עב,א

לח"י אלף היינו ג"כ מפני שבבחי' הקטנות מתחלק לחלקים רבים יותר דהיינו מה שבבחי' הגדלות דאצי' הוא רק אור א' מתחלק למטה בבחי' הקטנות דנער כו' לאלף והיינו שע"י בחי' כרוב קל זה שט בח"י אלף כו' והיינו דוקא בלילה כמ"ש בליליא מאי קא עביד רוכב כו' כי ביום חסד אל שהוא מדת יום שבאצי' בבחי' מוחין דגדלות דחב"ד ומדות דאדם הגדול והיינו מ"ש ג"ש ראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה שניות יושב ודן כו' אבל בליליא הוא בחי' הקטנות דמל' כשמסתתרת למטה מטה שאז הוא ע"י בחי' כרוב קל להשפיע למלאכים דוקא כי ביום הוא זמן שפע לנשמות דוקא שהן מבחי' אדם העליון וע"כ ביום דוקא כל ענייני האדם בג' תפלות ובמזון סעודותיו בקר וערב ובעסק פרנסתו כו' משא"כ המלאכים כל עניינם הוא בלילה דוקא ולא ביום כמו שיר שלהם הרי או' בלילה דוקא וגם זמן שפע מזונם מלמעלה הוא בלילה כי נזונים ע"י בחי' המל' שמבררת ברורים בלילה להמציא טרף ומזון למלאכים כמ"ש ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה אלו המלאכים וחק לנערותיה הן בחי' היכלות כו' וע"כ אמרו שהקב"ה רוכב על כרוב קל שלו בלילה דוקא להשפיע שפע למלאכים שהן ח"י אלפים עולמות כמ"ש רכב אלהים רבתים כו' לפי שמקבלים מבחי' מט"ט ב"פ ט"ס דא"י ואו"ח גי' ח"י כמ"ש חי חי הוא יודוך. ח"י ברכאן דאצי' וח"י דמט"ט כמ"ש כי שמי בקרבו רק שבא בו שם הוי"ה בבחי' הקטנות מאד וע"כ חסר בו ב' אלפין שהן ב' אלפין דואאלפך חכמה אאלפך בינה כו' שהוא בחי' הכתר שהוא מקור בחי' הגדלות דחכמה וע"כ נקרא מט"ט (ויש הפרש בין מיט"ט ביו"ד שהוא בריאה ובין מט"ט בלא יו"ד שהוא ביצי' כמ"ש במ"א) וז"ש שנאן שאינן שנשארים בהעלם ואין למעלה כו' אבל כמו שהוא למעלה באצי' נק' רכב אלהים רבתים. י"ס דא"י וא"ח בשלימות הארת הכתר בחכמה וכמ"ש במ"א בענין עשרים גרה השקל כו' וד"ל):

(נט) אך כ"ז שהשפע נמשך דרך בחי' כרוב הנ"ל היינו דוקא מאצי' לבי"ע שהוא בבחי' רוחניות השפע עדיין להיות מזון וחיות למלאכים עליונים דבי"ע ה"ז ע"י בחי' נער מט"ט בחי' אדם רק שהוא אדם קטן כרביא בחי' הקטנות דמוחין ומדות אבל הוא בבחי' פרצוף אדם במוחין ומדות כו' כי בחי' גדלות המוחין דח"ע עכ"פ מאיר גם בו רק שמצומצם בו ביותר כמשל הנער ששכלו ומדותיו קטנים כנ"ל אבל בחי' ההמשכה וההשפעה היורדת למטה מטה בהגשמה גמורה כמו בעוה"ז השפל החומרי שהוא למטה מטה הרבה מבחי' ח"י אלף עולמות הרוחני' הנ"ל הנה זה נמשך ע"י בחי' סוס דוקא וכמו שראה זכריה במרכבה סוסים אדומים וסוסים שחורים כו' שהוא בחי' כחות ההשפעה שנמשך ע"י לעוה"ז השפל להתלבש בגשמיות ממש כמו בני חיי ומזוני הגשמיים וכל הברכה והשפע הגשמי' בדצח"מ וארמ"ע כו' והיינו וסוס אשר רכב עליו המלך עד"מ הסוס בגשמיות שכחו גדול יותר מן האדם ע"כ יכול לישא את הרוכב למקום רחוק ביותר שלא יוכל להגיע שם בעצמו כלל וגם מרוצתו גדול' הרבה יותר ממרוצת האדם מפני גבורת כח הסוס כידוע. וכמו"כ יובן למעלה בבחי' ירידת אור השפע מרוחניות וגשמיות בעוה"ז השפל שהוא ע"י בחי' גבורת סוס העליון שיוכל להוריד השפע וחיות הרוחניות למטה מטה כ"כ עד עולם הגשמי הזה שזהו בבחי' מרוצה בכח גדול שאין זה בכח אדם כלל דהיינו שאין זה ביכולת בחי' כרוב נער מט"ט הנ"ל שא"י להוריד בעצמו כ"כ למטה מטה רק מאצי' לבי"ע בבחי' הרוחניות בלבד כנ"ל אבל לא בעשיה גשמית כ"א שולח השפע ע"י בחי' מרכבה דסוסים עליונים שהן כמו מרכבות סוסים שראה זכריה הנביא שמוליכים בחי' שפע עליונה לע' שרים שלמטה כו' וזהו כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה