי' נוגה כמו האור המאיר באפילה שאורו ניכר שם יותר עד שנראה אורו מבהיק ביותר מאור המאיר במקום אורה כמו שאמרו שרגא בטיהרא מאי מהני1 אבל אור שרגא באישון חושך ואפילה אורו מבהיק ביותר והיינו לפי שהוא מאיר את החושך והאפילה דוקא שא"א לומר באור הנר3 מצד עצמו שמבהיק אורו בעצם בחושך לילה יותר מביום רק מצד החושך שהוא2 היפוכו ע"כ ניכר בו יותר אור ואין זו הבהקה אמיתית מצד עצמו רק שנראה לעין בהבהקה יותר מפני החושך דוקא שבו בא יתרון האור לעין הרואה לבד וזהו כמו הבהקת ובהירת אור האבן טוב בהיותו מצוייר בגסות החומר שהוא בהיר יותר משהוא מצוייר בחומר זך ובהיר כו' מטעם זה (וכהבנת והשגת לתכלית עומק אור השכל במשל זר שהוא ענין גס וזר דוקא מטעם זה כו') וזהו בחי' נוגה שיש בו ב' פרושי' כידוע הא' מענין נוגה אור4 או יגיה חשכי5 וכה"ג והב' ל' בליטה6 לחוץ וכמ"ש כאשר הוגה מן המסילה7 כו' וכן ההוגה את ה'8 כו' וכמו הגיון שבמח' כמ"ש והגית בו9 כו' וכן והגיון לבי10 כו' ושניהם עולין לכוונה א'11 כמ"ש במ"א ע"ד דוגמא מאור השמש12 המאיר בענן שאורו מוכפל שם וניכר הוא שם ביותר משניכר בגוף השמש עצמו כי מפני הזדככות גשם הענן שבהרכבת חלקי המים שבו יוכר שם האור בכל פרטי חלקיו ביותר כמו ג' גווני קשת שנק' מראה הנוג' כמ"ש כמראה הקשת כו' כן מראה הנוגה13 ד כו' וכמו פרטי חלקי גוונין שבאבן טוב לא ניכר יפה כ"כ כ"א בהיותו מורכב באיזה חומר אך לא בחומר גס אלא בחומר זך וצלול שיבהיק אורו ביותר וכך הוא ענין הב' בפי' נוגה שהוא בחי' הבליט' בגשם זך שנזדכך קצת שם בולט והוגה האור כמו יגיה חשכי דוקא וכן הגיון שבמח' עיוני' שבא אור השכל בבחי' בליטה לחוץ בגשם האותיות שבהרהור המח' שאז דוקא ניכר ומושג הארת עומק השכל יותר וז"ש והגית בו כו' והיינו ג"כ כמו ענין המשלים שבולט ומושג שם אור השכל יותר כנ"ל והוא בחי' נוגה דע"ס כו' בכלל שזהו בחי' הישות המורגש ובולט (ע"ד המבואר במ"א בענין ראית14 איש חכם בעיניו15 כו' וכן ופלגשו ושמה ראומה16 ראו שאני בטל כו' וכהתלהבות אלקית המורגשת כו') וכ"ז שרש בחי' החשמל שנעשה מחיצוניות דבינה (שמזה נעשו בחי' הכנפיים17 כמ"ש על גוזליו ירחף כו' אימא פריש' גדפהא כו' ונק' כנפי שכינה18 שמשם שרש נשמות הגרים19 כו' וזהו ג"כ ענין מאמר הזהר ע"פ בקר אערך לך ואצפה20 דוד אתקין האי חופאה לחפאה בקר דיוסף כו' ועביד נהורא לאתלבשא כו' עד אינון דאקרון כנפין עילאין כו' כמ"ש ביאורו במ"א) עד שמזה נשתלשל ויורד עוד להיות בבחי' המסך ממש הנק' פרסא המפסיק ומבדיל בין אצי' לבריאה כו' והמל' בוקע המסך (כמשי"ת) אך ענין כתנות אור באלף הוא אחר התיקון ובירור דבחי' נוגה דחשמל שהוא ע"י בחי' ביטול


1) שרגא בטיהרא מאי מהני: חולין ס, ב. ראה גם מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רסא. וש"נ.

3) שא"א לומר באור הנר: ראה שו"ע אדה"ז הל' פסח סתל"ג ס"ו.

2) אורו. . שהוא: אגיאיב: ליתא. וכנראה שזהו השמטת המעתיק.

4) נוגה אור: איוב כב, כח.

5) יגיה חשכי: שמואל-ב כב, כט. תהלים יח, כט.

6) נוגה. . ל' בליטה: ראה גם שע"ת סג, א ובהנסמן במ"מ לשם.

7) כאשר הוגה מן המסילה: שמואל-ב כ, יג.

8) ההוגה את ה': סנהדרין צ, א (במשנה).

9) והגית בו: יהושע א, ח.

10) והגיון לבי: תהלים יט, טו.

11) ושניהם עולים לכוונה א': ראה גם אמ"ב שער התפילין צז, ד.

12) ע"ד דוגמא מאור השמש: ראה גם אמ"ב שם. מאמרי אדה"ז על מארז"ל ס"ע תעט. מאמרי אדה"א נ"ך ע' שנ.

13) כמראה הקשת. . הנוגה: יחזקאל א, כח.

14) ראית: ג: ראיתי ? וכ"ה במאמרי אדה"ז על מארז"ל שבהערה הבאה. לקו"ת אחרי לא, ד. חוקת סו, ג. המשך תער"ב ח"א ע' קעז וע' רצב.

15) ראית איש חכם בעיניו: משלי כו, יב. ראה מאמרי אדה"ז על מארז"ל ע' רטז. תקס"ו ס"ע צא ואילך. דר"מ ע' 62.

16) ופלגשו ושמה ראומה: וירא כב, כד. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תצג. וש"נ. תו"ח נח נא, א ובהערה 5. אוה"ת נח כרך ג ע' 1202 בשם מבוא שערים שער הקליפות [ש"ו ח"ב פ"ה].

17) החשמל. . הכנפים: ראה הנסמן לקמן הערה בקר.

18) כנפי שכינה: שבת לא, א.

19) שרש נשמות הגרים: ראה זהר בהקדמה יג, ריש ע"ב. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' י. וש"נ.

20) בקר אערך לך ואצפה: תהלים ה, ד. ראה זהר בלק רד, ב וביאוה"ז לשם קט, ב ואילך.