כב,ב

מכלים שונים לאור דתורה אך הנה פסוק זה מרמז על נר מצוה דחנוכה דאעפ"י שהוא מדרבנן הוא מקור לאור דתורה מטעם הנ"ל והוא משום דנר חנוכה הוא בחי' מקור התהוות מציאות האור מן ההעלם כמשל הצור החלמיש כו' כנ"ל:

(נד) ויובן זה בתוס' ביאור מדמיון ההפרש שמצינו בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי דהנה ארז"ל ע"פ במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי וזה פלא הלא נא' ותורה אור האיך יקרא מחשכים כו' וגם למה דוקא תלמוד בבלי ולא בתלמוד ירושלמי כו' אך הענין הוא כידוע שבא"י היו לומדים הלכות פסוקות בלי פלפול עמוק וארוך כ"כ רק מאשר נצרך לבאר טעמי ההלכות על בוריין היו מקובלים בזה איש מפי איש גם ר"י ור"ל שעסקו בפלפול שחיברו תלמוד דירו' אבל זה הי' רק בינם לבין עצמם דר"ל היה מקשה לו קושיות ור"י מתרץ ואחריו תלמידו ראב"פ וכה"ג אבל רוב התלמידים היו לומדים הלכות פסוקות בקצרה רק טעמיהן של הלכות כפי שהי' בקבלה שהוא הנק' גירסא אבל בני בבל כל התלמידים עיקר עסקיהם הי' דוקא בפלפול ברוב קושיות ותירוצים על כל הלכה ודין בעומק רב עד שהוציאו לאור כל דין ודין לאמתתו ונתחדשו מפלפול זה ריבוי דינין מחודשים לגמרי כידוע בענין פלפול דהויות דאביי ורבא בתלמוד בבלי כך הי' בלימוד רוב התלמידים ולכך א' במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי שנק' מחשכים כמו ההולך בחשך שלא יראה אור כך לא יוכלו לעמוד על אמתית הטעם של הלכה כי הנה עיקר הפלפול הוא שכל דבר הלכה ודין לא יעלה בהשקפה ראשונה שמשיג הטעם שבה לאמתתו להניח הדבר בהסכם אדרבה יקשה בעיניו מיד על הטעם ויהי' קשה לו מאד להבין להשיג עומק המושג בה דהיינו כשירצה לעמוד על טעמו של דבר בעמקות לא יוכל להגיע אל אמתית המכוון לעולם ואף אם יתייגע וימצא טוב טעם יותר מן הראשון יסתור בקושיות רבות ויהי' הדבר מופלא ונעלם יותר מעין השכל והטעם וכל שיעמיק דעתו יותר יותר יבא לכלל הפלאה והעלם תוכן עומק הדבר לאמתתו וזהו הנק' העלם אחר העלם ובזה יש ריבוי מדרגות בין הפלפולין יש שהקושיות רבות לסתור מה שבא בהשגה שנית אחר ביטול השגה הראשונה וכן אחר ביטול השגה שניה יבא להשגה שלישית יותר טוב יסתור גם זה בקושיות וזהו העלם אחר העלם עד שיארך הפלפול כמו כ"ד קושי' וכ"ד פרוקי' כו' שהוא טורח ויגיעת השכל בעילוי אחר עילוי וכל מה שיעמיק השכל בעילוי יותר יותר הדבר בא בהעלם והעדר אור אמתית ההלכה על בורי' אך לאחר שיתרץ כל ריבוי הקושיות וסתירות ויבא לתכלית עומק אמתית הטעם של ההלכ' זהו הנק' פלפול גדול ואם יבא לאמתת הדבר בלא טורח רב בקושיות ותירוצים כ"כ יקרא פלפול קטן כו' ועכ"פ אנו רואים שעיק' הפלפול הוא רק הפלאת עומק המושג ע"י הקושיות שלא יוכלו להשיגו וכל השגה מתבטלת מפני הקושיא עד שנשאר הדבר בהעלם והסתר מאד מעין השכל לגמרי אך אם הי' הדבר נשאר בהעלם והעדר הידיעה לגמרי א"כ מהו תועלת הפלפול שהוא רק לידע תכלית האמת כו' אבל הענין הוא שאחר העדר הידיע' והשגה שע"י רוב הקושיו' והעלמות בהעלם אחר העלם כנ"ל הרי יבא לכלל השגה אמתית הדבר כמו שהוא בלי שום קושיא וסתירה עוד וכמו המסנן ע"י המשמרת או כמו מצרף לכסף כו' שע"י בירור כל סיג גם היותר דק נשאר הכסף נקי בתכלית או היין צלול בתכלית כו' וכן המרקד קמח בי"ג נפה וכה"ג וד"ל:

(נה) וזהו שאמר במחשכים הושיבני כו' דהנה כפי המבואר בעיקר ענין הפלפול שהוא הפלאת והסתר האמת ע"י הקושיא שמסתיר ומבטל אור השגה הראשונה וכן השגה השניה והשלישית כו' כנ"ל א"כ מה שהשיג והשכיל בהשקפה הראשונה שהי' נק' אור מיד נחשך האור הזה כי אבד ונתבטל לגמרי כו'