קמא, ב

העצמי דמ"ה החדש דא"ק כו' שרש התיקון הנ"ל עד שנהפך בחי' היש המורגש דנוגה בבחי' ביטול לאין ממש כו' וכאשר היש הוא בבחי' אין הרי הוא יותר נעלה מבחי' אין דמ"ה שבחכמה המברר כו' כמ"ש במ"א21 ע"כ נק' כתנות אור כמו עוטה אור כשלמה כו' שהוא בחי' אור דתורה לאחר הבירור דמ"ה דח"ע שמברר לבחי' ב"ן22 דנוגה שעולה למעלה מבחי' מ"ה כו' (כידוע דס"ג שהוא גס23 בו הי' השבירה24 הרי לאחר הבירור דב"ן שנפל משבה"כ עולה בשרשו בבחי' ס"ג25 כו' שלמעלה משם מ"ה26 כו') ונק' זיהרא עילאה עד"מ אור המזוכך ביותר בלבוש זך ובהיר עד מאד שע"י דוקא יכולים להסתכל בתוס' הבהירות והבהקה בעין היפך הענין דנגה קודם הבירור שהוא בהסתר החשך רק שמצד יתרון האור בחשך הוא נראה אור מבהיק כו' אבל הבהקת האור מצד עצם האור כאשר הלבוש עצמו עשוי מאור בהיר ומבהיק ביותר כזכוכית הבהירה ומבהיק ביותר שנק' אספקלריא דנהרא27 כו' וכה"ג הוא הנק' זיהרא עילאה שהנשמו' מסתכלין ע"י בזיו השכינה בג"ע28 כו' וכמ"ש במ"א וד"ל:

(מז)29 ומעתה יש להבין בבחי' המל' דאצי' שנק' עולם הדבור30 בחי' רחל31 עלמא דאתגליא אימא תתאה32 והוא ה"א אחרונה33 דשם הוי' (כידוע בענין כאמה בתה34 דה"א עילאה דבינה אוזיפת ה"ג מנצפ"ך לברתא בחי' ה' מוצאות הפה דדבור כנ"ל) ונק' מאמר פתוח כמו ויאמר אלקים35 וכמ"ש בדבר ה' שמים36 כו' וע"ז אמר מלכותו בכל37 כו' כידוע דהנה ידוע בענין הנסירה שד"ו פרצופין38 היו כו' דהיינו שבחי' המל' היתה כלולה בבחי' אחוריים דז"א כמ"ש עצם מעצמי כו' כי מאיש לוקחה זאת39 כו' ואחר הנסיר' נבנית המל' בבנין פרצוף בפ"ע באו"כ כמ"ש ויבן ה' אלקים את הצלע40 כו'. וביאור הדברים ידוע בזהר וע"ח בכמה דוכתי דהמל' נק' עשירית41 כי נלקחה מעשיראה דכל ע"ס דז"א דהיינו מבחי' מל' של כל ספי' דז"א כמו מבחי' מל' דחכמה דז"א נמשך בחי' חכמ' דמל' ומבחי' מל' דחסד דז"א נמשך חסד דמל' כו' ועד"ז נבנו כל עשר ספירות דמלכות וביאור בחי' מלכות דט' ספירות דז"א ידוע שהוא בחינת ההתגלות42 של כל מדה וספירה כשבאה בבחי' גלוי ליש ודבר מה במציאת ניכרת כו' כמו מדת אהבה כשבאה בגלוי יש כו' והנה בחי' ההתגלות הזאת העצמיו' נק' צלם וצורה העצמי' כציור העצמי דחותם וכה"ג וכן ציור הפנים עצמו כו' והיינו בחי' הכלי' דז"א שע"ז אמ' איהו וגרמוהי חד43 שהוא כענין הגבול בכח וכמ"ש למעלה (באות כ"ט) אבל בחי' דמות בנוק' דז"א שנק' דמות כבוד ה'44 דז"א כידוע בענין נעשה אדם בצלמינו כדמותינו45 דצלם בדכורא ודמות בנוק' כו' והיינו ענין אתוון אתגליפו46 כו' שהוא בחי' התגלות להתגלות כאותיות החותם הנחקק בשעוה וכה"ג כו' כך בחי' התגלות העצמו' שבמדה שבלב כשבאה בבחי' התגלות יש בדבור בה' מוצאות הפה נעשה בבחי' יש נבדל בפ"ע שנק' יש דיש כמ"ש במ"א באריכות וכמו בחי' חכ' שבחסד שבלב הבא בגלוי באופן מוגבל הרי עדיין אחוז ומתאחד בעצם החכ' והחסד כו' אבל גלוי שלו


