לו,ב

האור הנמשך מלמעלה למטה (וכמו בדלי"ת רבתי שמכוין להמליכו בשמים וארץ וד' רוחות העולם) וכן לפעמים א' מלך יחיד שנקרא מלך מרומם לבדו נמשך להיות חי העולמים כו' וכמו"כ הוא בבחי' העלאה מלמטה למעלה שירומם לאלקי המלך כמו שהוא מלך יחיד מרומם לבדו שיומשך אח"כ כמו שהוא בעצמותו גם בעולמות וזהו ואברכה שמך לעולם ועד כמו ענין בשכמל"ו כידוע שבחי' המל' נק' שם כמו ויעש דוד שם ויתברך שם כבוד מלכותו למטה גם בעולמות הנפרדים בבחי' נצחיות דא"ס וזהו ועד נצחיות בחילוף אותיות דאחד ובמה ירומם לאלקי המלך כו' היינו ע"י שירות ותשבחות שאומר איך שכל העולמות ומלאכים בטלים ממציאותם לגמרי מיש לאין ע"י שיר ורינה כו' שעי"ז מעלים לבחי' המל' למעלה לקבל מבחי' כתר מל' וזהו כתר יתנו לך כו' כידוע (וזהו משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו נשמות ומלאכים דבי"ע ובשירי דוד עבדך נהללך כו' עד ונמליכך מלכינו אלקינו להיות יחיד חי העולמים מלך גם למטה כמו למעלה להיות משובח ומפואר עדי עד בבחי' נצחיות דא"ס שהוא מל' דא"ס עצמו שנקרא שמו הגדול כידוע) וזהו להודיע לבנ"א שהן הנשמות גבורותיו בחי' ריבוי הכח של הצמצומים כדי להיות הדר כבוד מלכותו העצמיות בעולמות לאין שיעור למטה כמו שאין שיעור למעלה בהתנשאות שמצד עצמו ממש כו' וראי' לזה הוא מה שמתפשט גם בכח האלקי המצומצם להיות מקור להתהוות העולמות ג"כ בבחי' התחלקות לאין שיעור כלל וכלל וכמ"ש גדול אדונינו ורב כח לאין שיעור (וכמ"ש בס"י דשיעור קומ' של יוצר בראשית רל"ו רבבות אלפים פרסאות כו' בגימ' דורב כח כמ"ש ביאורו במ"א) וכמ"ש ועלמות אין מספר א"ת עלמות אלא עולמות וכתיב היש מספר לגדודיו כו' (ואעפ"י שנאמר המוציא במספר צבאם הן הן גבורותיו לצמצם כו' ועכ"ז אין שיעור להתפשטות זו כמ"ש בס"י ה' אבנים בונות ק"ך בתים כמו ק"ך צירופים דשם אלקים מכאן ואילך צא וחשוב עד אין שיעור כו' וכמ"ש ביאור זה במ"א) וזהו להודיע לבנ"א גבורותיו ואחר כך אמר מלכותך מל' כ"ע וד"ל (וזהו מ"ש בזהר ע"פ אלקים אל דמי לך דנה"ת קארי תדיר לנה"ע ולא שכיך לעלמין והוא מ"ש למען יזמרך כבוד התחתון דמל' בבי"ע לכבוד עליון דבחי' כתר מל' כנ"ל:

(ה) והנה כאשר האדם יתבונן בעומק דעתו ולבו בבחי' יח"ת דמל' בעולמות בחי' ממלא כ"ע שהוא בכח האור האלקי המהווה כל העולמות מאין ליש כנ"ל (בבשכמל"ו) יתפעל בלבו באהבה אלקית לאהוב את ה' בכל לבבו והיינו בשני יצריך כמ"ש ואהבת בכל לבבך והוא שע"י השגה אלקית הזאת הנקלטת היטב במוח ולב יתפעל גם בלב בשר הטבעי להיות בו כליון ותשוקה נפלאה ברשפי אש שלהבת י"ה עד שימאס ויהפוך כל רצון זר ורע דחום הטבעי להיות לו רק לב אחד לאביו שבשמים כו' כמו שהנשמה בעצמה תכסוף בתשוקה האלקי' היפך טבע הגוף החומרי שנקרא רוח הבהמה שיורדת למטה כו' בהתפעלות אמתית מקרב ולב עמוק בכל כוחות הנה"ט כו' לפי שהתבוננות זאת דכח האלקי בעולמות קרובה לנפש האדם לראות גם בעיני בשר כמ"ש שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה פי' וראו כמו בראי' חושיות ממש כו' עד שיכול להיות התהפכות הרצונות זרות לגמרי דהיינו להיות מתהפכים בהתפעלות רשפי אש התשוקה לה' לבדו ונמצא גם החום הטבעי שמלא רע נהפך לקדושה האלקית ממש (ונקרא בר לבב ממש אשר לא נשא לשוא נפשו ורצונו כלל רק לה' לבדו כמו מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ כלה שארי ולבבי כו') עד שנעשה לבו לב טהור לגמרי באותה שעה עכ"פ בבחי' ביטול היש לאין האלקי באמת