שער הפורים

נד,ב

שהמדות נולדי' ומתהוין מן השכל הרי מסוף מדרגת השכל משתלשל התהוות המדות והשכל מתלבש בתוך המדות וא"כ גם החכמה בבחי' השתלשלות זו רק שהיא בחי' ראשית למנות את המדות בבחי' שנית אליה וכן מן המדות נשתלשלה המחשבה והמדות מלובשות במחשבה וכן ממחשבה לדו"מ ונק' המחשבה בשם שלישית לחכמה ועד"ז בדרך פרט כמו בחי' קו הימין שהוא חכמה חסד נצח הרי החסד ענף החכמה שנשתלשל הימנה ונק' החכמה ראשית והחסד שניה אליה והנצח ענף החסד כו' וזהו כמו אברהם ששרשו בבחי' החסד נק' אב"ר מ"ה שהוא בחי' אבר וכלי לבחי' החכמה שנק' כח מ"ה הרי בחי' החכמה מלובש בחסד וא"כ גם החכמה בבחי' השתלשלות רק שהיא בחי' ראשית ומקור ההשתלשלות ואע"פ שנאמר והחכמה מאין תמצא הרי נמצאת מבחי' אין שלמעלה מן ההשתלשלות. היינו רק שנמצאת מבחי' אין אבל לא שהחכמה עצמה בחי' אין אלא שמאין תמצא והיינו שתמצא מאין ליש בבחי' ראשית הגלוי שבה שורה אור א"ס כמ"ש ה' בחכמה כו' אבל לא אין ממש וד"ל. וזהו שבמשה נאמר שהיה כבד פה וכבד לשון ואמ' בזהר כבד פה תושבע"פ וכבד לשון תושב"כ כו' לפי ששרש נשמתו היה בבחי' מקור החכמה שבבחי' אין ממש וכמ"ש מן המים משיתהו מבחי' מים עליונים שמעל לרקיע כו' וז"ש ונחנו מה מה ממש וע"כ ניתנה התורה על ידו כמ"ש וגם דלה דלה לנו דלה מים דאורייתא ואורייתא מחכמה נפק' מבחי' חכמה שנק' ראשית וכמארז"ל בראשית בשביל התורה שנק' ראשית כו' שמאין תמצא ולא אין ממש ע"כ היה כבד פה ולשון בתושב"כ ושבע"פ שהיתה בחי' ירידה אצל נשמתו מלבוא בגלוי מן ההעלם דפנימית חכמה בפה ולשון כו' וד"ל. והנה בזאת יש יתרון מעלה לקיום המצות על ד"ת להיות ששרש התורה מחכמה נפקת שנק' ראשית הגלוי שבה מתגלה אא"ס להיות מקור להשתלשלות כל העולמות אבל זהו בחי' ממלא כ"ע בלבד שמתלבש אור האלקי בתוך כ"ע בכל עולם לפי מדריגתו במיעוט אחר מיעוט כו' כידוע אבל שרש המצות המלובשים בדברים גשמיים דוקא כמו תרומות ומעשרות כו' וציצית ותפילין בקלף וצמר גשמי וכה"ג הרי בהן נמשך ומלובש מבחי' הארת סוכ"ע דוקא שלמעלה מעלה מבחי' ממלא כו' גם מבחי' ראשית דממלא כ"ע כו' שהוא החכמה שמאין תמצא אבל לא אין ממש כנ"ל משא"כ בחי' סובב זה הוא בבחי' אין האמתי דעצמות אא"ס שנק' מקיף הכללי שמקיף לד' עולמות דאבי"ע בשוה וע"כ נק' בשם סובב כו' כי הנה בחי' ההארה והמשכה מבחי' מקיף זה אינו בא בבחי' התלבשות בגלוי גמור בתוך כ"ע כמו בחי' ממלא הנ"ל שאין זה כמו התלבשות ראשית הגלוי דחכמה במדות ומדות במחשבה דו"מ וכה"ג אלא רק בבחי' הארה בעלמא בבחי' אין בהעלם כו' שאם היה בחי' הארה זו דסובב כו' באה בגלוי בהתלבשות גמור בעולמות כמו בחי' ממלא כו' היו כל העולמות מתבטלין ממציאותם ולא היה באפשרי להיות בחי' השתלשלות עו"ע כלל ולא היה בא כל מציא' מאין ליש כלל כי היו כולן בטלים ונכללין במקורן ושרשן הראשון מקורא דכולא בחי' עצמות אא"ס כו' וגם בחי' חכמ' ראשית הגלוי הנ"ל לא היה באפשר שתמצא מאין ליש בבחי' מציאת דבר שתקרא בשם חכמה כי מאחר שנק' בשם חכמה הרי הוא בבחי' מציא' דבר מה עד שהוא עולה בקריא' שם בפ"ע כו' אבל היה הכל כלול בבחי' אין האמתי ולא היה דבר חוץ ממנו כלל בבחי' מציא' דבר מה כו' כי כשמו כן הוא שאין לו סוף כו' וד"ל:

(ג) וביאור ענין בחי' התכללות זאת של כל ההשתלשלות בשרשן ומקורן יובן ע"ד בחי' התכללות המדות בשכל כמו עד"מ שאנו רואים שהגם שהמדות מתהווים מן השכל במציאה בפ"ע משכל המולידן מ"מ קודם שנולדו