עו,א

שושנה בין החוחים כו' וע"י בחי' הבירורים שבח"ע מתברר בחי' מל' בחי' ב"ן. דמ"ה מברר ב"ן היא בת דדו ששרשה בבחי' ע"י מבחי' מל' שבכתר וע"י כנ"ל שהח"ע מאין תמצא ג"כ משם כנ"ל ולפי שע"י הברורים דח"ע יש עלייה לח"ע למעלה ממקומו כנ"ל באריכות והוא בבחי' פנימית ע"י שאא"ס מאיר שם ע"כ אין לו בטול כו' והיינו שההלכות דוקא אין להן בטול שזהו מה שח"ע מלובש בדברים גשמיים כו' וזהו שנקרא מר דרור למעלה ומירא דכי' למטה כנ"ל הכל ע"י בחי' הברורים כי מר דרור הוא בחי' העוה"ב עולם החירות כנ"ל בחי' יובלא עלאה שאין זה רק לנשמות שהיו בבחי' הברור בעוה"ז ע"י תו"מ גשמיים כו' וד"ל:

(סט) וזהו מה שנקרא אמן את הדסה כו' דהיינו מה שמברר ומעלה לכל הנשמות שנק' הדסה בפרט וכמ"ש ובזה הנערה באה אל המלך שהוא בחי' עלית הנשמה הנק' נערה ופי' ובזה היינו על ידי העמוד המחבר מעלה ומטה הנערה באה כו' והוא כאשר ששה חדשים בשמן המור שהוא בחי' גבורות דאבא כי שמן הוא בחי' ח"ע שמוכרח לצמצם ולעיין בכח הדין שבחכמה איך להעלות ולתקן שזהו בחי' גבורות שבחכמה דוקא וששה חדשים בבשמים כו' היינו בחי' גבורות דאמא כמ"ש אני בינה לי גבורה כו' והסיכה שתסוך הנשמה האלקית בשמן המור שהוא בחי' גבורו' דאבא מעלה ריח חזק בבחי' הגבורות שתוכל להעלות עי"ז וטעם לששה חדשים דוקא היינו לנגד ו' מדות שבה שתטהרם מכל סיג שנפל מצד השבירה כו' וששה חדשים בבשמים בבחי' ריח הנכנס בתוך הגוף וכמ"ש וריח אפך כו' נרד וכרכם כו' וסיבת שמן המור הוא בבחי' מקיף דחכמה כמו ידי נטפו מור כו' שפתותיו כו' נוטפות מור כו' והבשמים הם בחי' או"פ דבינה שהנשמה נהנית ממש מן הריח כו' והוא בחי' גבורות דאמא (וששה חדשים היינו ו' אלפי שנין שבח"ע אתברירו כו' וששה חדשים בבשמים כו' הוא בג"ע העליון שהנשמות נהנין כו' ובזה הנערה באה כו' באלף הז') וכאשר כל נשמה תהיה ו"ח בשמן המור וו"ח בבשמי' כו' ובזה הנערה באה כו' בזה הוא בחי' יסוד אבא שהוא העמוד שכלול י"ב חדשים הללו שנקרא ז"ה להיותו בחי' מחבר מעלה ומטה כי בכל העלאה וחבור שמתחתון לעליון הימנו יש עמוד המחבר עליון ותחתון והוא בחי' יסוד שנקרא צדיק יסוד עולם וכמ"ש כי כל בשמים כו' דאחיד כו' כמו העמוד שמג"ע התחתון לג"ע העליון וכאשר הנשמה עולה ובאה דרך העמוד הזה אז נשכח ממנה כל בחי' התענוג האלקי שהיה לה בג"ע התחתון כי כמו שיש נהר דינור שבו טובלין הנשמות לשכוח חיזו דהאי עלמא תענוג הגשמי כו' שאל"כ לא יוכל לקבל ענג האלקי שבג"ע התחתון כן יש עמוד שע"י ישכחו הנשמות התענוג שבג"ע התחתון וא"ל לא יוכלו לקבל ענג העליון ממנו הרבה שבג"ע העליון שהוא תענוג נפלא ביותר למעלה מעלה בערך מן התענוג שבג"ע התחתון וכ"ה עוד עליית הנשמות מג"ע העליון לאצי' כמו מיכאל כה"ג מקריב נשמות כו'. ובין כל תחתון לעליון הימנו יש בחי' עמוד שבו עולין כל הנשמות והיינו ובזה הנערה באה אל המלך כו' עד בחי' התענוג הפשוט שבעצמו' המאציל שמשם נמשך מקור כל התענוגי' העליוני' שבחכמה ובינה כו' וענין התענוג הזה שנמשך משם הוא הנקרא טעמי תורה וכוונת המצות וסודותיהן שבזה יתענגו בענג נפלא ועצום כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו כו'. ואמנם אין זוכים לקבל התענוג הנפלא הזה כ"א שיוקדם להם תחלה ששה חדשים בשמן המור וו' חדשים בבשמים כו' שהוא בחי' מרדכי מר דרור כו' ומירא דכיא שהוא בחי' ההלכות הנגלות לנו שבח"ע אתברירו לאהפכה חשוכ' כו' כנ"ל שבזה דוקא הנערה באה וכמו שמכריזין אשרי מי שבא לכאן ותלמודו שלמד בעוה"ז דוקא בידו שאז יוכל לקבל בחינת טעמי תורה כו' וע"כ נקרא מרדכי אמן את הדסה כו' אשר ע"כ אין ההלכות