כו,ב

וצורה ושניהם אמת) צמצום הב' בבחי' התחלקות האור ושפע האלקית שנמשך ובא בעולמות במדה וקצבה דוקא כמו שמבואר למעלה בענין מאזני צדק הנ"ל והוא לחדש האור והשפע ממקור החיים כנ"ל ואע"פ שזהו בחי' דין וצמצום אבל זהו עצמו בחי' חסד גדול וראי' לזה ממ"ש מכלכל חיים בחסד פי' מכלכל כמו פרנסה וכלכלה כפשוטו והוא ענין ירידת אור השפע האלקי' ממקור החיים העליונים בכל עולם ועולם עד עוה"ז השפל הכל בא בחסד דוקא ואע"פ שבא במדה ושיעור כשוקל במאזנים ממש כנ"ל אדרבה זהו עצמו עיקר החסד דוקא וה"ז כמו משל המודד מכלי גדול לכלים קטנים הרבה לחלק לכאו"א כפי מדתו כך אור ושפע חסד העליון הכללי נמדד לכלים מכלים שונים קטנים לחלק בכל עולם לפי ערכו ומדתו והוא עפ"י מאמר קו המדה שזהו משקל מאזני צדק הנ"ל וזהו פי' מכלכל לשון כלי שבא בכלים מכלים שונים או לשון מכלכל דבריו במשפט שהוא ענין מדה ושיעור וזהו חסד גדול כדי שיתקבל השפע בכאו"א לפי ערכו שאם הי' החסד בלי מדה לא הי' מתקבל כלל ונהפך לבחי' דין המנגדו כמו שאנו או' הזן את העולם כולו בחן ובחסד דוקא דהיינו מה שהשפע פרנסה ומזון כאו"א באה לו כפי המדה באופן צרכי חיותו וקיומו דוקא (וע"כ א' שאדם נידון בכל יום על אופן פרנסתו שהוא בחי' הכלי והלבוש באופן ששייך אליו אע"פ שכבר מזונותיו פסוקים בכלל מר"ה כו' וראי' ממ"ש ריש ועושר אל תתן לי שהעושר ירחיב לבו ויהפך החסד לדין ועונש רק הטריפני לחם חוקי לבד כו' וכן להיפך הרישות והדלות יעבור ע"ד כו' ועיקר הענין הוא מה שימצא אדם טרף מזונו לפי מה שהוא וא"ל לא די שלא יחי' ממנו אלא יוזק בנפשו וע"ד דוגמא ממזונות כל הברואים שהיו בתבת נח שהי' נח צריך לכוין ליתן לכל חיה ועוף מזונו כפי מזגו ולא להחליף מזון טרף הארי לשור ומזון השור לארי וכה"ג למעלה במה שזן את הכל ונותן לחם לכ"ב כו' הוא זן ומפרנס לכל בהתחלקות שיעור ומדה לכאו"א כפי הנצרך אליו גם בעולמו' הרוחניים כמו בנשמות בג"ע ולמלאכים עליונים כמו הכפירים שואגים לטרף כו' וכמו דכתי' מצמיח חציר לבהמה כו' וכמ"ש בזהר) וע"כ א' מכלכל חיים בחסד דוקא והוא מבחי' גבורה שבחסד שהוא עיקר החסד מטעם הנ"ל וזהו עיקר ענין ברכת אתה גבור לעולם כו' אחר ברכה דחסד דאברהם שיבא החסד בהתחלקות דוקא ולכך מזכירים גבורו' גשמים בברכה זו שהוא ג"כ בבחי' גבורה שבחסד כידוע וד"ל ובזה יובן פי' צדק מלאה ימינך בב' אופני' א' דצדק דאיהי דין דינא דמלכות' כנ"ל שבא במדה ושיעור שהן בחי' מאזני צדק הנ"ל ימלא לימיניך שהוא בחי' אור חסד עליון הכללי שיבוא במילוי ריבוי כלים מכלים שונים כמו פי' מכלכל חיים בחסד הנ"ל והב' דימינך מלאה מבחי' צדק דאיהי דין שהוא במה שבא החסד העליון בהתחלקות ריבוי כלים לחלק לכאו"א כפי הראוי לו כו' והכל ענין א' עם ענין מכלכל חיים בחסד הנ"ל והוא בחי' הכולל חו"ג בה"א דצדקה כנ"ל וד"ל ובכ"ז יתורץ הקושיא דלעיל במה שבנין המל' הוא מבחי' החסד דוקא כמ"ש והוכן בחסד כסא וכמ"ש עולם חסד יבנה דודאי אור השפע האלקית נמשך בבחי' החסד דוקא אבל גם זה אמת דאור האלקי הזה עצמו בא בבחי' צמצום ושיעור ומדה מטעם הנ"ל בענין מכלכל חיים בחסד ובפי' צדק מלאה ימינך כו' (וגם בעצם ירידת וצמצום כח האלקי בבחי' עש"נ כנ"ל) והוא בחי' גבורה שבחסד שזהו עיקר החסד כנ"ל והכל א' ממש וד"ל:

(ה) וזהו ענין וצדקתך ירננו דהנה מבואר למעלה בפי' ענין מאזני צדק דאיהי דינא דמל' כו' שגם בחי' האור העליון האלקי הבא מלמעלה מכפי המדה והצמצום בשביל בחי' ביטול היש לאין ממש שזהו ענין בחי' השיר וזמרה של המלאכים שעולים בבחי' עלי' והתכללות כו' גם זה בא במדה ושיעור