קמה, א

עדיין משא"כ מאצי' לבריא' מבחי' בב"ג1 להיות מקור לבע"ג ממש הוצרך להיות מסך בהפסק גמור אבל יש בו יתרון מעל' במה שהמסך עצמו נעש' מבעל הצמצום כמו מי שעשה את המשל לנמשל או מי שעושה הצירופים דאותיות בלתי מסודרי' וכה"ג שאין הפסק המסך הזה ענין הפסק והבדל אמיתי לעצמו רק לגבי המקבלים בלבד וכהדין קמצא דלבושי' מיניה ובי'2 כו' וכמ"ש בלק"א3 ) (והיינו אני ראשון בצמצום הראשון דמק"פ ואני אחרון4 בצמצום האחרון מאצי' לבי"ע כו' משום דסוף מעשה זו דאצי' עלה בתחלת המחשבה ורצון דמל' דא"ס כו' וד"ל) והנה ידוע דזהו שרש ענין בשכמל"ו בחי' יח"ת5 דמל' דהיינו בחי' הארת ע"ס דמל' דאצי' בבריאה כו' בבחי' הארה דהארה הנ"ל כמ"ש באורך נראה אור כו' וז"ש כי הוי' הוא האלקי'6 וכו' וכידוע בענין המאמר דכגוונא דאינון מתייחדין7 לעילא שהוא בחי' יחוד דזו"נ בבחי' אצי' אוף הכי איהי המל' אתייחדת לתתא בכורסייא דבריאה כו' והיינו שאמרו השבטים ששרשם בו"ק דבריא' ליעקב בעל עולם האצי' כשם שאין בלבך8 אלא אחד בבחי' יחודא עילאה דאצי' דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד9 כו' כך אין בלבנו בבחי' מל' דאצי' בבריאה אלא אחד יחודא תתאה כו' והיינו הוי' אחד ושמו אחד10 כידוע ודרך כלל נקרא הוי' ואדני11 הוי' ואלקים12 סובב כל עלמין וממלא כל עלמין והוא הנק' ג"כ בשמות דמ"ה וב"ן שם מ"ה בז"א13 ושם ב"ן במלכות14 הבא בבחי' מילוי ומילוי דמילוי כו' (וענין המלוי ידוע ע"ד דוגמא כשהאות יו"ד בא במבטא במלוי ו"ד זהו פי' וביאור לאות נקודה דיו"ד הכתוב וכאשר יצטרך לפרש גם את המלוי דו"ד יתוסף אותיו' בוא"ו דלי"ת וכן מילוי דוא"ו דלי"ת עד כמה פעמי' מלוי דמלוי כו' שכ"ז אינו רק הילוך והשתלשלו' הארת אור השפע הבא דרך פרט דפרט יותר מן ההעלם לגלוי דגלוי עד גלוי פרט דפרט היותר אחרון ע"ד שמבואר במ"א בענין וידבר ג' אלפים משל שהן כמו רבוי צירופי' הבאים בהשתלשלות זא"ז16 זה פנימי לזה כמשל לנמשל שמשתלשל ויורד כי משל של הנמשל זה צריך אליו משל כמ"ש בזהר15 וכך הוא ענין המילוי17 הבאין בגלוי מן ההעלם כפרט היוצא מן הכלל כו' ויש בחי' מילוי בהיפך שנתעלם בהעלם תוך העלם כו' וכמ"ש במ"א שזהו ענין לבוש המסך כו' וד"ל18 :

(נב)19 והנה בבחי' פרטו' דע"ס דמל' דאצי' בבריאה אחר בקיעת המסך הרי ידוע שבחי' כתר מל' דבריאה הנק' עתיק דבריאה הוא שנמשך מבחי' מל' דמל' דאצי' כו' היינו בחי' הרצון והתענוג לבחי' מקור לבריאה יש מאין ממש כמאמר כד סליק ברעותא20 למיברי עלמא דכמו שעלה ברצונו להאציל כו' כך ירד הרצון לברוא יש מאין כו' והוא הנק' כתר מל' דבריאה (כמו שמבואר במ"א בענין ישמעאל בני ברכני21 א"ל יהי רצון מלפניך כו' פי' ר"י כה"ג הי' בהיכל ק"ק


1) בב"ג: אג: בלתי בעל גבול.

2) וכהדין קמצא דלבושי' מיניה ובי': ראה ב"ר פכ"א, ה. הערה במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשכא.

3) בלק"א: פכ"א.

4) אני ראשון. . ואני אחרון: ישעי' מד, ו.

5) בשכמל"ו בחי' יח"ת: פסחים נו, א. זהר בראשית יח, ב.

6) כי הוי' הוא האלקי': ואתחנן ד, לה. לט.

7) דכגוונא דאינון מתייחדין: ראה זהר תרומה קלה, סע"א.

8) כשם שאין בלבך: פסחים נו, א. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'סג. וש"נ. שע"ת ס, ד ובהנסמן לשם.

9) דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד: ראה ת"ז בהקדמה (ג, ב). הערה במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תנג.

10) הוי' אחד ושמו אחד: זכרי' יד, ט. ראה גם לעיל ל, א. מאמרי אדה"א בראשית ע' תקלז. וש"נ.

11) דזו"נ. . הוי' ואדני: ראה זהר (אד"ר) נשא קכט, א. ויקרא יא, א. ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקכד. תו"ח נח סד, ג הערה 44.

12) דזו"נ. . הוי' ואלקים: ראה זהר נשא שם. בראשית כב, א. אחרי סה, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' שז.

13) שם מ"ה בז"א: ראה ע"ח (שער ז"א) שי"ז, פ"ד.

14) ושם ב"ן במלכות: ראה ע"ח (שער רפ"ח) שי"ח, פ"ג. (שער הנסירה) שכ"ט, פ"ב. (שער תיקון הנוקבא) של"ד, פ"ב כלל י"ג. (שער מ"ן ומ"ד) של"ט, דרוש ז.

16) זא"ז: ג: זה אחר זה.

15) וידבר ג' אלפים משל. . בזהר: נסמן לעיל קמ, ב.

17) ענין המילוי: ראה גם סידור שחרית נא, א. ביאוה"ז תשא נג, סע"א ואילך. ספר הערכים ח"ב מערכת אותיות ע' ט ואילך. וש"נ.

18) וד"ל: כנצ"ל: וד"ל).

19) (נב): אגוזיאיב: (נא).

20) כד סליק ברעותא: ראה זהר לך פו, סע"ב.

21) ישמעאל בני ברכני: ברכות ז, א. ראה גם בענין ישמעאל בני ברכני מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' ע. ענינים ע' שפב. מאמרי אדה"א בראשית ע' כה. נ"ך ע' תקצט. דרושי חתונה ח"א ע' רסא ואילך.