21) וכאשר היש. . אין. . במ"א: ראה גם לקו"ת בחוקותי מז, ג. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תקעו.

22) דמ"ה. . שמברר לבחי' ב"ן: נסמן לעיל קלג, א.

23) דס"ג שהוא גס: ראה מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקסו. וש"נ. דברים ח"ב ע' תקעח. וש"נ. תו"ח בראשית יג, ריש ע"ד ובהערה 18.

24) דס"ג. . בו הי' השבירה: ראה ע"ח (שער דרושי הנקודות) ש"ח פ"א. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שעט. וש"נ. תו"ח בראשית ט, א ובהערה 9.

25) דב"ן. . עולה. . ס"ג: ראה לקו"ת בחוקותי מז, ג. תו"ח בראשית טז, ג ובהערה 36.

26) ס"ג. . שלמעלה משם מ"ה: ראה ע"ח (שער טנת"א) ש"ה פ"א. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ה הערה ד"ה שם.

27) אספקלריא דנהרא: ראה זהר נח סה, סע"ב. סו, א.

28) שהנשמו' מסתכלין. . בג"ע: ראה גם שע"ת נח, ג ובהנסמן לשם.

29) (מז): אגוזיב: מו.

30) המל'. . הדבור: ראה זהר לך פו, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שפב. וש"נ.

31) הדיבור בחי' רחל: נסמן לעיל קלג, ב.

32) המל'. . אימא תתאה: ראה תניא רפנ"ב. אגה"ק סכ"ה (קלט, א). הנסמן במ"מ ללקו"ת שה"ש יח, ב.

33) המל'. . ה"א אחרונה: ראה זהר ויקרא יז, א. תו"ח ויצא קסז, ג הערה 38.

34) כאמה בתה: יחזקאל טז, מד. ראה לעיל קלח, ב.

35) ויאמר אלקים: בראשית א, ג.

36) בדבר ה' שמים: תהלים לג, ו.

37) מלכותו בכל: תהלים קג, יט [ושם ומלכותו ? וכ"ה בא. ראה מאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' א'קכה].

38) הנסירה שד"ו פרצופין: ראה פע"ח (שער ר"ה) שכ"ד פ"א וספ"ב.

39) עצם. . לוקחה זאת: בראשית ב, כג.

40) ויבן. . את הצלע: בראשית ב, כב.

41) דהמל' נק' עשירית: ראה ע"ח שער הכללים פ"ז. שער ההקדמות סוד מצות מעשה (קעט, א). הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשצה. דברים ח"ג ע' תתפג. קונטרסים ע' שנב.

42) מלכות. . ההתגלות: ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' תח. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רטו ואילך. קונטרסים ע' שנג. תו"ח מקץ רטו, ב.

43) איהו וגרמוהי חד: ת"ז בהקדמה (ג, ב).

44) דמות כבוד ה': יחזקאל א, כח.

45) נעשה אדם בצלמינו כדמותינו: בראשית א, כו. ראה זהר שמיני לה, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' קעג ואילך. תקס"ג ח"ב ע' עתר. שע"ת קו, ד ואילך. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תקנג.

46) אתוון אתגליפו: ראה זהר בראשית טו, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קנט. וש"נ. לקמן קמד, ב. לעיל פה, א.