קמב, א

בדבור שזהו כמו מאמר יהי אור1 הוא מהות דבר נבדל בפ"ע והוא בחי' חכ' שבחסד דמל' שנמשך מבחי' מל' דחכמ' דחסד שבז"א בדרך פרט וכך הוא כל בנין פרטי' דע"ס דמל' באו"כ בפרצוף בפ"ע כו' וקודם הנסירה היו ד"ו פרצופין שכמו האחוריי' שנגרר אחר הפנים בלתי מהות בפ"ע כך בבחי' אחוריים דכל ספי' היה נכלל בחי' התגלות דמל' כי יש בכלל מאתיים2 כו' (וכמ"ש במ"א בפרטי' ענין אב"א ואב"פ3 כו' ומ"ד זנב היה4 כו') ומתחלה היא נקודה תח"י ז"א כו' כמ"ש ותפול לפני רגליו5 וכמ"ש בזהר ע"פ עושי דברו אזעירת גרמה6 כנקודה כו' עד ה"א כמלקדמין שאח"כ נבנית בפרצוף בבחי' האצי' עד שנעשית בבחי' פב"פ כו' כדמיון מיעוט הירח ומלוי הירח וזהו עיק' ענין בנין המל' שהוא למעל' מבנין המל' בפרצוף בבי"ע שנסתר כל פרצופה שבבחי' אצי' עד בחי' מל' דמל' שבוקע המסך ונעשית בבחי' פרצוף בבריאה כמשי"ת כו' וד"ל. והנה זהו באמת ענין דלית רבתי דאחד7 שהוא בחי' גדלות פרצוף נוק' דז"א בבחי' האצי' דוקא במוחין ומדות או"כ (כמ"ש ויבן ה' אלקי' את הצלע שהוא או"א דאצי'8 דבנו לה כו' ואמרו לה זילי נטירי ביתך9 להיות ראש לבי"ע כו') (כידוע בענין באר חפרוה שרים10 כו') והענין הוא דבחי' דבור שבמח' הנ"ל שזהו ד' רבתי נעשה מח' שבדבור העליון דז"א בבחי' ע"ס או"כ שהוא ממל' דט"ס דז"א כנ"ל והיינו א"ח ד'11 כמ"ש במ"א באריכות וכמ"ש ויהי האדם לנפש חיה רוח ממללא12 שהוא דבר מלך שלטון13 בי' מאמרות ויאמר אלקים כו' כידוע ובחי' כתר דמל' דאצי' הוא בחי' כח הדבור טרם שמתפשט לדבר בבחי' שכל ומדות שבדבור שהוא ט"ס דמל' והיינו ענין לעולם ה' דברך נצב בשמים14 בחי' ז"א דהיינו בחי' כח הדבור שדבוק בחזה דז"א תמיד כו' וכמ"ש בע"ח ומבואר במ"א והתפשטות המל' מלבשת לתנה"י דז"א שהוא בחי' דלי"ת והמל' נק' דל15 ושרש בנין המל' מחסדי' דז"א וכמ"ש והוכן בחסד כסאו16 וכתיב אשרי משכיל אל דל17 וחסד ח"ס דלי"ת18 דהמל' לית לה מגרמ' כלום19 רק מה שמקבלת מז"א כנ"ל בענין התגלות דהתגלו' כו' כמשל הלבנ' שמקבל' מאור השמש וכמ"ש בזהר דסיהר' לית לה מגרמה20 כו' משא"כ כשזו"ן היו שוין בקומתן21 כמו שהיו קודם מיעוט הירח שנק' שני מאורות הגדולים22 וכן לע"ל דכתיב והי' אור הלבנה23 כו' אך יש ב' מדריגות גם בבנין הנוק' הא' בבחי' האצי' שהוא ענין הנסירה כו' והב' מה שנעשית ראש לבי"ע (והוא מ"ש במ"א בענין לכי ומעטי א"ע24 כו' שזהו בחי' המל' שנעשית ראש לשועלים25 בבי"ע כמ"ש ואת המאור הקטן26 לממשלת הלילה ובכלל כל בחי' האצי' נק' יום27 ומדת לילה הוא בחי' המל' כשמסתתרת בראש הבריאה כמשי"ת בסמוך בענין בשכמל"ו כו' אחר בקיעת המסך כו' וד"ל):

(מח)28 והנה בחי' פרטו' הבנין דמל' הנק' כלה29 שכלולה מהכל30 כו' היינו מה שבבחי' הדבור מתגלה הכל בבחי' יש ודבר נבדל כאותיות הדבור שמגלה הכל והוא גם מבחי' התענוג ורצון העצמי שבעצמו' אא"ס ממש בבחי' חפץ חסד ההיולי הנז' (באות הי') כשבא בהשתלשלות רבות עד רצון


1) מאמר יהי אור: בראשית א, ג.

