עא,ב

ומיחד להון כו' והיינו ע"י בחי' תוס' גלוי אא"ס בשם מ"ה זה שעי"ז נמשך בחי' בטול גדול וממילא הם מתכללים ומתיחדים זע"ז כו' וזהו ע"י שם מ"ה שהוא במלוי אלפין דוקא כי הנה האלף שרשו בחכמה כמו ואאלפך חכמה ותמונת אות הא' הנה כולל ב' מיני חכמה חכמה עלאה והיינו בחי' היו"ד שע"ג הוי"ו שבאלכסונו וח"ת שהוא היו"ד שתחת הוי"ו שזהו בחי' יח"ת ויח"ע והוי"ו שבאמצע מתחברים בו ב' היודי"ן דח"ע וח"ת שהן כמו ב' הפכים ממש שהרי בחי' ח"ע מאין תמצא בבחי' בטול לאין ובחי' ח"ת הוא הפך זה שהרי מבחי' ח"ת שנק' חכמה שבדבור נמשך ההשתלשלות מאין ליש דוקא כמ"ש כלם בחכמה עשית כו' ולחבר ח"ע בח"ת היינו ע"י בחי' הוי"ו שהוא אמצעי ביניהם לחברם יחד והוא עיקר ענין תמונת הא' שזהו בחי' א' דאדם שהוא בחי' החבור וההתכללות דב' יודי"ן דח"ע וח"ת וע"כ הוא ארח כל האצילות בבחי' ההתכללות בפרט כו' וז"ש דעד דלא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין כו' אלא ע"י בחי' מתקלא שהוא שם מ"ה עיקר התיקון חזרו להיות פב"פ ביחוד והתכללות זע"ז כו' וד"ל:

(נז) והנה כתיב מה שמו ומה שם בנו מה שמו היינו בבחינת המוחין עצמן דחב"ד ששם הוא עיקר בחי' תוס' גלוי אא"ס ומבחי' המוחין דחב"ד נמשך ההארה ומתפשט גם במדות חג"ת ונק' מוחין דז"א כידוע וזהו ומה שם בנו כו' והיינו בחי' אדם קדמאה אור אבא ואדם בתראה בחי' ז"א כו' והוא בחי' אדם בפרצוף שלם במוחין ומדות ונק' בחי' מוחין דגדלות בבחי' אפי רברבי הנ"ל שהרי בחי' מוחין דחו"ב נמשך גם במדות דז"א בתכלית הגדלות כמו בזקן בהיותו בן ע' שנה שנק' זקן שקנה חכמה ונק' ישראל סבא דדעתוהי סתים כו' בבחי' ח"ס כו' וכמאמר רז"ל בשעת מ"ת נדמה להם כזקן כו' שבחי' המוחין הן עיקר והארת בחי' הבטול בהן בתכלית כמו עד"מ הזקן שהוא מיושב בדעתו ביותר משום דמוחין שלו שקיט ושכיך כחמר טב על דורדיי' כו' מפני עוצם גדלות החכמה במקורה כו' ומפני זה נמשך בחי' גלוי אא"ס במוחין דגדלות דאדם הגדול זה ביותר אבל בבחי' אדם הקטן שהוא בחי' נער מטט' אפי זוטרי כרביא הנ"ל היינו בחי' אדם שהמוחין שלו הן בבחי' הקטנות ביותר כמ"ש לפי שכלו יהולל איש כערך שכל התנוק והרביא שהוא קטן ביותר לגבי שכל הזקן ואדם הגדול וע"כ ממילא גם מדותיו בקטנות מאד לגבי מדותיו של אדם הגדול מפני הארת קטנות השכל במדותיו משא"כ בגדול שגדלות השכל מתפשט גם במדותיו כו' ומפני זה גם בחי' הבטול הנמשך ע"י בחי' מוחין דקטנות הללו אין לו ערך לגבי בחי' הבטול שבמדות ומוחין דאדם הגדול וממילא אין בחי' ההתכללות והיחוד במוחין ומדות דאדם דקטנות כמו במוחין ומדות דאדם דגדלות וע"כ בבחי' מוחין דגדלות מתגלה אא"ס בגלוי רב ומאיר אור גם במדות משום דלפי שכלו יהולל איש כנ"ל ואז ממילא יש בחי' התכללות ביותר גם במדות דאדם הגדול כנ"ל בענין שם מ"ה דאיהו ארח כל האצילות בפרטי פרטיות כו' משא"כ בבחי' נער מט"ט דבריאה שנק' רביא שמפני קטנות המוחין והמדות אין ההארה מאא"ס שבאצילות בא שם רק בבחי' הצמצום ביותר ע"כ ממילא אין שם בחי' ההתכללות והחבור בין ב' הפכים כמו באצילות ומ"ש עושה שלום במרומיו כו' היינו רק שאין מכבין זא"ז שסובלין זא"ז אבל לא שנכללים ומתאחדים ממש כיחוד והתכללות האמתי שבמדות דאצי' כו' וד"ל:

(נח) וזהו ענין מט"ט שנק' נער כמ"ש נער הייתי וגם זקנתי כו' ששמו כשם רבו שהוא בחי' אדם העליון דאצי' כידוע דבחי' ו"ק דאצי' מתלבשים בו"ק דבריאה שהוא מט"ט והיינו שהקב"ה רוכב על כרוב קל כו' בחי' מט"ט זה שע"י נמשך השפע לכל המלאכים והעולמות שהן ח"י אלף עולמות ומה שמתחלקין