נו,א

מלכותו וממשלתו שאין בזה תפיסה למהותו ועצמותו של מלך כו' כמו"כ למעלה אין ההארה מעצמות אא"ס להיות נתפס באבי"ע אלא רק בחי' שם מלכותו נתפס ומלובש בהם והוא מ"ש מלכותך מלכות כ"ע שהוא בחי' מל' דא"ס וע"ז אמר המלך המרומם לבדו כו' שהוא בחי' סוכ"ע הנ"ל שמרומם ומתנשא מימות עולם אך בבחי' התנשאות זאת שבבחי' מלוכה אנא אמלוך מזה נמשך להיות בחי' מקור כל חי העולמים בבחי' סוכ"ע עכ"פ שמזה עיקר קיום היש הגשמי כנ"ל רק שמאיר מרחוק ובהעלם שזהו ענין יש מאין ממש כנ"ל דהיינו בבחי' ההתנשאות דבחי' מל' הנ"ל שהיא הארת אין ממש מבחי' העצמות כנ"ל כי הוא לבדו מרום וקדוש כו' כנ"ל וד"ל וזהו ה' מלך גאות לבש שנתלבש בבחי' גיאות והתנשאות דבחי' המל' להיות בבחי' מלך על עם המאירה ומתפשטת בעולמות מאין ליש ממש שזהו עיקר קיום היש הגשמי כנ"ל וד"ל. אך אין זה הגיאות וההתנשאות רק בבחי' לבוש שנתלבש במחשבה זו דאנא אמלוך והיא בחי' אחרונה לגבי מהו"ע ממש שזהו רק מפני כי חפץ חסד הוא ורוצה בקיום העולמות ממקורן ושרשן וז"ש אף תכון תבל בל תמוט שכדי להיות תכון תבל בקיום חזק בל תמוט ע"כ נתלבש בלבוש גיאות דבחי' המל' שמזה דוקא נמשך קיום היש הגשמי כנ"ל וד"ל:

(ו) וזהו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך פי' לבוש מלכות הוא בחינת לבוש מלכות דא"ס שנתלבש בו בבחי' גיאות והתנשאות להיות מלך כו' וכמ"ש ה' מלך גיאות לבש כו' אך מ"ש יביאו יביאו זה היינו שיביאו מלמטה למעלה דוקא משום דבחי' לבוש מלכות זה באתערותא דלתתא תליא דהיינו בחינת מחשבה זו דאנא אמלוך שמתלבש בלבוש גיאות והתנשאות להמשיך בחינת מל' בכל העולמות באתדל"ת דוקא תליא מלתא כי הרי מאחר שמצד עצמותו ממש גם בחי' מחשבה זו דאנא אמלוך כלא חשיבי כו' דעל מי ימלוך מאחר שאין עוד מלבדו כלל כנ"ל אלא הענין הוא משום דסוף מעשה עלה במחשבה תחלה דהיינו מה שעלה לו רצון ומחשבה זו דאנא אמלוך היינו מפני סוף מעשה דוקא שנתאוה להיות לו דירה בתחתונים ע"י המצות המלובשים בדברים גשמיים דוקא כגון ציצית גשמיי' ותפילין גשמיים וכה"ג שבזה יאיר ויתגלה מבחי' עצמות אא"ס בגלוי גמור בלי הסתר פנים ולא כשאר המעשים אשר לא לה' כנ"ל משום דגם שהדברים הגשמיים ההם נתונים תחת ממשלת נוגה דעשי' מ"מ אינן מסתירים לאור העליון מפני שנעשים בחי' כלי ולבוש להשראת אור העליון וכמו התפילין שנק' תשמישי קדושה וציצית תשמישי מצות שאסור לנהוג בזיון בהם גם בגשם הקלף והצמר כו' מפני שנתקדשו בקדושת אור האלקי השוכן בהן כו' וע"כ המצות נק' מצות המלך שבחי' מל' דא"ס מלובש בהן שלזה עלה במחשבה בחי' מלוכה וזהו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בחינת מל' דא"ס שנק' מלך מלכי כו' וד"ל אך יביאו לבוש מלכות שיביאו לו מלמטה באתדל"ת שכדי שיהי' לו רצון ותענוג במחשבה זו דבחי' המל' באתדל"ת תליא מלתא שמעוררים אותו מלמטה ע"י קיום מצות המלך שע"י סוף מעשה זו עולה מחדש בחי' הרצון והתענוג במחשבה שיהיה מלך והוא שמביאים לו לבוש מלכות להיות ה' מלך גאות לבש כו' וד"ל:

(ז) אך הנה יש עוד הפרש בענין המצות עצמן בין המצות כמו שהן קודם שנעשים במעשה בגוף האדם כמו התפלין והציצית כמו שהן נעשין מדברים גשמיים דצמר וקלף קודם שנעשה בהן קיום המצוה בפ"מ שהוא ללבוש התפילין והציצית על גוף האדם וכן האתרוג כמו שהוא כאשר נלקח למצוה קודם שיקיימו בו מצות נטילת לולב וכה"ג בכל דברים הגשמיי' שמהן נעשין המצות