כג,א

וע"כ יקרא בשם חשך כמו שאדם הולך בחשך ולא יראה אור כך מניעת השגת האמת נק' חשך והעלם כו' וכל שיקשה קושיות יותר יותר יחשך אור האמת ויתעלם עומק הדבר כנ"ל ולזה א' במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי דוקא כי עיקר הפלפול הוא המחשיך האור בחשך והעלם אחר העלם והיינו מחשכים לשון מפעיל ואמנם הנה אם הי' נשאר הדבר בהעלם וחשך אין זה תועלת כלל מכל הפלפול כנ"ל רק אדרבה שמחמת הפלפול שיעשה חשך והעלם יבא אח"כ אור גדול הרבה יותר מאור הראשון שהיה לו בהשגות הראשונות שנסתרו ונתעלמו ע"י הקושיות כו' דהיינו לאחר שנתרצו כל הקושיות והעלמות (כמשל המצרף כו' שהשלהבת עושה בלבול ותערובות עולה ויורד ומזה מתברר הסיג כך ע"י הפלפול כו') יאיר לו אור האמת באמתו של הענין לתכליתו לאחר שחשך לו קודם ואם לא החושך שקדם לו הרבה בפלפול הקושיות ותירוצים כו' לא היה בא לאור אמת כזה ונמצא זה האור האחרון שאחר החשך הקדום ממקום גבוה מאד ירד שאין לאורות השגות הראשונות ערוך לו כלל עד שכולן כשקר לגבי האמת כו' כי הרי אור השגה הראשונה היתה מצומצמת מאד ומה שנסתרה בקושיא ונשאר הדבר בהפלאה והעלם שאינו יכול להשיג כענין מה פשפשת כו' ה"ז עליית אור השכל שעלה מן הצמצום לבא לידי אור השגה גדולה יותר אך מה שעדיין הדבר בהפלאה והעלם נק' חשך ולא אור מאחר שאינו משיג מאומה ואמנם זה שבא לכלל העדר השגה שאינו עומד עדיין על האמת מפני הקושיא ה"ז עליה במדרגה הרבה ממה שהי' נדמה לו שמשיג הדבר עד"מ תינוק הקטן בדעת שלפי קוצר דעתו נדמה לו שמשיג בטוב והגדול ממנו שאינו משיג היינו מפני שיודע ביטול השגת התינוק ומה שיכול לידע שאינו יודע זוהי עלייה אך לפי זה כל שיעמיק יותר יותר לא יכול לבא לידיעת האמת ונק' חשך ביותר א"כ איך נקרא עילוי היותר גדול הלא זהו ירידה בתכלית אבל הענין הוא דכאשר אח"כ חוזר לבא על אמיתית הדב' זהו הנק' ירידה מלמעלה למטה ממקום הנעלה ביותר במה שיביא מתכלית ההעלם לגילוי ובזאת ניכר יתרון מעלת החשך על האור דכאשר חוזר ויורד מלמעלה למטה אחר העליו' בהעדר השגות להאיר מן ההעלם לגילוי שהארת אור הזה הוא גבוה הרבה מן האור והשכל הראשון והשני כו' וז"ש כיתרון האור מן החשך דוקא פי' יתרון האור שבא מלמעלה למטה מן החשך שקדם לו בהעדר האור יש בו יתרון רב מגופו של אור דחכמה המושג כו' ונמצא מובן מזה דתלמוד בבלי גבוה הרבה מתלמוד ירושלמי במה שע"י הפלפול נבוכים המה בהעלמות וקושיות רבות שנק' מחשכים מזה דוקא יבא להם יתרון האור הוא החזרת אמתית האור מלמעלה למטה ממקום הגבוה ונעלה ביותר והיינו מפני שבא מתכלית ההעלם לגילוי שמחמת זה יאיר אור אמת לאמתתו הרבה יותר מתלמוד ירושלמי הגם שמאיר להם האור מיד כי זהו כמו השקפה ראשונה ושני' כו' משא"כ ע"י רוב הקושיות לסתור הכל יהי' יתרון האור מן החשך לאור אמתתו בלי שום סיג ותערובות כמשל המצרף והמסננת הנ"ל וד"ל) ומ"ש במחשכים אין הכוונה שנשאר בחשך אלא הכוונה על האור שיבא בדרך ירידה מלמעלה למטה אחר החשך שהוא ממקום היותר גבוה כו' וד"ל):

(נו) ובזה יובן מה שנחלקו בשני מדריגו' דחריף ומקשה ומתון ומסיק הי מנייהו עדיף והוסכם דמתון ומסיק עדיף דבחי' הירידה וההמשכ' מן ההעלם לגילוי נק' מתון ומסיק שמסיק ומוריד בבחי' או"י מן ההעלם לגילוי שהוא ירידת אור האמת שבא אחר הקושי' והסתירות כו' משא"כ חריף ומקשה הוא שכח שכלו חריף בבחי' הגבורות דאו"ח להסתיר ולהעלים אור האמת בהעלם אחר העלם עד שלא יוכל לחזור ולהוריד אור האמת וה"ז כעולה בעילוי אחר עילוי