מה,ב

בחי' הביטול לאין האלקי בעצם שכאשר מאיר מן ההעלם לגלוי הוא הכח ועוז שיש בכאו"א מישראל למס"נ על קדה"ש ולשוב בתשובה שלימה כידוע ובחי' שמן זה הוא המביא וממשיך לבחי' האור האלקי שיאיר בכל נשמה ונצוץ האלקי וכמ"ש במ"א ע"פ ויקחו אליך שמן למאור מאור דוקא שממשיך כל אור כו' וד"ל והנה הטעם שהי' המנורה של זהב דוקא כי הנה ידוע שהזהב מורה על בחי' הגבור' שהוא בחי' רשפי אש התשוק' בחמימות ההתפעלו' והענין הוא דהגם שז' הנרות הן ז' מדות הטובות שיהיו מאירין בכי טוב מן ההעלם כנ"ל ואמנם גם לשמן ואור א"א להביאם לגלוי אור מן ההעלם כ"א בהקדים תחלה קצת התעוררות בנפש שיהי' חפץ ומשתוקק להיות לו קרבת אלקי' בדביקות ואוי"ר שזהו הכנת לבו וחפצו ותשוקתו לזה להתקרב אל ה' באוי"ר ולא ילך אחר ההבל כו' הגם שאין בלבו התפעלות אוי"ר עדיין כלל אך גודל תשוקתו בלבו שיגיע קירוב ודיבוק זה באלקי' חיים שאנו רואים שיש תשוקה זו בכל איש מישראל יהי' מי שיהי' שיהי' קרוב אל ה' תמיד ונק' רצון לרצון היינו שרוצה שיהי' לו רצון ואהבה אמתית לה' כו' וזהו שאנו מבקשים ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך פי' יחוד הלב היינו שיהי' הלב חושק ומתאוה לחפוץ בקרבת אלקים באוי"ר הרי ודאי יש בזה תשוקה ברשפי אש ממש ובלתי זה לא יתפעל באוי"ר כי תשוקה זו היא דרך כלל רק שחושק ומתאוה לקרבת אלקים חיים וכמו ואותי יום יום ידרשון וקרבת אלקים יחפצון שנק' דרישה וחפיצה וכמו הכין לבבו לדרוש אלקי' שהכונה שיחפוץ ויחשוק בזה בכלל עכ"פ ואז יבא ויגיע לאור התפעלות אוי"ר בלב בדביקות והתקשרו' עוז ואנו רואים בחוש שבלתי זה לא יעלה ויבא לשום התפעלו' בלב כלל אפילו לאהבה הנמשך כמים שבאה בבחי' הקרירות שהוא רק שנמשך בהמשכת הלב לבד (הנקרא קלעפ) דהנה גם באהבה זו הנמשכת כמים בקרירות אם אין קודם לה החשק והתשוקה לזה אין בה אור וחיות כלל ומיד יפול מזה לגמרי והוא בחי' הקרירות העצומה בלא חיות כלל עד שכמת יחשב (הנק' קאלטקייט וטוטקייט) וע"ז נאמר לא המתים יהללו יה כי ההלל ליה הוא הארת האור כמו יהל אור בהלו נרו וכאשר הוא בקרירות גדולה רק מן השפה לחוץ בפיו ושפתו לבד יכבד בשבח והילול זה בהעדר אור וחיות לגמרי נק' נשמה זו בשם מתים כמו מיתת הגוף בלא חיות וד"ל וכ"ש וק"ו בהתפעלות האהבה שהיא באה ברשפי אש כמ"ש רשפי' רשפי אש שלהבת יה שלהובי דרחימותא בחמימות ההתפעלות בצמאון הלב מאד כמ"ש צמאה לך נפשי כו' וכן נכספה וגם כלתה נפשי כו' הנה ודאי לא תבא כ"א בהקדים תחלה בחי' התשוקה וחשק לחפוץ בזה כנ"ל וכך הוא בכל מדה ומדה מז' המדות הטובות א"א שיתעוררו כ"א בהקדים התעוררות בנפש מבחי' הגבורות שהוא קצת התלהבות וחשק שיחשוק בלב להיות לו אוי"ר וכל מדה טובה וכמו גם למדת הניצוח והסכם החזק בעבודת ה' צריך שיהי' חושק ומתאוה לזה שיהיה לבו חזק בעבודת ה' ודרך כלל נק' התעוררות זו בחי' הגבורות שהוא בחי' העלאה כללית ובלעדה לא תעלה הנשמה ולא תבא לכלל התפעלות המדות כלל עד שגם לאהבה הנמשך כמים שהיא מבחי' החסדים מוכרח שיהיה בה קצת תשוקה וחשק לזה וזהו אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים שבלתי העלאה הנ"ל נק' קרירות בהעדר כל חיות אלקי שכמת יחשב ברוחניות:

(ד) וזהו ענין המנורה בכללה שהיתה של זהב טהור כי הז' נרות הן ז' מדות הטובות העולות לה' באור וחיות גדול כמו התפעלות אוי"ר וכה"ג אך התעוררות וחשק לקרבת אלקים כנ"ל צריך להיות תחילה ע"כ היתה המנורה של זהב בכללותה כדי שיוכלו הז' מדות בז' נרות להאיר וע"כ היו הז' נרות של