קמב, ב

וחכמה ומדות דא"ק וא"א עד בחי' רצון וחכמה ומדות חיצוניו' הכלי' דז"א הכל בא בבחי' המל' בחי' הדבור העליון בהתגלות יש בבחי' האצי' שע"ז א' אני ראשון ואני אחרון31 וכן ראו כי אני אני הוא32 בחי' מל' דא"ס במל' דאצי' סופא דכל דרגין33 כו' ותחלה יש להבין דרך פרט בפרצוף המל' מבחי' כתר שבה עד בחי' המל' שבה שבוקע המסך להיות כתר לבריאה כו' דהנה בר"ה הוא בנין כתר הנוק' כו' והוא מה שאו' י' פסוקים מלכיות34 כו' דהיינו להמשיך בחי' התענוג והרצון למלוכה מחדש שהוא לעורר מחדש בחי' התענוג והרצון הפשוט שבעצמו' להיות אנא אמלוך35 כו' (והיינו ענין גבורי כח עושי דברו36 כו' הנז' בזהר כמ"ש במ"א בענין ויתנו לך כתר מלוכה37 כו') בהיות ידוע שבחי' ההתגלות בדבור הנ"ל הוא הנק' דבר מלך והוא בחי' מדות ההתנשאו' כמ"ש ה' מלך גאות כו' וכן מלכותך מל'38 כו' וכמו עד"מ מדת ההתנשאות באדם שהוא בחי' מדה נבדלת מן העצמות להיות מתנשא על זולתו דוקא כו' משא"כ שאר המדות שהן חלק ממש מן העצמו' כמו אור מדת החסד שהנפש עצמה נמשכת ומתפעלת מהחסד כי עיק' מדה זו המשכה מן העצמו' הוא כמ"כ החכמ' נמשכת מן העצם כו' אבל מדת ההתנשאו' הגם שהנפש מתפעלת ממנה אבל העיקר שלה הוא המתהווה מן הדבר הנבדל מן העצם שהוא על זולתו ואם אין דבר זולתו לא תתעורר מדה זו כלל והגם שבחי' החסד ג"כ להטיב חסדו לזולתו דוקא אבל מ"מ תחלת התהוותה הוא בעצמו' גם שאין איש להטיב עמו משא"כ בהתנשאו' שלא תתהווה בעצם מציאותה בלתי מי שיש להתנשאו' עליו וראי' לזה ממה שכל עיקר בנינה בהתפשטו' אורך ורוחב תלוי רק בביטול האנשים כשירוממוהו יעוררו לתכלית ההתנשאות ובמיעוט הביטול ימעיטו אור מדה זו כו' אבל החסד כמו שהוא בעצם כך יתפשט וגם שיהי' בו ריבוי ומיעוט עפ"י אופן התעוררו' המקבל אם הוא מבקש ברחמנות ביותר כו' מ"מ לא מזה יבא עיקר בנינה כו' וד"ל. והנמשל מזה יש להבין למעלה כי כמו מלכותא דארעא כך מלכותא דרקיע39 שאין מלך בלא עם40 דוקא והגם שההתנשאות דבחי' מדת מל' למעלה הוא כשאר המדות העליונות אבל אינה המשכה ממש מבחי' העצמו' (רק מ"מ ישנה בכח ובהעלם גדול כי בבחי' אדם גם בתינוק קטן יש בחי' ההתנשאות להתנשא על הכל גם על הבהמה שזהו בטבע תולדתו מיד כמ"ש ורדו41 כו' כנראה בטבע התינוק שתשוקתו למשול ולרדות על חיה ובהמה ועוף כו' כמ"ש במ"א שזהו דוקא מבחי' אדם משא"כ מדת החסד והרחמים שישנה בבהמה ג"כ כנשר שהוא רחמני42 כו') הגם שנק' מדת ההתנשאות אבל עיקר בנינה הוא להתנשאות ע"ד43 זולתו ואז נמשך תענוג ורצון גדול בהתנשאות זו ולפ"ז יש להבין איך יתכן למעלה באלקות שאין לך דבר חוץ ממנו על מי יתנשא כו' וא"כ בחי' בנין המל' ברצון ותענוג ומדות בבחי' פרצוף שלם בבחי' האצילות א"א להיות כ"א כאשר עלה ברצונו שיהיה יש נפרד לעצמו שיהיה על מי להתנשאות כו' אזי נתעורר אור מדה זו מן המאציל כו' ולזאת אמר ה'


31) אני ראשון ואני אחרון: ישעי' מד, ו. ראה גם לעיל יב, א. מאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' א'קמא.

32) ראו. . אני הוא: האזינו לב, לט [בדילוג].

33) במל'. . סופא דכל דרגין: ראה זהר בשלח נו, א. פקודי רכו, סע"א.

34) י' פסוקים מלכיות: ראה ר"ה לב, א. סידור תפלת ר"ה רלח, ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'שס? נ"ך ע' תקב.

35) אנא אמלוך: נסמן לעיל קטו, א.

36) גבורי כח עושי דברו: נסמן לעיל (קמב, א) הערה עושי דברו.

37) ויתנו לך כתר מלוכה: פיוט ויאתיו כל לעבדך (מוסף לימים נוראים אחר ובכן צדיקים). ראה גם שע"ת קו, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תתה וע' תתח.

38) ה' מלך. . מלכותך מל': תהלים צג, א. קמה, יג.

39) מלכותא דארעא. . דרקיע: ברכות נח, א.

40) שאין מלך בלא עם: בחיי וישב לח, ל. ראה הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב לע' תרלא.

41) ורדו: בראשית א, כח. ראה לקו"ת אמור לח, ב. סה"מ תקס"ח ח"א ע' רנט וע' שנו. עט"ר מא, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שיד. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' שמג.

42) כנשר שהוא רחמני: ראה ירושלמי פאה פ"א ה"א. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתעט. וש"נ.

43) ע"ד: אג: על דבר.