עב,ב

שבחי' מרכבה דסוסים היו גם בזמן מ"ת וע"ז אמר דוקא וסוס אשר רכב עליו המלך כנ"ל דהנה אמר רכב אלקים רבתיים כו' אד' בם סיני בקדש ולכאורה אין זה שא' סיני בקדש שייך לענין רישא דקרא רכב אלהים כו' אך הענין הוא שכש' שנמשך למלאכים עליונים שהן ח"י אלף עולמות מבחי' רכב אלקים בחי' כרוב קל הנ"ל כך אדנ"י בם סיני בקדש דהיינו ע"י בחי' אור דשם אדנ"י המצומצם במרכבה דפני אריה כו' נמשך מהם למטה מטה לבא האור והשפע בעשיה גשמית והוא ענין בחי' ההמשכה האלקית ממש שנתלבש ובא בעשיה גשמית בעוה"ז השפל בבחי' גלוי קולות וברקים וענן כבד ואש להמשיך התורה בעשיה גשמית לא תרצח כו' וכמו לעשות המשכן בדברים גשמיים כיריעות וקרשים גשמיים שיהיה גלוי אלקות ודברים גשמיים כ"כ ה"ז ע"י בחי' מרכבה דסוסים דוקא כמו שהתלבשות אור העליון בעוה"ז בהשפעת הגשמיי' הוא ע"י סוסים מטעם הנ"ל כמו שגבורת הסוס גשמי גדול מגבורת האדם להוליך למקום רחוק כו' וזהו כי תרכב על סוסיך בשעת מ"ת מרכבותיך ישועה שיש בהן כח ואור גדול ביותר מאור הנמשך ע"י בחי' אדם שהוא ע"י בחי' כרוב נער מט"ט הגם שנא' בו כי שמי בקרבו כנ"ל וד"ל:

(ס) אך עדיין יש להבין הא גופא למה יש גבורה וכח בסוס יותר מאדם שע"י יוכל אור העליון לירד מטה מטה כ"כ כו' אמנם שרש הדברים הוא לפי שגי' דסו"ס הוא ב"פ ס"ג והיינו בבחי' ס"ג שלמעלה משם מ"ה כי בחי' שם מ"ה הוא בבחי' אדם וכנ"ל בא' דאדם שהוי"ו שבו מחבר יו"ד העליון ויו"ד התחתון והיינו אלף ואאלפך חכמה שזהו בבחי' חכמה הבאה בבחי' גלוי מאין וכמ"ש והחכמה מאין תמצא בבחי' נקודה דיו"ד ויו"ד זה מתחבר למטה בח"ת יו"ד התחתון חכמה תתאה כמ"ש פיה פתחה בחכמה כו' משום שנעוץ תחלתו בסופו חכמה בראש עם חכמה בסוף רק שחכמה שבראש נק' אדם גדול וח"ת שבדבור בלבד נק' אדם קטן בחי' כרוב כו' אך כ"ז במה שכבר בא האור והשפע מן ההעלם דכתר לחכמה שנקרא אלף דאדם כו' ואמנם בחי' אור הנעל' בכתר שלא בא עדיין בגלוי בחכמה זהו הנקרא פלא שנפלא ונעלם מלבא בגלוי כלל גם בבחי' נקודה דיו"ד כו' ואז א"א להיות תמונת אלף כלל רק התמונה הוא אות הס' שהוא עגול וסתום מכל צד שמורה על בחי' הפלאת האור למעלה בעצמותו בלתי יבא למטה כלל (וכמ"ש במ"א בענין ס' ומ"ם שבאפרסמון כו') וכמו שבחי' פלא זה הוא למעלה בעצמות כמו"כ גם בבואו למטה הוא סתום ונעלם והוא מ"ש אתה אל מסתת' ובחי' הסתר זה הוא באותיות הטבע כו' וזהו ס' הב' דסוס אמנם הוי"ו שבאמצע הוא המחבר לבחי' הסתר והעלם העליון העצמי דס' הא' לבחי' הסתר והעלם שלמטה שהוא בחי' הסתר גמור שהוא ס' הב' והיינו ב"פ ג"ס שהוא לאחר ירידת האור למטה בהסתר והגשמת אותיות הטבע ושרשו ב"פ ס"ג כמו שהיה קודם השבירה בבחי' ס"ג דתהו שהיו כולם בבחי' הכתרים כו' וזהו עיקר ענין גבורת הסוס שממשיך מפלא העליון למטה מטה במדרגות התחתונות ששם בחי' הסתר אלקות בתכלית כנ"ל כי כמו שוי"ו דאל"ף מחבר לב' יודי"ן דח"ע וח"ת כמו"כ וי"ו דסוס מחבר מהעלם האור דח"ע שבבחי' כתר למטה מטה בסתר המדרגות וע"כ בחי' גבורת הסוס יותר מגבורת כח האדם דשם מ"ה במלוי אלפין שיוכל להוריד אור עליון למטה מטה כ"כ וממקום עליון ביותר אך לא ע"י הסוס לבדו כ"א ע"י הרוכב עליו שהוא בחי' אדם שם מ"ה משום דבחכמה אתברירו כו' ואע"פ שהמרוצה עצמה היא של הסוס מ"מ צריך לרוכב שירכב עליו וגבורתו הוא שמוליך את הרוכב למקום רחוק כו' וזהו כי תרכב על סוסיך במ"ת שבחי' אדם הגדול דאצי' רוכב על בחי'