סט,א

מרחוק בהעלם מאיר עליו מלמעלה. דהיינו כמו שאמר כי הוא צוה ונבראו. צוה בצווי מרחוק. ולא שצווי זה נתלבש ובא בתוך דבר המתהווה. אלא ע"י צווי זה ממילא נתהוו בבחי' יש. וכמ"ש ונבראו ממילא. ולא אמר ובראם. שפי' בורא הוא הממשיך אור וחיות ממש. כח פועל ידיו בנפעל כו'. אבל אמר ונבראו היינו ממילא שלא ע"י בחי' המשכת אור וחיות בפנימיות אותו דבר הנברא. ואעפ"כ יוכל הנברא להיות חי וקים במציאות ישותו זה. ע"י בחי' צווי זה דוקא. כי כל יכול הוא. ויכול להיות התהוות מציאות יש ודבר נפרד ממנו. שלא ע"י בחי' השתלשלות עו"ע ולהיות בבחי' יש ודבר דוקא משא"כ בחינת ההשתלשלות דעו"ע. הרי כל עלול נכלל בעילתו ואינו במציאות יש בפ"ע. מפני שנלקח מעצם העילה. לפי שהעילה משפיע וממשיך בחי' אור וחיות מעצמותו בתוך פנימית העלול. ומפני כן טבע העלול להדבק בעילתו. כי הוא עצם מעצמיותו ואינו בחי' נפרד ממנו כלל כנ"ל וד"ל:

(מט) וזהו ג"כ הטעם מ"ש בע"ח דבחי' התהוות הכלים. נמשך מבחי' מקיף הכללי שהוא בחי' סובב שלפני הקו. מפני שהוא המאיר שלא ע"י בחי' עו"ע כנ"ל. ע"כ כל יכול הוא. להיות ממנו דוקא בחי' צמצום הגבלת הכלים שהוא לעשות האור בבחי' יש ודבר במציאות נפרד בפ"ע. הפך טבע עצמותו. וכנ"ל בענין צוה ונבראו. שזהו בחי' התהוות היש של הנברא. שהוא נמשך מבחי' סובב בבחי' צווי ממילא דוקא. שלא ע"י בחי' השפעת עו"ע כנ"ל וד"ל (אך עדיין אינו מובן. איך יוכל להיות כח בכלי. לעשות הפך טבע האור מצד עצמו כנ"ל. אבל הענין הוא משום דשרש הכלים מבחי' מקיף שלפני הקו. הרי הוא למעלה מעלה מבחי' שרש האור. שהוא מבחי' הקו בלבד. ע"כ יש בכלי כח ותגבורת. להתגבר על בחי' טבע האור שלא יוכלל למעלה. אלא להביאו למטה להיות בבחי' יש ודבר כו'. וזה הכח לבחי' הכלים הוא נמשך מצד שרשם למעלה. בבחי' המקיף שהוא הגובר על בחי' פנימית דקו כו'. והיינו שא' בע"ח שהמקיפים מכה בא"פ וע"י הכאת המקיף בפנימי דוקא נעשה בחי' הכלים למטה כו'. שהוא ענין התגברות אור המקיף בהכאה זו להיות א"פ נמשך ונתפס בבחי' יש ודבר שזהו בחי' הכלים המגבילים האור כנ"ל אבל בלא הכאת אור המקיף בפנימיים רק מבחי' אור המקיף לבדו לא היה כל אור נתפס להיות בבחי' יש אלא דוקא מהכאת אור המקיף בפנימי דוקא. והיינו מבחי' הכאת האור דסובב. בקו שהוא בחי' ממלא כו'. וזהו כי הוא צוה כו'. מאחר שהבריאה היא בבחי' השתלשלות דעו"ע מבחי' הקו א"כ כדי שיהיה בבחי' יש צריך להיות נמשך מבחי' מקיף המכה ומאיר על הפנימיים דוקא כו' וד"ל:

(נ) והנה ראיה ברורה לענין הנ"ל שכל בחי' התהוות יש ודבר בפ"ע הוא מבחי' סובב ומקיף הכללי דוקא. הנה יובן ד"ז יותר ממה שאנו רואים בבחי' התהוות עולם השפל שלנו החומרי והגשמי בכל דצ"ח גשמיים שבו וגם בכל הברואים שבשמים וארץ וכל אשר בהם כו' בהיות ידוע שבי' מאמרות נבראו כל העולמות כו' וכמו על ידי מאמר יהי אור נברא האור מאין ליש ועל ידי מאמר יהי רקיע נברא הרקיע מאין ליש כידוע אמנם הנה מ"ש יהי אור ויהי אור יש בזה ב' מדרגות הא' בחי' הארת אור האלקי שמשפיע בחי' רוחניות אור וחיות האלקי והוא בחי' אותיות האלקיים דמאמר זה יהי אור ואותיות הללו דיהי אור הוא בחי' מקור החיות לבריאת האור כידוע אבל כל זה אינו אלא דוקא בחי' ההשפעה הרוחנית האלקית להיות התהוות האור מבחי' אין כו' אך מה שאמר ויהי אור הוא מדרגה שני' בפ"ע והוא מה שנתהווה האור במציאות יש ממש שזה נמשך מבחי' סובב דוקא