קמז, ב

כל מדותיו ומעלותיו יודע ומרגיש בבחי' בליטה גדולה ובהסתעפות יוצא מזה בחי' רע כמו המרגיש עצמו לחסדן יצא מזה הסתעפות חסד רק להתייהר ורק לגרמיה כמו חסד ישמעאל21 וכה"ג והוא דמיון להשתלשלות דנוגה דבריאה שנסתעף מנוגה דאצי' שמיעוטה רע22 עכ"פ בבחי' לגרמי' ויוהרא דהתנשאות יש הנפרד כו' (וכמו שמהתלהבות הבולט בהרגשת עצמו בתפלה יכעס על המנגדו להכותו ולרודפו כשנוגע בכבודו) וכך אמרו שטן ופנינה23 לש"ש נתכוונו שזהו בחי' נוגה דאצי' ונתן עיניו במקדש ראשון24 והחריבו זהו מבחי' קנאה של נחש הקדמוני25 בחי' יש ולגרמי' בבחי' רע קצת אעפ"י שקנאה זאת באה מצד הכרתו וקירובו כי כלום מתקנא26 כו' ונוגה דיצי' חציו רע לקטרג ממש כמו ויבא גם השטן27 כו' ויאמר החנם ירא איוב28 כו' עד בחי' נוגה דעשי' רובו רע לפעול כל דין קשה וזהו חיותו ממש ונק' רצועא בישא לאלקאה29 כו' כמו העלוק' שמושכת פסולת הדם כו' כך נאמר לעלוקה כו' הב הב30 כו' שזהו שרש הגיהנ' שעל ראש רשעים יחול31 כו' כידוע וג' קליפות הטמאות הן כמו נחש שרף ועקרב32 שבמדבר העמים בחי' כתר דקליפה שהן רע גמור בלי תערוב' הטוב כלל וכלל וזהו הנק' רשע ורע לו33 שאין להם בירור עדיין כלל רק לעתיד דכתי' ואת רוח הטומאה אעביר34 לגמרי כו' וכידוע וד"ל35 :

סליק שער היחוד

 


21) להתייהר. . חסד דישמעאל: ראה סידור שער הסוכות רנט, ג. הנסמן במאמרי אדה"א נ"ך ע' תקלד.

22) דנוגה דבריאה. . שמיעוטה רע: ראה הנסמן לעיל קמו, ב הערה נגה. מאמרי אדה"א בראשית ע' צז.

23) שטן ופנינה: ב"ב טז, א. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תעו. וש"נ.

24) ונתן עיניו במקדש ראשון: סוכה נב, סע"א. מאמרי אדה"א בראשית ע' צח. וש"נ.

25) קנאה של נחש הקדמוני: ראה סנהדרין נט, ב. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רלא. תו"ח בראשית לג, א. שם טז, א ובהנסמן לשם.

26) כלום מתקנא: ע"ז נה, א.

27) ויבא גם השטן: איוב א, ו (ב, א).

28) ויאמר החנם ירא איוב: איוב א, ט.

29) רצועא. . לאלקאה: ראה זהר בהקדמה יא, ב.

30) לעלוקה כו' הב הב: משלי ל, טו. ראה ע"ז יז, א.

31) הגיהנ' שעל ראש רשעים יחול: ראה חגיגה יג, סע"ב.

32) וג' קליפות. . נחש שרף ועקרב: נסמן לעיל ה, ב.

33) רשע ורע לו: ברכות ז, א. ראה תניא פי"א.

34) ואת רוח הטומאה אעביר: זכרי' יג, ב.

35) וד"ל: ב: ניתוסף: (נד). וז: ניתוסף: (נד) והנה.