קמד, ב

שאמר לשמן וידליק כו' היינו מי שמצרף בי' מאמרו' דשם אלקי' לשמן הטבעה זו הוא יאמר צירוף אופן הטבעה זו לחומץ וידליק כו' וכמ"ש צדיק מושל ביראת אלקים16 בק"ך צירופים דאלקים17 כידוע והעיקר של הממשלה הזאת הוא בשינוי אופן המוחין דנוק' שזהו בחו"ב שבי' מאמרו' ממקור החכ' ומקור הרצון וכמ"ש כל אשר חפץ ה' עשה18 בי' מאמרו' שבדבור העליון דאצי' בבחי' עשי' דמל' דאצי' הנ"ל ומכ"ז יובן ג"כ בחי' כללות ההתבוננות ברבוי פרטי' דהיינו ממקור הרצון שבמל' דא"ס עד מל' דמל' דאצי' עד סוף מעשה ממש להיות כל אשר חפץ ה' עשה בפו"מ כמו שהחומץ ידליק בפו"מ וכה"ג וד"ל:

(נא)19 ומעתה יש להבין בענין המסך שבין אצי' לבריאה20 והמל' בוקע המסך21 כו' כנ"ל להיות ידוע בענין כי עמך מקור חיים22 באורך נראה אור שהוא הנק' אור של תולדה כמו אור הנראה מתוך המסך שעיקר האור העצמי נשאר למעלה מן המסך ואין ההארה רק מהעלם אור העצמי שנתעלם בתוך23 עובי המסך שבוקע ומאיר שנק' הארה דהארה והוא ענין אתוון אתגליפו24 כו' כצורת אות הנחקק בשעוה שנשאר בשעוה רק רושם העלם האות העצמי שבחותם כו' כך רק בחי' הארה דהארה דבחי' המל' דמל' דהיינו הבוקע ומאיר ממנה מתוך המסך כו' ונעשה כתר לבריא' כו' וזהו באורך נרא' אור כו'. וע"ז אמרו כברייתו של עולם25 ברישא חשוכא והדר נהורא כו' וכמ"ש ישת חשך סתרו26 כו' והוא ג"כ בחי' הצמצו' דשם אלקים כמ"ש שמש ומגן הוי' אלקים27 כנרתק השמש כו' (כידוע בענין ומשה נגש אל הערפל28 אשר שם האלקים כו' וכן מ"ש יושב בסתר עליון29 בצל שדי שאמ' לעולמו די30 כו') ושרש ענין המסך הזה הוא נעשה מבחי' לבוש החשמ"ל דחיצונית בינה שמקיף עד מתחת רגלי דזו"נ31 כו' כנ"ל וכמ"ש במ"א בענין עד הגל הזה32 כו' שזהו כדמיון גל אבנים המפסיק כו' להיות שגופו של מסך ופרגוד זה נעשה מצרופי אותיו' שנק' אבני' בס"י33 והאותיו' שהמה בלתי מסודרי' כמו גל אבני' זע"ז הן כמו בחי' מסך הארוג מחוטין המבדיל ומפסיק וכדוגמא שאנו רואים באותיות הדבור שכאשר הן מסודרים עפ"י שכל מאיר בהן אור השכל להדיא שיוכל המקבל להבין כמו שמשיגו המשפיע ממש משא"כ כשאין מסודרים לא ישיגנו המקבל כלל (וכמו אור שכל וחכמה הגנוז בהעלם במשל וחידה בענין זר לגמרי רק שמ"מ עומד מתוכו על אותו אור השכל נק' גם זה בשם בקיעת מסך כאור השמש הנראה בבקיעת אור השחר דרך עובי הרקיע כו' וכמ"ש במ"א) ולהיות כי אין ערך בין אצי' לבריאה ע"כ הוצרך להיות בחי' צמצום דמסך הזה (כמו שהוצרך להיות בחי' צמצום הראשון הנק' מק"פ וחלל ריקן בין העצמו' דאא"ס להיות מקור להמשכת הקו כו' כמ"ש למעלה רק שם היה בחי' העלם והתכללו' האור בעצמו' הנק' מק"פ ולא בחי' מסך ממש כמו דוגמ' התעלמו' הידיע' באריכות בשעה ששונה בקיצור כו' כנ"ל לפי שהכל בבחי' עצמותו


16) צדיק מושל ביראת אלקים: שמואל-ב כג, ג [ושם: יראת ? ראה מוע"ק טז, ב ובר"ח שם. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קע. וש"נ. ח"ב ע' שלב].

17) בק"ך צירופים דאלקים: נסמן לעיל קלט, א.

18) כל אשר חפץ ה' עשה: תהלים קלה, ו.

19) (נא): אגוזיאיב: (נ).

20) המסך שבין אצי' לבריאה: נסמן לעיל קטז, א.

21) והמל' בוקע המסך: נסמן לעיל שם.

22) כי עמך מקור חיים: תהלים לו, י. ראה מאמרי אדה"א בראשית ע' קפה. דברים ח"א ע' קעח. וש"נ. תו"ח וישב רה, א ובהערה 16 [וכן צ"ל במאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רכז].

23) בתוך: כ"ה בגד. במהדורת טשערנאוויץ: בחוץ.

24) אתוון אתגליפו: ראה גם לעיל קמא, ב ובהנסמן לשם.

25) כברייתו של עולם: שבת עז, ב (כגי' רש"י).

26) ישת חשך סתרו: תהלים יח, יב. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'נז.

27) שמש ומגן הוי' אלקים: תהלים פד, יב. ראה שעהיחוה"א פ"ד. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' ת. וש"נ. נ"ך ע' שצה. וש"נ.

28) ומשה נגש אל הערפל: יתרו כ, יח. ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' שמב. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'שעא. וש"נ. תו"ח בראשית לו, ג.

29) יושב בסתר עליון: תהלים צא, א.

30) שאמ' לעולמו די: ראה חגיגה יב, א (עה"פ וישלח לה, יא). ראה גם לקו"ת שה"ש ד, ד (עיי"ש).

31) החשמ"ל. . רגלי דזו"נ: נסמן לעיל קמ, א.

32) עד הגל הזה: ויצא לא, נב. ראה מאמרי אדה"ז על ענינים ס"ע שיג ואילך. תקס"ז ס"ע רנ. מובא גם בספר המאמרים תר"ן ע' שח ושם מציין גם לד"ה להבין ע' משמח חו"כ בס' אלה תולדות [ולע"ע לא נתברר לאיזה ס' הכוונה]. וראה גם מאמרי אדה"א דרושי חתונה ח"ב ע' תקה וע' תקלז. תו"ח ויצא קעח, א.

33) אותיו' שנק' אבני' בס"י: פ"ד, מי"ב. וראה גם הנסמן בתו"ח בראשית כא, ד הערה 43.