לט,ב

(יא) והנה א' בזהר ושמן על ראשך אל יחסר דא הוא עובדן טבאן כו' הרי עיקר ענין השמן שעל הראש להיות גורם חיבור אור ה' בנשמת אדם הן המע"ט בפ"מ ולמעלה מבואר דעיקר השמן הוא בחי' חכמה שבתורה שנק' תורה אור הענין הוא דשרש השמן הוא בבחי' פנימיות ומקור דח"ע דתורה אור ואמנם בירידתו למטה במצות מעשיות בענינים גשמיים כמו בציצית ותפילין גשמיים וכה"ג בדינין והלכות דשבת בהוצאה מרה"י לרה"ר וכה"ג בכל דיני או"ה וטומאה וטהרה כו' הנה זהו בחי' ירידה והתלבשות זאת למטה כ"כ נק' בשם שמן משחת קדש העליון דפנימית חכמה דתורה כו' כי מטבע החכמ' להתמשך למטה בכל הדברים גם בדבר היותר תחתון דוקא כמו משלים וחידות (כטבע השמן שיורד ומפעפע בכל דבר ונבלע בו כו') והטעם הוא כמו שאנו מוצאים בס' הטבע שנמצא טבעיות השמן בכל הנמצאי' שבעולם בכל חלקי דצח"ם דעשיה וד"י ארמ"ע המורכבי' בהם מכולם יוכלו להוציא שמן גם בחלק הדומם כמו ושמן מחלמיש צור הרי מחלמיש צור יוציאו שמן הגם שהצור קשה כו' והוא מפני שיש בכל מציאת בריאה בחי' התמצית חומר ההיולי שבו שהוא נהפך לשמן וגם בחלק המדבר כמו גופו של אדם מת שמורכב מד"י אחר הבירור היטב ישאר רק כמו שמן (שנק' אלים) והיינו בחי' החכמ' שהיא בחי' התמצית ההיולי שנמצ' בכל מציאת מורכב כו' שמזה עיקר מציאותו כידוע לפי שנא' כולם בחכמ' עשית בחכמ' דוקא וע"כ בכל עולם ועולם נמצא עיקר קיומו מבחי' החכמ' והוא לפי שבחכמה שורה בחי' כח ואי"ן האלקי ממש המהווה למציאת זה העולם עד כל בריאה בפרטות שבו וכמ"ש מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמ' עשית כו' רק שיורדת החכמ' בהשתלשלות מעולם לעולם כמו מחכמה דמל' דאצילות בעולם הבריאה ומחכמ' דמל' דבריאה ביצי' כו' עד בחי' חכמ' שבמל' דמל' דעשיה בגלגלים וכל דצח"ם וארמ"ע כו' שנמצא כח החכמה בכל פרט כו' הרי טבע החכמ' לירד מטה מטה דוקא עד היותר תחתון מכל כו' וכך יובן באור החכמ' שבתורה הקדומה כידוע דשרש התורה הוא בחכמ' דא"ס עצמו וירדה בבחי' השתלשלות והתלבשות בד' עולמות באצילות ונק' תור' דאצילות ותורה דבריאה ויצירה שהוא הכל בבחי' הרוחניות עדיין (כמו שא"א קיים כל התורה ברוחניות כמו שהיא למעלה ביצי' ובריאה ואצי' כו' עד תורה הנגלית לנו בעולם העשי' בפ"מ בדברים גשמיים דנוגה דעשי' בעה"ד טו"ר להבדיל בין טו"ר בפ"מ (וכך אנו מוצאים בחכמת שלמה שנמשך מח"ע ובאה בנשמתו בהתלבשו' במשלי' וחידות כמ"ש וידבר ג"א משל כו' וכה"ג):

(יב) ואמנם בחי' ח"ע דתורה הגם שבאה ג"כ בהשתלשלות בעולמות ה"ז בחי' פנימית ומקור לחיות העולמות שנמצאים מבחי' החכמ' דאצילו' וכמ"ש אם לא בריתי יומם ולילה חוקו' כו' וכתיב ואשים דברי בפיך לנטוע שמים כו' וכה"ג לפי שנאמר בה ואהי' אצלו אמון אצלו ממש דאסתכל באורייתא וברא עלמא כו' וכן הת"ח נק' בונים שעוסקים בבנינו ש"ע וגם אפי' תשב"ר שהעולם מתקיים ע"י הבל ד"ת שלהם כידוע וזהו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום ששרש דברים האלה מבחי' אנכי ממש רק שירדו למטה מטה במה שאנכי מצוך היום בדברים גשמי' דוקא מטעם הנ"ל וד"ל וז"ש ושמן על ראשך כו' זהו מע"ט בפ"מ שזהו שרש בחי' מקור האור דתורה כמו שהיא למעלה בעצמותו ית' טרם שירדה למטה בעולמות דאבי"ע לפי שנעוץ תב"ס דוקא כנ"ל וזהו הנק' שמן שעל ידו דוקא יבא בחי' הבהקת האור העליון דנשמה ממקור האור דחכמ' שז"ש בהלו נרו כו' כי אתה תאיר נרי וכה"ג לפ"ע צלילת השמן דוקא מטעם זה וע"כ הזהיר ושמן על ראשך אל יחסר שהן המע"ט דוקא שמזה דוקא