מא,ב

רק ע"י כליון הפתילה שהוא יראה תתאה דקבלת עמ"ש ע"י האור השחור שמכלה כו' שהוא התפעלות אהבה אלקית בבחי' רצוא בתפלה להפוך גם להרע דנה"ט כנ"ל משום דנעוץ תחב"ס דוקא וז"ש ועתה ישראל מה כו' כ"א ליראה דאע"פ שהיא סוף הכל נעוץ בה תחלת הכל שהיא דחילו עילאה שע"ז אמר הן יראת ה' היא חכמה שגם דלגבי משה שהוא בחכמה בראש נקרא יראה מלתא זוטרתא זהו מלמעלה למטה אבל מלמטה למעלה היראה תתאה הנ"ל נק' פתח ושער כו' וכמ"ש זה השער כו' וכמאמר ז"ל בת"ח שאין בו י"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ולא מסרו לו מפתחות החצוניות בהי עייל כו' וכך הוא בסדר התפילה בתחילה קבלת עומ"ש בכובד ראש והכנעת הלב ואח"כ בהתפעלות אהבה זוטא להפוך הרע וחשך לאור האלקי שזהו כליון הפתילה בשלהבת י"ה כענין רוממות אל כו' כידוע וזהו בחי' נהורא אוכמא בבחי' או"ח בפסוד"ז ויוצר כו' עד ואהבת ב"פ אור בבחי' או"י ג"כ דנהורא חוורא דרחימו עילאה הנ"ל ואח"כ בש"ע הוא בחי' ביטול עצמי דיראה עילאה הנ"ל שבהעדר הרגשת עצמו לגמרי והוא צלותא בלחש כמ"ש אד' שפתי תפתח כו' כי אין מלה בלשוני כו' וע"כ התפילה בעמידה דוקא שהוא הביטול במציאות כדומם וזהו כמו בעמדם תרפינ' כנפיהם שהן או"י מפני שמתבטלים לגמרי ואין מי שמתפעל כו' כמ"ש במ"א וד"ל:

(טז) וזהו כי אתה נרי הוי"ה וה' יגיה חשכי פי' כי אתה אתה ממש והוא בחי' מוה"ע א"ס ב"ה ממש שלמעלה מעלה משם הוי"ה בד' אותיות דיו"ד ה"א כו' דשם הוי"ה הוא באור הנמשך ובא בבחי' השתלשלות בקו"ח כו' להיות בבחי' סובב וממלא בכלל ובפרט כו' שאז צריך להיות נקודה די' שהוא בחי' הצמצום והה"א הוא בחי' ההתפשטות וכמ"ש כי בי"ה ה' צור עולמים כו' ואח"כ וא"ו ה"א המשכה והתפשטות כו' אבל אתה ממש הוא עצמות א"ס ב"ה כמו שהוא קודם הצמצום הראשון שהי' הוא ושמו בלבד כידוע ע"כ אתה דוקא נרי הוי"ה כמו כי אתה תאיר נרי שתאיר ותמשיך מעצמך להיות מקור לנרי להיות בחי' נר הוי"ה בד' אותיות די' כו' והיינו ע"י אתעדל"ת בכנ"י כשנקרא נר הוי"ה בד' דברים הנ"ל שמן ופתילה וב' גווני אור הנ"ל שיש בכאו"א מישראל בנשמה וגוף שהוא האור והפתילה כנ"ל והשמן דתורה ומצות שממשיך מן ההעלם לגלוי ב' גווני אור הנ"ל דנה"ח ונה"א בחי' צ"ע וצ"ת כמ"ש ועמך כולם צדיקים כו' עי"ז נעשה אתעדל"ע ממהו"ע ית' להאיר אור העצמות בד' אותיות דהוי"ה למעלה שהן יו"ד דח"ע שנקרא שמן משחת קדש דתורה למעלה להאיר בב' גווני אור דסובב וממלא כנ"ל להאיר משם בפתילה הדולקת בנהורא אוכמא שהוא ו"ה בכלל וכל זה אתה ממש תאיר למעלה ומשם יאיר בנר הוי"ה שבכל אחד וזהו כי אתה נרי הוי"ה וכמו בהלו נרו עלי ראשי כו' וכמו ששרש נש"י למעלה דבוקים בשם הוי"ה ממש כמ"ש כי חלק הוי"ה עמו כו' ע"ז א' כי אתה נרי הוי"ה ממש גם בלא בחי' העלאת מ"ן כו' וכאשר מאיר מאצילות לבי"ע עד נשמות שבגופים למטה כי אתה תאיר נרי כו' ע"י אתדל"ת דוקא וכמו בהעלותך את הנרות כו' וד"ל ובכל זה יובן ענין הנס דחנוכה בדרך כלל דהנה מבואר למעלה במ"ש כי אתה תאיר נרי כו' שתלוי באתדל"ת בבחי' העלאה דנר ה' נשמת אדם בד' דברים הנ"ל וזה הי' ענין הדלקות הנרות במקדש דכתיב בהעלותך את הנרות שהן כללות נש"י שנקרא נרות ה' והן ז' נרות נגד ז' מדות דקדושה והן ע' נפש דיעקב שכל מדה כלולה מי' כו' כידוע וזהו שארז"ל על נרות המנורה במקדש וכי לאורה הוא צריך אלא עדות הוא שהשכינה שורה בישראל שהוא שם הוי"ה העליון דאצילות כנ"ל אך זה תלוי לפ"ע ההעלאה באתדל"ת בקרבנות הציבור ובקטרת דאז כתיב שמן וקטרת ישמח לב האדם העליון שמן