לה,ב

האנושי שבמוח הגשמי ומדות שבלב בשר בחום הטבעי שיצר לב האדם רע מנעוריו להתמשך אחר כל תאוה רעה כו' ולפרקים כאשר יגבר כח המדות הרעות בתאות חומריות בלי התעוררות תשובה לגמרי יחשיך לאור האלקי שבנשמה לגמרי מכל וכל (וכמ"ש ונר רשעים ידעך שקופץ לגמרי כנ"ל) ולהיפך לפרקים כאשר יגבר כח אור האלקי בנה"א על נה"ט והוא התפעלות רשפי אש התשוקה לה' לבדו עד שמואס ברע ולכוף לבו שלא ימשך אחר כל רצון זר כלל וכלל ונמצא שגם השכל ומדות הטבעיים החומריים גם הם מתפעלי' בהתפעלות אלקות ונכללים ונהפכים מרע לטוב לשנות טבעם הרע מן הקצה לקצה והיינו ע"י בחי' אור השורף ומכלה כמו דמיון אש השחור השורף לפתילה הנ"ל והוא הנק' שלהבת י"ה שבאה בנשמה מצד ההשגה אלקית בהתפעלות רשפי אש התשוקה אלקי' שלהבת זו הנקרא שלהבת יה דוקא הוא השורף ומכלה לאש וחום זר הרע הטבעי שבלב בשר מעט מעט כו' וכמו שאנו רואים בחוש שכל מי שמתפעל בהתלהבות ודביקות האלקי מיד הוא מתפעל בלבו ומוחו הטבעיים בהתלהבות זו ממש בהתפעלות אמתי' רק שאינו נמשך זמן רב רק יש כמעט רגע קופץ האור ויש שמתעכב מעט זמן יותר וזהו מסיבת חסרון השמן כי הגוף הוא כמו משל הפתילה והאור הוא אור האלקי דנשמת האדם שהוא כמו חיבור צורה וחומר כידוע:

(ג) ואמנם סיבת חיבור וקשר האור בפתילה הוא השמן להיות האור נאחז זמן רב כו' ולהיות בו ב' גוונין דלבן ושחור כנ"ל כך הוא בנשמה וגוף שע"י בחי' השמן שהוא בחי' החכמ' נעשה חיבור האור דנשמה בגוף בכל כוחותי' בקיום הדלקה זמן רב מטעם הנ"ל והענין הוא כידוע דבחי' חכמה שבנה"א הוא הנקרא כח מ"ה והוא בחי' הביטול במציאות לאין האלקי שלמעלה מן הטעם ודעת שאח"כ מתפשט כחה בבינה שהיא ההשגה האלקית שהן י"ה שבנשמה כידוע והיינו מה שיש בכח ובהעלם בכל ניצוץ קטן מישראל להתבטל ולזוז ממקומן לגמרי לגבי אלקות נק' כח מה שבנשמה וזהו הנקרא שמן כמו השמן שנמשך אחר הפתילה שהוא הגוף לעורר בו ג"כ בחי' הביטול של ישותו וגסותו להיות נכנע ובטל ונשבר לגמרי שנקרא ביטול היש לאין כמו שאנו רואים שפתאום יכנע לב החומרי מגסות שלו ויפול תאות שרירות לבו לגבי אלקים חיים לעוררו בתשובה שלימה מקירת הלב והוא הנקרא לב נשבר ונדכה כו' שזהו כליון הפתילה באור האלקי ע"י השמן דכח מה שנמשך כו' והיינו שמן טוב שנמשך היטב בפתילה כנ"ל ואם אינו נמשך היטב אז האור אלקי אינו נאחז בשכל ומדות הגופנים וקופץ מיד ומסתלק כנ"ל ונמצא ששמן הזה זהו הגורם דליקת גוון האור השחור שנקרא שלהבת יה הנ"ל השורף ומכלה מעט מעט לפתילה שהוא הגוף ליכלל גם הוא באור האלקי שהוא אור התפעלות אלקות ברשפי אש התשוקה שנקרא שלהבת י"ה כנ"ל וימשך זמן רב לא יכבה כלל וד"ל ותועלת הב' מן השמן זה הוא בהירות האור הלבן העליון שבנשמה שנקרא נה"ח שהוא לפי צלילת השמן מפני שכלה ונשאב השמן באור המושך אותו כנ"ל הענין הוא כידוע שכח מה זה הנקרא שמן יש בו ב' מדרגות הא' כמו שבא ונמשך מן ההעלם לגילוי שזהו העושה ההכנעה וביטול היש לאין גם בגוף להיות לו רוח נשבר' בגשמיותו כנ"ל והב' הוא כמו שבחי' כח מ"ה זה הוא בשרשו בבחי' אין האלקי ממש כמ"ש והחכמה מאין תמצא מאין ממש והוא מה שבכל נשמה יש בחי' ביטול עצמי לאלקות להיות בבחי' אין ממש ולא לעשות ביטול היש לבד כו' כידוע שזהו כמו ענין השפלות והענוה היתירה בעצם מהותו עד שנפשו כעפר לכל תהי' ממש בלתי מרגיש בעצמו שום דבר מעלה כלל וכלל בכל אשר עושה כו' (ונק' בל"א נישטקייט ער איז גאר נישט בעצם כו') והוא