נט,א

וכמ"כ יובן ע"פ משל הב' דחבית המלאה ביותר הנ"ל שהתורה הנגלית נקרא נובלות חש"מ שהגם שהיא נובלות אשר ע"כ מתלבשת בענינים גשמיים כו' מזה הוראה על היות שרש גילוי אור חכמה זו במקורה בבחי' המילוי שנתמלא עצם כח ח"ע ביותר עד שנשפך על כל גדותיה לחוץ וכמ"ש חכמות בחוץ תרונה שהיא חכמה שבתורה הנגלית לברר בירורי נוגה להבדיל בין טמא כו' וכידוע שזהו סימן ברכה בבית כאשר יין נשפך כמים דוקא כידוע וכן בחי' סימן ברכה ושפע רב ועצום ביותר למעלה כאשר יין דאורייתא העלם פנימי' שבה נשפך לחוץ בגילוי כמים לברר בירורים כו' וד"ל וזהו שהתורה נק' משל הקדמוני חכמה דקדמונו של עולם נתלבש וירד למטה במשלים שהוא התלבשות חיצוניות דהלכות מטעם כלל הנ"ל המכוון מג' משלים הנ"ל שכל שהדבר בעצם במילוי כחו ביותר יומשך הארתו למטה בענין הגשמה ביותר כו' וכן במשל הנובלות שמרב לתלמידיו כשהוא במילואו ביותר כו' הרי מכח גדול של מילוי עצם חכמתו באין והן כמו משלי שלמה ומשלים דר"מ שהן יותר גבוהין מבחי' גילוי אור שכל וחכמה של אחר המאיר יותר וכן במים הנופלים מחבית המלאה יותר חשוב ממים שבכוס קטן למטה כי ממקום גבוה באין כו' וד"ל וכן במשל השלישי מכח ההולד' שכאשר המוחין בשלימות בחי' מותרות שלו מולידי' בהגשמ' ולד כו'. כ"ה רמ"ח פקודין רמ"ח איברי' כו' ושרשם מחכמה עלאה דאורייתא מח"ע נפקת ואמנם כאשר הוא בכח הח"ע להמשיך בחי' רמ"ח פקודין בחי' רמ"ח איברים כו' הגם שזהו מותרות דח"ע עצמה ה"ז מגיע בבחי' עצם כחה כשהיא במילוא' ע"כ הוליד ולד שהן בחי' המדו' והאברים כו' כמ"ש מה שמו ומה שם בנו כו' (וכידוע שהתורה נקרא' אדם כמ"ש זאת התורה אדם ונמשכת מלמעלה מבחי' אדם כמ"ש במ"א בענין וממדבר מתנה כו') וזהו יתרון מעלת מ"ת לישראל במצות גשמיות שנק' רמ"ח איברים כו' יותר מהשגת התורה שהשיגו האבות ברוחניות הגם שזהו למעלה מעלה בבחי' אור ח"ע עצמ' אבל אין זה מגיע בעצם המאור מקור אור דח"ע ואע"פ שהאור בגלוי רב ועצום במעלה יתירה בנפשם כמו ליעקב במקלות שהאיר אור הרוחני בנפשם מבחי' ח"ע שבתפילין שלנו כו' אין זה ערך כלל מבחי' עצמות ח"ע שמלובש בתפילין שלנו מטעם הנ"ל שכאשר בא הדבר בהגשמ' מזה דוקא הוראה על היות שרשו מעצמות הדבר כשהוא במילואו ביותר וזהו טעם ענין התהוות הולד מן הטפה שאינו רק לאחר כניסת המוחין במילואן ביותר כנ"ל ואע"פ שהתהוות הולד גשמי הוא מטפה גשמית אדרבה זה יותר גבוה בשרשו גם ממושכל דק ועמוק ביותר הנמשך מפנימי' כח החכמה כו' (וכמ"ש במ"א שמזה הטעם שרש הנשמות שנקרא בנים גבוהים גם ממלאכים העליונים שנמשכים מאורות דאו"א כו') וד"ל:

(יד) ומעתה יובן בתוס' ביאור ענין הנ"ל דההלכות גם לעתיד יהיו מוסתרים ביום ההוא כו' והוא בחי' סדכ"ס שהוא בחי' המאור עצמו כו' שמזה נמשך כח הבירור למטה מטה עכשיו בעניינים גשמיים ביותר מטעם כל משלים הנ"ל וד"ל:

ובזה יתורץ גם הקושיא דלעיל למה צריך שמן המור לעתיד כו' דשמן המור הוא רק בחי' כח הבירור דנוגה שבא מצד בחי' המאור דח"ע שלמעלה מאור דח"ע כנ"ל וע"כ נקרא שמן למאור ולא לאור כו' ושמן המור הוא בחי' עצמות המאור דח"ע שבא למטה ביותר בבחי' נובלות ומשלים כו' לברר וזהו שמכריזין אשרי מי שבא לכאן ובידו תשלום כח הבירור דח"ע שזהו ותלמודו בידו דוקא שלמעלה מבחי' רזין דאורייתא מטעם הנ"ל וע"כ צריכה הנשמה לו' חדשים בשמן המור קודם בואה לג"ע כו' וכן לעוה"ב (וזה שאמרו שההלכות לא יבוטלו אין הכוונה ענין הבירור שבהלכות כמו לטמא ולטהר ממש כו' שהרי