ס,ב

בחי' הבירורים שמבררת מבחי' נוגה וכידוע ואמנם זהו דוקא ממה שמקבלת מבחי' ח"י ברכאן דצלותא שביום שחסד אל כל היום נמשך ממוח העליון שבראש כנ"ל בבחי' ח"י חוליות ונמשך הארתם למטה מטה ג"כ דהיינו לעולמות ומלאכים ע"י בחי' המל' וזהו חי חי הוא יודוך כו' אך שם ה"ז האור והשפע דח"י ברכאן מתחלק לח"י אלף מדריגות כי מבחי' המשכה עליונה א' מתחלק לאלף מדריגות לפי שמתחלק ליו"ד וי' למאה כו':

(יז) והיינו שאמרו בליליא מאי קא עביד קב"ה רוכב על כרוב קל שלו ושט בח"י אלף עולמות פי' כרוב הוא בחי' מט"ט שנקרא אנפי זוטרי כרביא בבחי' קטנות המוחין לגבי אדם כו' והוא בחי' צמצום השפע שיורד ע"י בחי' כרוב קל זה בח"י אלף עולמות שנקראים רכב אלקים רבותים וחסר ב' אלפים מרבותיים ע"כ הן ח"י אלפים כמארז"ל שאינן כו' והענין הוא דבחינת ההמשכה וההשפע' בצירוף אותיות שיורד בליל' בבחי' הקטנות ה"ז ע"י שרוכב על כרוב קל שלו ושט בו בח"י אלף שהן צירופי אותיות שנקרא בשם כרוב שהוא אותיות ברוך בהיפוך אותיות שבחי' אדם דגדלות כשכורע בברוך הוא בבחינת המשכת מוחין דגדלות ממוחין שבראש דוקא כנ"ל אך כשמתצמצם אור זה לבא לידי מלאכים בע"ג אז נקרא כרוב בהיפך אותיות כו' וד"ל דהנה סיומא דהאי קרא דרכב אלקים רבותיים כו' הוא מ"ש אדני בם סיני בקדש פי' אד' בם הוא בחי' המל' שמלובש במרכבה זו שנקרא רכב אלהים רכב דשם אלהים דוקא כו' אך הנה כמו שנמשך בחי' שפע האלקים דשם אד' ואלקים ע"י צירופי אותיות דבחי' כרוב הנ"ל במלאכים בע"ג כו' כן נמשך ע"י בחי' צירופי אותיות והמשכות מא"ס ב"ה בתורה שניתנה בהר סיני וזהו סיני בקדש והרי גם אחרי ירידת משה מן הר סיני לבסוף ארבעים יום כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם להיות בחי' גלוי שכינה בדברים גשמיים שמהן נעשה המשכן בגשמיות כמו זהב וכסף ונחשת ויריעות וקרשים וכו' וזהו כי תרכב על סוסיך:

שבחי' המשכות הללו נקראו בשם סוסים כי בחי' צירופי אותיות נקראו סוסים כי ענין הסוס הוא בחי' התגלות האור שמתגלה ויורד למטה שזה נמשל לסוס כמו עד"מ ע"י הסוס יבוא הרוכב למקום רחוק כך ירידת המשכת האור לבא למטה מטה למרחוק יותר הוא ע"י צירופי אותיות הרבה שנושאים את האור ומורידין אותו למרחוק כו' וזהו רכב אלהים רבותיים כו' רכב זה הוא בחי' צירופי אותיות כו':

(יח) והנה יש הרבה מיני אותיות כמו עד"מ אותיות השכל הן אותיות שנק' סוסים בחי' מרכבה לגבי הארת השכל שיורד ונמשך על ידן למטה כו' ויש אותיות המחשבה והן אותיות אחרים להיות מרכבה לגבי המח' להורידה כו' ובודאי יש הפרש גדול בין אותיות שהשכל מורכב בהן לאותיות שהמח' מורכבת בהן ויש אותיות הדבור שהן אותיות המבטא אחה"ע מהגרון כו' שהדבור הרוחני דרוח ממללא מורכב בהן ועד שלא נמצאו צירופי האותיות בה' מוצאות הפה אין התינוק יכול לדבר מאומ' הגם שרוחו בחי' רוח ממללא כו' כמו שלא ירכב אדם בלא סוס כו' לכן כתיב כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ל' רבים שהן בחי' צירופי אותיות דח"ע דתורה שבשעת מ"ת שהן אותיות וסוסים היותר נעלים כי שרשן הוא גם בלמעלה מן החכמה לבא על ידו לבחי' החכמה כמ"ש והחכמה מאין תמצא פי' מאין מקדמת השכל שנק' מקור החכמה או חכמה הקדומה וכדי שיומשך מאין דקדמות השכל היינו ע"י בחי' אותיות דחכמה הקדומה שמורכב בהן קדמות החכמה וכן עד"ז עד רום המעלות גם בבחי' הרצון והתענוג יש בחי' אותיות ששייך אליהם שהן מורכבים בהן ועל ידן יומשכו בגלוי למטה כו' וגם הרצון והתענוג הפשוט שנק' כתר שבכתר שזהו מ"ש שעטרה לו כו' בחי' כתר