מה,א

אנו רואים בכל אדם מישראל שלפעמים תתתלהב נפשו האלקי' מעצמה ומאלי' לעלות אל ה' ברוח התעוררות גדולה וחזקה בהתעוררות תשובה או בהתעוררות אהבה ותשוקה גדולה לידבק בה' ולילך בדרכיו ומצותיו או בהתעוררו' יראה ופחד אלקי' בלבו להיות סור מרע בתכלית וכה"ג ויש בזה שינויי אופנים לפעמים מתעורר ברוח טהרה לטהר לבו בתשובה ע"י מרירות הלב ולפעמים מתעורר ברוח קדושה לידבק במצותיו בשמחה וטוב לבב ולפעמים רק בניצוח והסכם חזק מאד כו' ולפעמים רק בהודאה מרחוק כו' וכל אלה באים בלבו פתאום מצד עצם ומהות אור הנשמה שמתעוררת רק מעצמה ומאלי' מבלי שהכין לבו לזה באיזה יגיעה ועבודה כלל וכלל ובנקל באו לו התעוררו' רבות כאלה כאלו מעוררי' אותו מלמעל' שזהו רק ענין גלוי ההעל' מצד עצמו כי בהעלם ומקיף יש בכח הנשמה מצד עצמה כל אלה המצו' אוי"ר ותשובה וכה"ג רק שהמה בהעלם ויוצאים לגלוי אור לפרקים מאליהם שלא ע"י יגיעה ועבודה כלל ולפעמים אנו רואים שגם ברוב יגיעה ועבודה רבה שאדם מתייגע למצוא התעוררות אוי"ר ותשובה לא יבא בגלוי אור התפעלות בלבו כלל וכלל מפני שנשאר בהעלם בנפשו ולא יוכלו לבא לגלוי כלל והיינו מצד חומר הגופני שהוא מסך מבדיל לבלתי יאיר אור ורוח האלקי בגלוי כלל רק נשאר בהעלם גדול מאד ולא שאבד תקוה לנפשו לעולם שהרי לעתים רחוקים יתעורר בתשובה אמתי' ויבא ההעלם לגלוי כמו בעי"ת שכל איש מישראל מתעורר בתשובה שלימה וגם הקלי קלים ההולכים בשרירות לבבם רק רע באין פחד אלקים בלבם כלל יתעוררו בעי"ת בבכי' רבה שלא ע"י הכנה ולא לפי ערך מעשיהם כלל כידוע וגם אנו רואים שיש בכח כל איש מישראל גם קל שבקלים למסה"נ על קדה"ש כאשר יכריחו אותו לעבור על דתו מפני שאז יצא כח הקדושה האלקי' שבנפשו מן ההעלם לגלוי מפני שהיא כמו טבע בנפשו האלקי' ממש רק שהוא בבחי' מקיף והעלם גדול ויוצא לגלוי לעתים רחוקים או לפעמים ע"י מצוה גדולה שעשה להחיות נפש עני ומדוכא וכה"ג עבור זה יזכו אותו להאיר אור נשמתו מן ההעלם לגלוי בכל מעשה הטוב ובהתעוררות אוי"ר ותשובה כי ב"ק מכרזת בכ"י שובו בנים שובבים רק שאין איש מתעורר מרוח ב"ק זה המעורר למעלה מפני מחיצה של ברזל המפסקת והוא מ"ש עונותיכם מבדילים כו' כידוע ועכ"פ מזה מובן שבבחי' מקיף ובהעלם ודאי יש בכח בכל נשמה האלקי' כל אור האלקי השורה בתמידות עלי' בלי גרעון כלל וכלל וד"ל (וכמ"ש במ"א שז"ש כולך יפה רעייתי ומום אין בך ומ"ש מכף רגל ועד ראש אין בו מתום היינו באמצעות חבור אור הנשמה בחומר הגוף שהטומאה בעוונות המבדילים בראש ורגל כו') וזהו שארז"ל דאכל עשרה שכינתא שריא ומשמע גם על עשרה רשעים שעוונותיהם מבדילים כו' מ"מ שכינה שורה בתפלתם שנק' עדה משא"כ ביחיד אפי' הוא צדיק גמור לפי שנש"י בצלם אדם העליון שכלול מע"ס וכשהן עשרה שכינה עליונה שורה עליהם בבחי' מקיף עכ"פ מטעם הנ"ל שבבחי' מקיף דנשמתם אור האלקי שורה עליהם בתמידות וזהו אכל עשרה שזה על כל בבחי' מקיף דוקא וד"ל:

(ג) והנה סיבת המונעים לבא גלוי אור מן ההעלם ומקיף שבנש"י שאינו מאיר את המדות אוי"ר ותשובה כ"כ לעתים קרובים וגם לא יועיל היגיעה ועבודה לפעמי' כנ"ל היינו מפני העדר השמן והאור כמו במשל המנורה שאעפ"י שהנרות מוכנים ועומדים אם אין שמן ואור לא יאירו כלל היינו שלא יאירו אור המדות הטובות שבנשמה האלקית שבלתי יתעוררו מעצמם בלי שמן וזהו ושמן על ראשך אל יחסר וקאי על אור המקיף דנשמה שעל ראשו שלא יחסר בו שמן כדי להאיר מן ההעלם לגלוי והיינו בחי' כח מ"ה דחכמ' שבנשמה