2) יש בכלל מאתיים מנה: ב"ק עד, א.

3) אב"א ואב"פ: [ א: אחור באחור. ג: ואחור בפנים]. ראה סה"מ תקס"ג ח"א ע' רכג ואילך.

4) ומ"ד זנב הי': ברכות סא, א.

5) ותפול לפני רגליו: אסתר ח, ג. ראה מאמרי אדה"ז על ענינים ע' ריג ובהנסמן לשם.

6) עושי דברו אזעירת גרמה: תהלים קג, כ. ראה זהר בלק קצא, א. הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תמז.

7) דלית רבתי דאחד: ראה גם לעיל כד, ב.

8) ויבן. . או"א דאצי': בראשית ב, כב. ראה זהר בראשית מח, ב. מט, א.

9) זילי נטירי ביתך: זהר בלק קפז, א.

10) באר חפרוה שרים: חוקת כא, יח. ראה סה"מ תקס"ד ע' קעג ואילך.

11) א"ח ד': נסמן לעיל קלט, א.

12) ויהי האדם. . ממללא: בראשית ב, ז ובתרגום אונקלוס שם.

13) דבר מלך שלטון: קהלת ח, ד.

14) לעולם ה' דברך נצב בשמים: ראה לעיל קלה, א ובהנסמן לשם.

15) והמל' נק' דל: נסמן בסמוך בהערה אשרי.

16) והוכן בחסד כסאו: ישעי' טז, ה [ושם: כסא וכ"ה בג. ? ראה הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תרמג? תו"ח ויצא קעו, א הערה 1].

17) אשרי משכיל אל דל: תהלים מא, ב. ראה פע"ח (שער הלולב) שכ"ט פ"ג לר"י מערבי ד"ה וזה פירוש. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקסט? דברים ח"ג ע' תתעב.

18) וחסד ח"ס דלי"ת: ראה ת"ז תכ"ב (סז, ריש ע"ב). מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תרמג. וש"נ. לעיל עד, א. ק, ב.

19) דהמל' לית לה מגרמ' כלום: ע"ח (שער העקודים) ש"ו פ"ו. הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב לע' תקיא.

20) דסיהר' לית לה מגרמה: ראה זהר תולדות קלה, סע"ב. הנסמן במאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' כד.

21) כשזו"ן. . שוין בקומתן: ראה אוה"ת בראשית ע' 80. וש"נ.

22) שני מאורות הגדולים: בראשית א, טז. ראה סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תקצג.

23) והי' אור הלבנה: ישעי' ל, כו. ראה סה"מ תקס"ה שם. לעיל לה, א.

24) לכי ומעטי א"ע: חולין ס, ב. ראה ביאוה"ז אחרי עז, ב ואילך. מאמרי אדה"ז על מארז"ל ע' רכא. תקס"ה ח"ב ע' תקצד ואילך.

25) המל' שנעשית ראש לשועלים: ראה ז"ח (מדהנ"ע) שה"ש עא, א. ע"ח (שער סדר אצי') ש"ג פ"א. (שער סדר אבי"ע) שמ"ז פ"ד. פ"ו. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קעט.

26) ואת המאור הקטן: בראשית א, טז.

27) יום: תוקן ע"פ אגדזייא. ובמהדורת טשערנאוויץ ובכ"י ו: מדת יום.

28) (מח): אגוזיב: מז. יא: לא נסמן אות.

29) דמל' הנק' כלה: ראה פרדס (שער ערכי הכנויים) שכ"ג מערכת כל כלה. ע"ח (שער שבירת הכלים) ש"ט פ"א.

30) כלה שכלולה מהכל: ראה פירוש [קדמון ? פז] למערכת אלקות פ"ד (ע, א). תו"ח ויצא קעד, ב ובהערה 22. שע"ת טז, ג.