סח,ב

(מו) ואמנם הנה יש להבין באור ענין זה למעלה בע"ס שאם אינן בבחינת מציאת יש כלל ונק' ע"ס בלי מה כנ"ל א"כ איך נקרא בשם מציאות דבר מה כמו מהות חכמה ובינה וחסד וכה"ג. ואע"פ שאמר חכים ולא בחכמה ידיעא כו' מ"מ הרי עכ"פ חכים אתקרי כו' אך הענין הוא דמה שנקרא הע"ס בשם מציאות דבר מה כמו חכים ומבין כו' זהו ענין ובחי' הכלים המגבילים את האור דהיינו שמגבילים ועושים את האור להיות בבחי' מציאות יש ודבר מה דוקא כמו אור החכמה הרי מצד האור גם שם חכים לא נקרא מאחר שבחי' אור זה כלול ונכלל באור עצמות המאציל כמו שלהבת הקשורה כו' וכה"ג וא"כ איך עולה בשם דבר מה להיות נק' חכים כנ"ל אך מצד בחי' הכלי הוא שמוגבל להיות בתואר מציאת יש ודבר מה והוא מה שנתפס ונק' בשם חכים ומבין וכה"ג שיש מציאות שנק' חכמה וכן אור החסד כשנתפס בבחי' יש ודבר להקרות בשם חסד היינו בחי' הכלים שמגבילים ומתארים תואר מציאות יש ודבר מה וכמו כלי אור החכמה היינו כשהחכמה נתפסת בבחי' יש ודבר מה במציאות להיות נק' חכמה הוא בחי' הכלי של אור ההיולי דחכמה כמו שנאצל מן המאציל כנ"ל אבל אור החכמה אינו עולה בשם ותואר מציאות חכמה עדיין כנ"ל וכן כלי החסד היינו בחי' המגביל ומתאר תואר ומציאת שם חסד. אבל אור החסד כלול באור המאציל בלתי נתפס בתואר ומציאות שם חסד עדיין וכן הוא בכל בחי' הכלים של האורות כמו כלי הנצח וכלי ההוד וכה"ג וד"ל:

(מז) אך מעתה יש להבין מאין נמצא בחי' זו של הכלים להיות האורות נתפסים בבחי' יש ומציאות נפרד בפ"ע כו'. מאחר שמצד עצמן הרי הן כלולים באור העצמות. כשלהבת הקשורה כו' כטבע כל עלול שנכלל בעילתו ממש. וע"כ נק' ע"ס בלי מה. בלי מהות כלל כנ"ל. וא"כ איך יהיה נמצא בהן דבר ההפכי מטבע עצמן לגמרי. מן הקצה לקצה. מאחר שמצד עצמותן א"א להן להיות בבחי' יש ומציאות נפרד לעצמן כלל מטעם הנ"ל. אמנם הענין הוא שזהו מה שאמר בע"ח בכמה דוכתי בשרש התהוות בחי' הכלים של האורות. אינו מבחי' שרש ומקור אחד. עם שרש התהוות האורות. דשרש התהוות כל אור הרי הוא מבחי' הקו. אבל שרש התהוות הכלים המגבילים האור הנה הוא מבחי' סובב ומקיף הכללי שלפני בחי' הקו. שמשם דוקא נמצא בחי' השרש של התהוות הכלים. המגבילים ועושין לאורות בבחי' יש ודבר מה במציאות נפרד לעצמו כנ"ל שאם היה שרש התהוות הכלים דאורות ג"כ מבחי' הקו. שהוא בא בבחי' השתלשלות עו"ע כנ"ל. הרי לא היה יכול להיות בחי' הכלי המגביל לבחי' יש בפ"ע. אלא גם בחי' הכלי היה בטל ונכלל למעלה כמו האור ממש כו'. אבל לפי ששרש בחי' הכלים בא מבחי' מקיף הכללי שלפני הקו. הנה דוקא משם יוכל להיות בחי' הגבלת הכלי. להיות האורות בבחי' יש ודבר מה כנ"ל. ודוקא מבחי' הכאת האורות. דהיינו ע"י שבחי' אור מקיף הכללי הנ"ל שמכה ומאיר בפנימי שהוא בחי' הקו הנ"ל מקור כל האור פנימי כו' וד"ל:

(מח) ובאור הדבר הנה ידוע בפי' בחי' מקיף וסובב. שהוא אור עליון דעצמות א"ס. הבלתי בא בבחי' השפעה והמשכה של אור וחיות להתלבש בתוך העלול ממש הנקרא השתלשלות עו"ע. אלא רק מרחוק הוא מאיר על כל ההשתלשלות דאבי"ע. בבחי' מקיף וסובב בלבד. ומקיף לכולם בשוה ממש כמ"ש בע"ח. משא"כ בחי' הקו שנמשך אחר הצמצום דמק"פ. שבא בבחי' השפעת אור וחיות באבי"ע שזהו בחי' ממלא כ"ע כידוע משא"כ בסובב כ"ע. שאין האור המאיר מבחי' סובב. בא בבחי' התלבשות והשתלשלות עו"ע. דהיינו שלא ע"י בחי' השפעת אור ממנו. להתלבש בתוך ופנימית העלול אלא רק