כו,א

בכל עולם ומלאך מעט יותר ממדתם ושיעורם הי' בטל במציאות לגמרי כעין הושיט אצבעו קטנה (שהוא יוד כו') ושרפן כנ"ל וזהו פי' מאזני צדק שהן בחי' נו"ה דמל' כידוע שנק' כליות יועצות איך וכמה יומשך בכל עולם במדה ושיעור כמו שנמדד דבר במאזנים ממש וכן מ"ש שחקים יזלו צדק כו' כידוע ומבואר בזהר בכמה דוכתי וד"ל:

(ד) אך הנה עדיין יש להבין מ"ש צדק מלאה ימינך דמשמע שעיקר בחי' הצדק שהוא בחי' המל' מלאה מימין העליון שהוא בחי' החסד דקו ימין חח"ן כו' וכמ"ש והוכן בחסד כסא שהוא כסא המל' וכן א' כי אמרתי עולם חסד יבנה שעיקר בנין העולמות מבחי' חסד דוקא והוא ענין ה"א דצדק' שהוא בחי' ה"ח שנמשכין במל' שנק' צדק כידוע ולפי הנ"ל עיקר ענין מדת המל' הוא בבחי' הדין וצמצום להיות נמשך האור ושפע האלקית במדה ושיעור דוקא מטעם הנ"ל אך באמת שניהם ענין א' דבנין העולמות בחו"ג שבמל' לפי שהמל' עצמה כלולה מחו"ג כענין השפע הבאה בעולמות שהוא בבחי' רו"ש כנ"ל (וראיה לזה ממ"ש למען יזמרך כבוד ולא ידום דהיינו בחי' עליי' המל' שנק' כסא כבוד וכתיב כבוד אלקים הסתר דבר והוא בחי' כתר מל' שעולה למעלה תמיד שנק' עולת תמיד כמ"ש לעולם ה' דברך נצב בשמי' שהוא דבוק בחזה דז"א כו' וכמ"ש בזהר בפי' אלקים אל דמי לך דאלקים תתאה שנק' נה"ת קארי תדיר לנה"ע ולא שכיך לעלמין ובחי' ע"ס דמל' נמשך ויורד למטה בעולמות בבחי' החסד וע"ז א' והוכן בחסד כסא כו' וז"ש כבוד מלכים חקור דבר כו') וביאור הענין הנה ידוע דכל מע"ב נבראו בשם אלקים דוקא שהוא מדה"ד והוא מה שא' לעולמו די בבחי' מדה ושיעור אבל זהו עצמו בחי' חסד ממש רק שנק' בחי' גבורה שבחסד ויש בזה ב' ענינים א' בחי' צמצום כח האלקי עצמו שזהו עצמו בחי' חסד והב' בחי' התחלקות אור השפע במדה ושיעור כנ"ל והענין הוא כמו שאנו רואי' בחי' ירידת אור האלקי עצמו לבא בג' מדריגות דעולם שנה נפש שז"ש מלכותך מכ"ע וממשלתך בכל דור ודור בחי' נפש הוא בחי' מלכותך שהוא מדת מל' דאצי' יורד ונמשך ומתצמצם בריבוי צמצומים מעולם להיות מל' כ"ע מעולם לעולם שלמטה הימנו כמו מל' דבריאה מהוה עולם הבריאה נשמות ומלאכים דבריאה ומל' דיציר' מהוה עולם היצי' עד עולם העשי' שמקבל ממל' דמל' דעשי' וזהו מל' כ"ע עד מלך אלקי' על גוים כו' שהן שבעים שרים דנגה דעשי' שבמדה זו מחיה ומהוה את כולם כידוע והב' בחי' שנה שהוא הזמן והוא מה שנאמר ממשלתך בכל דור ודור והוא מה שהמשכת חיים העליונים האלקי' בא בבחי' התחלקות הזמן שגם הוא בחי' נברא יש מאין ממש שהרי בבחינת אלקות עצמו הוא למעלה מבחינת זמן והרי הוא בא בהתחלקות הזמן שזהו ענין דור ודור וכמו מלך מלך ימלוך והן ו' אלפי שני' דהוי עלמא בכלל בחי' עבר והוה ועתיד כו' והג' בבחי' מקום שנק' עולם בכל עולם לפי ערכו בחי' ו"ק מעלה ומטה כו' וכתיב הנה מקום אתי שבחי' מקום של כל עולם בטל ונכלל לאלקות שלמעלה מבחי' מקום וכמו שאומר ברוך המקום כו' והיינו שנק' אלופו ש"ע כו' והן ג' מדרגות דעולם שנה נפש מלמטה למעלה שבא רק ע"י בחי' ירידה וצמצום גדול לגבי עצמות אלקים חיים וכמו שאמר אתה הוא קודם שנברא העולם כו' אך גם צמצום כח האלקי הזה הוא עצמו בחי' חסד דוקא כי חפץ חסד הוא ע"כ צמצם א"ע להיות מל' כ"ע בזמן ומקום כו' (ויש לפרש בהיפוך דעש"נ הוא מלמעלה למטה ועולם הוא בחי' המל' שמחי' בכללות הכל כמו בראשית ברא שמים וארץ כו' וז"ש מל' כ"ע ואח"כ מתחלק לפרטית והוא בחי' זמן ומקום דשנה ונפש דנפש הוא החיות אלקי שבתוך כל בריאה שבא בבחי' יש במציא' בע"ג והוא שנק' מקום בבחי' או"כ חומר