נז,א

את העם בבחי' מלוכה אז יתן כתר מל' בראשו וישב על כסא ממלכתו כו' וכן יובן למעלה שבשעת מ"ת כשאמרו ישראל נעשה כו' עשו לו בחי' עטרה וכתר מל' מבחי' קיום המצות אשר יעשה האדם בגופו דוקא כנ"ל הגם שהן מלובשות בגשמיות ה"ז כמו בחי' אבנים טובות שהן בחי' דומם ומ"מ נעשים עטרה ביופי גדול של הוד מלכות כן מקיום המצות בפ"מ דוקא נעשה בחי' עטרה וכתר בראשו של הקב"ה דהיינו בחי' העונג ונח"ר לפניו שאמ' ונעשה רצונו ומפני שנח"ר זה מלובש בקיום המצוה שבדברים גשמיי' ע"כ נמשל לבחי' עטרה גשמי' הנעשה מאבנים גשמיי' כו' וזהו בעטרה שעטרה לו אמו בשעת מ"ת דוקא ונמשך עי"ז ב' כתרים לכ"א מישראל א' כנגד נעשה כו' וגם עכשיו בעשות אדם א' מכל המצות בגופו ומאודו נמשך ומתגלה על נפש האדם ממש בחי' עטרה וכתר עליון כמ"ש כצנה רצון תעטרנו כו' וזהו ואשר נתן כתר מל' בראשו ע"י קיום המצות בפ"מ שהוא בחי' מקור לבחי' לבוש מל' אשר לבש בו המלך שזהו ענין המצות עצמן כמו שהן טרם שמקיימין אותן בפ"מ כנ"ל ותחלה יביאו לו לבוש מל' כנ"ל ואח"כ ניתן כתר מל' בראשו ע"י קיום המצות בפ"מ (ומ"ש למעלה בפי' יביאו לבוש מל' מלמטה שהוא ג"כ לעשות ענין התעוררות הרצון והתענוג במלוכה ע"י קיום מצות המלך שנקרא סוף מעשה כו' היינו שיומשך בחי' רצון ותענוג גם בלבוש מל' שהוא בחי' ההתנשאות דאין מלך בלא עם כו' אך זהו כמו טפל לגבי העיקר של הכתר מל' שהוא מה שנח"ר הוא לפניו שא' ונעשה רצונו ע"י קיום המצות שמזה נמשך ג"כ הארה פרטי' להתלבש בלבוש מל' כו' שהן המצות עצמן שנק' רצונו כו' וד"ל):

(ט) ובכל זה יובן מארז"ל כל הנביאים עתידים להבטל חוץ ממגלת אסתר שנאמ' וימי הפורים האלה לא יעברו כו' וכן ההלכות אינן בטילין לעתיד ולהבין ענין ביטול הנביאים אין הכוונה על ביטול הנבואה מישראל ח"ו דאדרב' יתוסף רוח נבואה בישראל שישפוך את רוחו על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם כו' כי כולם ידעו אותי כו' אלא ר"ל שבחי' גילוי אור האלקי שבנביאים יהיה קטן בערך מאד לגבי עוצם גילוי אור רב שיהיה לעתיד עד שיהיה בטל כמו ביטול והתכללות זיו השמש בשמש עצמו שעם היות שזיו השמש אורו גדול ורב במקורו ביתר שאת מן האור המאיר לארץ ולדרים עליה מ"מ במקורו ממש בשמש עצמה הרי הוא בטל מחמת אור עצמי שבגוף השמש מפני שאור עצם השמש רב ונעלה בערך הימנו ולהיותו מקורו ושרשו של אור וזיו השמש כו' וכן כל בחי' גילוי אור הנבואה שבנביאי' עתידים להבטל ולהכלל באור העצמי שהוא בחי' עצמו' אא"ס ממש שיתגלה לעתיד שממנו נמצא מקור האור האלקי המתגלה בנביאים וכמ"ש כי עמך מקור חיים כו' וזהו כל הנביאים עתידים להבטל חוץ ממגלת אסתר כו' והענין הוא כי אמרז"ל אסתר מן התורה מנין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא לשון נסתר כידוע שכל הוא ל' נסתר וביום ההוא שהן בחי' עלמין סתימין דלא אתגליין לפי שהשכינה כשהיא בגלות בע' שרים נק' אסתר שמסתתרת ומתעלמת בלבוש שק דע' שרים ואז עולה להסתר בעלמין סתימין דלא אתגליין (כמ"ש יונתי בחגוי הסלע בבחי' הסתר וכמ"ש בע"ח דמל' דאצי' בבריאה נק' אסתר שמסתתרת בראש הבריאה כו' ודוקא בהיותה בגלות בע' שרים דנוגה שאז בהכרח שלא תשפיע להם רק מבחי' החיצוניות והאחוריים בלבד ובחי' הפנימי' שבה נאמר וכבודי לאחר לא אתן אלא עולה למעלה מעלה להסתר בעלמין סתימין דוקא שנקרא ביום ההוא דלא ידיע בשם כלל והוא למעלה משם הוי' דחכמה דהיינו בשם אהיה דכתר שהוא גי' סלע במילוי כו' כמ"ש במ"א בענין ושים בסלע קנך כו') וזהו אסתיר פני בחי' הפנימי' ביום ההוא בעלמין