כד,ב

המדרגה במקום חשך ואפילה דק"נ שהוא שליטת עכו"ם דק"נ להשכיח' תורתך כו' כנ"ל וזהו כענין הנ"ל במחשכים הושיבני כו' שכאשר החשך מופלא מאד למטה הרי בהכרח שנצרך להאיר לבחי' החשך העליון הנעלם ביותר והוא מ"ש ישת חשך סתרו שהוא בבחי' העלם העצמות ממש שלמעלה מהעלם אור דחכמה כנ"ל ואם יאירו אור מן החשך סתרו הנ"ל הגם שהאור הוא בא בדרך ירידה למטה עכ"ז ירידה זו ממקום גבוה מאד נעלה הוא בא עד שיכולתו להאיר אור דתורה גם בהיותה במחשכים דק"נ וכנ"ל בענין הפלפול ביתרון האור האמתי שבא מן החשך העליון ע"י הבירור דקושיות דק"נ שזהו מלמטה למעלה בבחי' או"ח כנ"ל וכמ"כ במצות נר חנוכה כי העכו"ם טמאו כל השמני' שבהיכל שהוא להחשיך אור דחכמ' דתורה שנק' שמן משחת קדש וכמו שמן דנרות המנורה כו' א"כ כאשר האיר ה' להם בחשך הגדול הזה ודאי בא האור הזה ממקום גבוה מאד ונפלא ביותר מטעם הנ"ל וזהו עיקר הנס דחנוכה שנק' נס נפלא כמ"ש וע"ה ונפלאות כו' ולזה מצות נ"ח על פתח הבית מבחוץ דוקא שהוא להאיר אור בחשך דק"נ כידוע בענין הזמן עד שתכלה רגל מן השוק כו' וזהו כי נר מצוה דחנוכה הוא העושה תורה אור להאיר באור חכמה דתורה מן ההעלם לגילוי מטעם הנ"ל שנר חנוכה הוא כמו דוגמת הפלפול שעולה בבחי' או"ח בהעלם העצמות ממש שמשם נמצ' המקור לכל העלם אור דחכמ' כו' וד"ל. ובכל זה יובן פי' הפסוק טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה ואין לזה הבנה כלל דמה שייך ב' מעלות הללו זע"ז דמשום שטוב סחרה ביום ע"כ לא יכבה בלילה נרה כו' אך הנה ידוע בענין חמשה קנינים הן תורה קנין א' כמ"ש ה' קנני ראשי' דרכו כו' וענין הקנין הוא הבא בדרך מו"מ ומסחור קונ' ומוכר והוא בחי' רפ"ח נצוצין שנפלו בשבה"כ כידוע והבירורים מהם ע"י תו"מ זהו דמיון כעוסק במו"מ להרויח הון רב שמפזר כל מעותיו תחלה ואח"כ ירויח ויצליח לעשו' ברכה כהנה וכהנה בריוח הון גדול כו' וכך הוא ענין ירידת אור החכמה דתו' שבחכמ' אתברירו דוקא שיבוררו הרפ"ח ניצוצין שנפלו בעה"ד טו"ר להבדיל בין טמא לטהור כו' והיינו כל רמ"ח מ"ע בועש' טוב ושס"ה ל"ת בסור מרע וכללותן נכלל באנכי ולא יהי' לך שמפי הגבורה שמענו כו' שמבירורים דרפ"ח ע"י כסף ומשיכה נק' קנין דתורה לעשות מזה למעלה תוס' אור גדול בכל הע"ס דאצילות כמו הון רב (כמ"ש במ"א בענין ארץ כנען כו' וכן ע"פ אם יתן איש את כל הון ביתו כו' וד"ל) וזהו טעמה כי טוב סחרה כי המסחור דכנ"י בתורה הוא בבחי' הבירורי' הנ"ל דבחכמה אתברירו עולה ומצליח שזהו שא' כי טוב סחרה אז גם בלילה לא יכבה נרה כי בלילה הוא בזמן שליטת יניקות החיצונים שנק' חשך ואפילה גדולה כמו דרך רשעים כאפילה כו' וכידוע בפי' חשך ענן וערפל שהן ג"ק הטמאות למטה שבכחם יש להחשיך מאוד לאור דחכמה דתורה כמו בימי חשמונאי שרצו להשכיחם תורתך וטמאו כל השמנים כו' כנ"ל ולזה א' דמשום דטוב סחרה של תורה לברר לרפ"ח כו' ע"כ גם בלילה לא יכבה נרה שאין החיצוני' יכולים כלל לכבות נרה גם בלילה בזמן שליטת החצונים (כמו בזמן הגלות שנק' לילה וכמ"ש נפשי אויתיך בלילה כו' כידוע וד"ל):

(א) רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם ה':

הנה יש להבין למה כפל הדבר לומר רני ושמחי ומהו ההפרש בין רנה לשמחה ועוד מה שייך זה להפטרת חנוכה דלא היה ראוי להתחיל רק במה ששייך לענין דחנוכה והוא בסוף הפ' במ"ש ראיתי מנורת זהב כו':

אך הנה כתיב עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה הרי צ"ל העבודה בשמח' דוקא והעלאה והתכללות לבא לפניו ממש הוא ברנה דוקא ובזהר א' דשמחה בצפרא ורננה ברמשא ולכאורה משמעות הפסוקים בכמה מקומות דהרנה בצפרא כמו ברן יחד כוכבי בקר