עא,א

שנאן אלא שאינן דהיינו שחסר ב' אלפים כי הנה ח"י אלף עולמות הן בבחינת גבול והוא בבי"ע ושרשן הוא נמשך מבחי' האצילות ושם הוא בחי' ח"י חוליות שהן ח"י ברכאן דצלותא שהן בחי' המשכות עליונות מאצילות לבי"ע ע"י הכריעה שכורע בברוך אתה הוא שנמשך בחי' שם הוי"ה שבאצילות להיות הוי"ה אלקינו בגלוי מאין ליש בבי"ע שהן ח"י אלף עולמות ואמנם שרש הראשון של המשכות הללו דח"י חוליות הוא בבחי' המוחין עליוני' שבראש שהוא בחי' חכים ולא בחכמה ידיעא מבין וכו' וזהו ע"י הכריעה בכפיפת הראש שכופף תחלה שזהו בחי' המשכת חכמה מוחא ואח"כ ממילא נמשך בחי' ח"י חוליות שבהן הולך ועובר חוט א' מן המוח שבראש כו' עד בחי' הירכין ששם חלש כח החוט הזה כו' וגם שם אין כפיפה כמו בח"י חוליות אבל אמנם ע"י נמשך ונשפע כל שפע אור הנמשך ונק' בחי' נצח והוד שהן בחי' כלי ההשפעה והוא ענין ג' ברכות אחרונות רצה ומודים כו' כידוע בכוונת הש"ע וד"ל. והנה כאשר נשפע ונמשך מאצילות לבי"ע אזי מבחי' ח"י ברכאן שבאצילות נמשך ומתחלק לח"י אלף עולמות כי כל א' וא' מתחלק לאלף מדרגות בבוא האור והשפע מאצילות לבריאה שהרי בי"ע הן בבחי' הגבול לגבי אור האצי' וע"כ א"א שיקבלו המלאכים הארת אור האצילות כמו שהוא באצי' אלא ע"י שיתחלק האור לאלף ונמצא מלאך א' מקבל רק חלק האלף שאם יקבל יותר מכפי המדה יתבטל מציאותו לגמרי כענין הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפם כידוע וד"ל:

(נה) והנה בחי' אור ההמשכה וההשפעה הזאת מח"י ברכאן דאצי' בבי"ע הוא ע"י בחי' כרוב קל כמ"ש רוכב על כרוב קל שלו ושט בח"י אלף כו' פי' כרוב כרביא שהוא אדם קטן כידוע בדברי רז"ל כתי' פני הא' פני הכרוב ופני הב' פני אדם כו' היינו פני כרוב היינו פני אדם אפי רברבי ואפי זוטרי שאפי זוטרי הוא בחי' הכרוב כרבי' ואפי רברבי הוא מ"ש ועל דמות הכס' דמות כמראה אדם עליו כו' והענין הוא דמה שאמרו הקב"ה רוכב כו' הוא בחי' אדם הגדול דאצי' בחי' אפי רברבי בבחי' מוחין דגדלות שאא"ס מאיר שם בגלוי יותר כו' ובחי' אדם הקטן שנק' כרוב כרביא אפי זוטרי היינו בחי' מט"ט דבריאה ששמו כשם רבו כו' בבחי' מוחין דקטנות ונק' נער כמ"ש נער הייתי כו' והוא בחי' כרוב קל שלו שע"י נמשך השפע לח"י אלף עולמות כנ"ל ובאור הדברים הנה פי' אדם היינו בחי' שם מ"ה בגי' אדם והוא שם מ"ה במלוי אלפין דאיהו אורח כל האצי' כו' דהיינו שע"י דוקא הוא בחי' החבור והתכללות של כל האורות העליונים זע"ז ע"י שנמשך בחי' תוס' גלוי אא"ס בבחי' שם מ"ה זה וכל בחינת תוס' גלוי אור עליון ממשיך בחי' בטול עד שגם ההפכיים ומנגדים זע"ז יתאחדו ויתחברו יחד כי נתבטל כ"א ממציאותו ואינו מרגיש א"ע כלל וע"כ יכול לסבול גם הפכו ומנגדו כי מה שלא יוכל לסבול הפכו היינו מפני בחי' ההתפשטות ישותו כו' וכמשל שני שרים מנגדיים כאש ומים בבואם לפני המלך מפני אימת רוממות המלך שגבוה מאד משניהם יחדיו יתבטל כל א' מישותו ויסבול הפכו והיו לאחדים ממש וכמו"כ בענין עושה שלום במרומיו בין מיכאל וגבריאל שר של אש ושר של מים ואין מכבין זא"ז מפני בחי' תוס' גלוי אור האלקי עליהם שלמעלה משניהם שממשיך בחי' בטול גדול בהם עד שיתאחדו ואין מכבין זא"ז כלל:

(נו) וכמו"כ יובן בענין בחי' שם מ"ה דאצי' שהוא בחי' כח מה דחכמה בחי' הבטול הגדול מפני שראשית גלוי אא"ס הוא בחכמה דוקא וע"כ בחי' שם מ"ה זה הוא ארח כל האצילות להיות בחי' ההתכללות והחבור בע"ס דאצילות גם בהפכיים כמו חו"ג לאכללא ימינא ושמאלא כו' גם להחליף כל אור בכלי המנגד שלו כמו אור החסד בכלי הגבורה כו' משום דאנת הוא דקשיר לון