קמו, א

שמקבלים מבחי' מל' דמל' דעשי' כידוע ומבחי' שמרי האופנים הוא שנמשך שרש השפעת גלגל המזלות1 שהן שרשי' של כל דצח"מ שבכל אקלי' ושרשי הרכבות הד' יסודו' דארמ"ע2 מרוחניו' לגשמיו' כו' וכמו ארץ מגדלת חכמי'3 כו' כי מזל מחכים4 כו' עד ממגד תבואות שמש5 כו' עד שיש בחי' מזל דומם כמו גדא דהר6 עד מזל דומם שבדומם ע"ד שאמ' אין לך עשב7 שאין לו מזל ועל המזלות מושל בחי' מל' דמל' דעשי' כידוע בענין ומלכותו בכל משלה8 וכמ"ש וממשלתך9 כו' וכמשי"ת בע"ה:

(נג)10 ואחר כל הנ"ל יובן למשכיל כללות כל ההתבוננות מרצון הפשוט העצמי שבעצמו' אא"ס ממש מחמת בחי' חפץ חסד העצמי שעלה ברצונו הפשוט כו' (כנ"ל באות יו"ד) עד בחי' הרצון היותר אחרון שהוא בחי' הרצון להתהוות עולם העשי' בכלל ובפרט שנק' כתר וע"י דעשיה והוא מ"ש כל אשר חפץ ה' עשה דודאי כמו שעלה ברצונו להיות חפץ ורצון להאציל כך עלה חפץ ורצון זה לברוא וחפץ ורצון ליצר וחפץ ורצון לעשות הכל הי' כלול בעצם רצונו הפשוט שבעצמותו עד"מ אדם שעלה ברצונו העצמי להיות לו רצון לאיזה ענין דבר מה שאעפ"י שבפרט הרי מיד הוא בא בחילוקי רצונות ממדריגה למדריגה עד בחי' הרצון היותר אחרון שהוא בחי' רצון לסוף מעשה ממש מ"מ הכל עלה בבת אחת בעצם רצונו כו' מבלי חילוק מדריגות כלל (וכמ"ש באות ז' שאין חילוקי מדריגות בבחי' הכתרים דאבי"ע אע"פ שבהשתלשלות מבחי' מל' שבעליון נעשה כתר לתחתון כו') כך לגבי עצמות רצונו הפשוט שבבחי' עצמות אא"ס אין חילוק מדריגות בין חפץ ורצון להאציל בין חפץ ורצון לעשות כו' וזהו אני ראשון ברצון שבמל' דא"ס מקור הרצון להאציל ואני אחרון11 ברצון האחרון שבמל' דעשי' להתהוות עולם השפל היותר אחרון שהן האופנים והמזלות שהמה שרשי התהוות רוחניות הד' יסודות דארמ"ע ורוחניות דצ"ח הגשמיים (כמ"ש בסוף הע"ח) שזהו נכלל הכל במ"ש כל אשר חפץ ה' בעצמות עשה שכולל כל ההשתלשלות דקו עד סוף עולם העשיה דהיינו שכוללם יחד שנק' הכל בבחי' עשיה לבד כי שרש האצי' ושרש העשי' שוין ממש לגבי עצמותו כו' וזהו עשה בשמים סובב הכללי דטה"ע וטה"ת וארץ דבחי' ממכ"ע12 כו' הכל בהשוואה א' (כידוע דעקב דא"ק שמסתיים בסוף העשי'13 וראשו במח' כללית בתחלת הקו (וכמו באדה"ר שאמרו שקודם החטא היה רגליו בעשיה וראשו בבריאה15 ) נק' אדם דבריאה14 יש מאין כו') (והיינו וכל קומה לפניך תשתחוה16 כו' כמ"ש במ"א) וזהו עיקר המכוון בכל ההתבוננות בכל פרט ופרט שבכל ההשתלשלות דקו מלפני הצמצום הראשון עד סוף העשיה רק להיות נכלל הכל באחדות הפשוטה שהוא בבחי' עצמות אא"ס עד שיקבע בנפש גם בסדר השגחה אלקי' פרטי' עד הפרט היותר אחרון שהוא גם בעולם הגלגלים והמזלות שהם רק מט' כלים


1) שמרי האופנים. . המזלות: נסמן לעיל קיא, ב.

2) הד' יסודו' דארמ"ע: ראה הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בסה"מ ה'תש"ח ע' 204. אגרות קודש שלו חי"ט ע' רלט.

3) ארץ מגדלת חכמי': כ"ה בכ"מ — ראה לעיל סו, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרלד. וש"נ. שע"ת כ, א ובהנסמן במ"מ לשם.

4) מזל מחכים: שבת קנו, א.

5) ממגד תבואות שמש: ברכה לג, יד.

6) גדא דהר: חולין מ, א.

7) אין לך עשב: ראה ב"ר פ"י, ו. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתמח. וש"נ. וע' תתעו ואילך. לעיל נג, א.

8) ומלכותו בכל משלה: תהלים קג, יט.

9) וממשלתך: תהלים קמה, יג. ראה סידור שחרית נג, ד.

10) (נג): אגוזיאיב: (נב).

11) אני ראשון. . ואני אחרון: ראה גם לעיל קיד, א ובהנסמן לשם.

12) בשמים סובב. . וארץ. . ממכ"ע: נסמן לעיל נח, א.

13) דעקב דא"ק. . העשי': נסמן לעיל קכא, א.

15) באדה"ר. . וראשו בבריאה: ראה ספר הגלגולים פי"ח. מאמרי אדה"ז בראשית ע' עב־ ויקרא ח"א ע' טו־ במדבר ח"ד ע' א'תנו ובהנסמן במקומות הנ"ל. תו"ח בראשית ל, א ובהערה 1.

14) דא"ק. . אדם דבריאה: נסמן לעיל קכב, ב.

16) וכל קומה לפניך תשתחוה: תפלת (שחרית לשויו"ט) נשמת. ראה גם תו"ח בראשית ל, א ובהערה 5.