מ,ב

על ה' אחד כמו למס"נ על קדה"ש או לשוב בתשובה שלימה וכה"ג ובכאו"א לפום שיעורא דיליה מאיר אור דכח מ"ה זה דראיה בביטול המציאות בעצם למעלה מן הטעם וההשגה דוקא:

(יד) והמדרגה הב' למטה הימנה הוא בחי' רחימו עילאה שהוא אות הה"א ראשונה דשם הוי"ה והיינו בחי' התפעלות האה"ר שהיא מתאחדת במושכל האלקי מצד עצמו ממש ואינה נפרדת כלל והוא הנק' אהבה בתענוגים שמתענג על ה' כפי עומק ההשגה ודעת בהתבוננות דסובב כ"ע ביח"ע וכה"ג והוא התענוג האלקי המורכב בשכל והשגה האלקי' ונק' התפעלות העונג שבשכל כנשמות בג"ע שנהנין כו' כאו"א לפי השגתו כך התפעלות התענוג באהבה וזהו נק' רחימו עילאה שמתאחדת בעומק המושג דפנימית בינה ונק' אהבה בתענוגים להתענג על ה' בהתפעלות רשפי אש התענוג (בל"א קווע"ל) לפ"ע פנימית השכלה שלו (ולפ"ע מעלת שרש נשמתו בבחי' בינה דמל') והתפעלות רחימו עילאה זו שבבינה והשגה היא למטה הרבה מבחי' ראיה דחכמה הנ"ל כמו שאינו דומה שמיעה לראיה כי השמיעה באזן היא מגיע בעומק המושג לבד שהיא עכ"פ בבחי' השגת שכל אלקי שהוא בבחי' יש וטעם ודעת ע"כ ההתפעלות ממנה גם באה"ר בתענוגים היא בבחי' יש שהרי יש מי שמתפעל ומרגיש בעצמו שהוא המתפעל כו' אבל התפעלו' הביטול במציאו' הנ"ל שע"י בחי' ראיה דחכמה הוא מקרוב למעלה מבחי' השגה לגמרי שהוא באמתת אור האלקי כמו שהוא ולא כמו שמושג בהשגת שכל לבד שאין זה אמתת עצמותו וכמ"ש דלית מחשבה תפיסא ביה כלל וכאשר נתפס במח' והשגה אין זה אמתתו כו' גם בהשגות הנשמות בג"ע שאינו אלא בבחי' בינה שנק' יש ואור א"ס אינו מאיר רק בבחי' אין שהוא כח מ"ה דחכמה שלמעלה מן ההשגה לגמרי כידוע וע"כ התפעלות דחכמה רק בחי' ביטול והעדר הרגשת עצמו מכל וכל כנ"ל כמו הבא לפני המלך מקרוב ממש שרואהו בעיניו מתבטל לגמרי ואינו מרגיש כלל א"ע גם במה שנתבטל כו' שנק' הזזה ממקומו לגמרי כידוע וזהו מצד בחי' שגלוי אור האלקי בא מקרוב ממש בראי' דחכמ' כנ"ל ע"כ הוא למעל' הרב' מהתפעלו' האהב' גם מרחימו עילאה הנ"ל וזהו שהחכמה הוא בבחי' יראה עילאה דוקא אותיות ראי' דאינו דומה שמיעה לראיה שהשמיעה גם שמשיג ומבין היטב בעומק הדבר אינו מכוין לאמתית הדבר כמו שהוא ממש רק כשרואה בעיניו דוקא כך הוא גם בהשגות אלקות דנביאים שנאמר ה' במראה כו' וביד הנביאים אדמה שאין זה כראי' במהות אלקות ממש שהוא מפני שמאיר בתוך כלי השגתם שההשג' עצמה הוא לבוש המכסה ונק' דמיון כמ"ש אדמה וכן במראה אליו כו' וכמ"ש מראה דמות כבוד הוי"ה שהוא בחי' בינה שבמל' משא"כ שם הוי"ה עצמו ולא דמות כבוד ה' שאינו בא לפ"ע כלי ההשגה כלל הרי הוא בבחי' ראי' מקרוב כמו במשה שהי' נבואתו פא"פ כו' וכמאמר כל הנביאים נתנבאו בכה שהוא בחי' המל' ומשה נתנבא בזה כו' ומזה יובן בפרט בכל ניצוץ קטן הפרש כזה בין שמיעה לראיה דראי' מקרוב הוא בחי' גילוי אלקות ממש כמו כי אתה נרי ה' כו' ובשמיעה דהשגה כתיב מרחוק ה' נראה לי מרחוק ולא מקרוב כנ"ל בענין מראה דמות כבוד ה' לפ"ע ההשגה ולא אמתת עצמותו כו' וד"ל:

(טו) ומדריגה הג' הוא רחימו הב' שנקרא רחימו תתאה שלמטה הרבה מהתפעלות אה"ר בתענוגים הנ"ל הנקרא רחימו עילאה וביאור הענין ידוע שנקרא אהבה זוטא כו' והוא כידוע בפי' ואהבת ב"פ אור או"י וא"ח שהן ב' אהבות הנ"ל האמצעיים רחימו עילאה הנ"ל היא בבחי' או"י הבא ונמשך ממילא ומאלי' מלמעלה למטה דוקא והענין הוא כידוע שהתפעלות