ק,א

מצד יוקרו המופלג כמו הבן יקיר לי כו' ילד שעשועים כו' כמו ע"ד דוגמא אבן טוב יקר הערך בהפלגה גדולה שאין לו שעור כלל הנה השעשועים בו ג"כ מופלג ביותר עד אין שעור כלל כו' וד"ל ובאמת בתיבת יקר יש ב' פירושים א' ענין יקרות כמו הון יקר כו' וכה"ג רבות והב' ענין כבוד וגדולה מופלגת ביקר הערך מאד כמו ואת יקר תפארת גדולתו כו' למי יחפוץ המלך לעשות יקר כו' מה נעשה יקר וגדולה למרדכי כו' וכתרגום כבודו זיו יקריה וכמו"כ ענין זיו השכינה בג"ע הנה בחי' הזיו הזה הוא בחינת זיו יקריה שהוא בחינת יקר הערך בהפלגה גדולה מאד וב' הפי' עולים לסגנון א' שמצד בחינת יקר הערך והחשיבו' כמו בחינת כבוד ויקר וגדולה יתירה כנ"ל יפול בו ג"כ ל' יוקר ממש שהוא יקרות הדבר לגודל עוצם חשיבותו וגדולתו בעיני הכל וכמו ולי מה יקרו ריעיך כו' מאשר יקרת בעיני נכבדת וכה"ג שזה סובל ב' הפירושים ענין יקרות ממש וענין יקר הערך בגדולה וחשיבות מופלגת כי כל דבר חשוב ביותר נקרא יקר והוא יקר ערכו שזהו ג"כ סבת יוקרו כמו אבן טוב שמפני יקר ערכו ביותר מצד עוצם חשיבותו בעיני הכל לכן הוא נמכר ביוקר גדול ביותר ולפי ערך החשיבות ויקר ערכו ממש כן ערך מקחו ביוקר ונמצא הא בהא תליא ועולין לסגנון א' וכידוע וד"ל:

(לט) וכן יובן ג"כ בענין זיו השכינה שנקרא כבוד ה' זיו יקרא דקוב"ה שנק' יקר תפארת גדולתו כו' שזהו ג"כ בחינת יקר הערך בהפלגה גדולה בלי שעור שזהו בחינת אא"ס שלגדולתו אין חקר וז"ש בזהר בכמה דוכתי לאסתכלא ביקריה דמלכא כו' וע"כ מפני גודל המעלה והחשיבות נקרא יקר ע"ש בחינת היקרות כמו ולי מה יקרו כו' והכל ענין א' וע"ז אמר אדם ביקר בל ילין שלא היה אדה"ר יכול לעמוד בבחינת יקר העליון כי בחי' ההסתכלות ביקר הוד תפארת גדולת א"ס ב"ה הוא בחי' שעשועים גדולים שאין לו שעור כמו ע"ד דוגמא בהסתכלות על אבן יקרה ביותר שעל ראש המלך או בשאר יקר גדולתו העצום שהתענוג בזה מופלג ביותר עד שלא יכילנו כלי המוח והלב ולפי ערך היקר כ"ה ערך התענוג והשעשועים ולמעלה ביקר תפארת גדולת עצמות אא"ס נק' שעשועי המלך בעצמותו כו' שא"א למקבל בע"ג להכילו כלל להיותו בחי' ומדרגה גבוה מאד נעלה ממדרגת המקבלים עד שיוכל המקבל להתבטל לגמרי ממציאותו להיות בו כלות הנפש ממש שנק' מיתה כמו שמצינו בבן עזאי שהציץ ומת ועליו אמרו יקר בעיני ה' המותה לחסידיו כמבואר בדרז"ל והענין הוא שאותן ד' שנכנסו לפרדס הגיעו למדרגת הארת אא"ס ב"ה שבכתר עליון ע"י העלאת פנימית חכמה שבנפשם עד בחינת פנימית ח"ע דאצילות כמ"ש במ"א ובן עזאי לא היו כלי מוחו ולבו ונפשו יכולים לקבל אור יקר המופלג הזה כי מאד נעלה הוא עד שנתבטל רוחו ממציאות ויצא מכלי גופו ומת וזהו הציץ ומת הציץ בהסתכלות ביקרא דמלכא ולגודל השעשועים לא עמד רוחו ויצא מגופו ולכן אמר הכתוב עליו דוקא יקר בעיני ה' המותה כו' פי' כי מי שמקבל בחי' יקר העליון נקרא גם הוא יקר בעיני ה' אך מצד שלא יוכל להכיל בא לכלל מיתה שהוא בטול מופלג וז"ש יקר בעיני ה' הוא הגורם להיות המותה כו' וזוהי מעלה ומדרגה יתירה לחסידי עליון כשמותה לחסידיו ע"י בחינת יקר העליון שנכלל ממש ביקר העליון ולפ"ז בן עזאי למעלה מבן זומא שהציץ ונפגע כו' וד"ל:

(מ) אך א"כ יש להבין איך יכולים הנשמות בג"ע לקבל בכלי מוחם והשגתם את זיו השכינה שהוא אא"ס שבמל' דאצילות כידוע שבודאי מוכרח שיתבטלו ממציאותם לגמרי כמו בן עזאי וכה"ג אמנם הענין הוא דאם היה