עו,ב

בטלות לעתיד מפני שיהיה עליית העולמות עד אין שעור כמ"ש ז"ל ת"ח אין להם מנוחה כו' בעוה"ב שנאמר ילכו מחיל אל חיל כו' ובכל העלאה צריך לבחי' מרדכי שנקרא אמן את הדסה כו' שבזה דוקא הנערה באה עד רום המעלות בבחי' עצמות התענוג הפשוט כו' דהיינו מה שנקרא אסתר בחי' סדכ"ס כמ"ש אסתיר פני כו' הנה היא באה להכלל בעצמות כו' כידוע דנשמות ישראל עלו במחשבה הפשוטה כו' ולכך כל הנביאים יבוטלו רק אסתר ומרדכי לא יבוטלו גם בהגלות נגלות לעתיד מבחי' סובב הכללי כמ"ש ונגלה כבוד ה' כו' משום דבחי' אסתר ומרדכי הן בבחי' העצמות שנקרא מאור ולא אור וכל אור יש לו בטול והתכללות כו' אבל בחי' מאור עצמו אין לו בטול והתכללות כו' וד"ל:

(ע) ומעתה יש להבין מ"ש וילבש המן את מרדכי כו'. דהנה ידוע שבי"א סממני הקטרת הנה י' סמנים הן להעלות הטוב שבי"ס דקליפה והי"א הוא הלבונה שהוא בחי' המקיף שלהם וכידוע שי"א ארורים דקליפה מתבררים ע"י י"א סממני הקטרת אמנם בחי' הלבונה הוא בחי' מקיף שמאיר מן הקדושה עליהם והוא מה שאנו רואים שגם עכו"מ יש להם האר' האלקית רק שמאיר על נפשם מרחוק ולא מקרוב וכמ"ש רם על כל גוים כו' אתגאי על גיוותניא כו' והיינו מאי דקרו ליה אלהא דאלהיא שהגם שבקריאה זו אינם ממשיכים במוחם ולבם גלוי אלקות כלל משום דרק קרו ליה בדבור בלבד ועכ"פ בבחי' ההודאה מודים הם כו' וההודאה הזאת ג"כ אינה מאירה בגלוי רק בהעלם מאיר בנפשם כאדם המודה על דבר המופלא ונעלם הימנו הרבה שהגם שקורא בשמו מ"מ מופל' הוא ונעלם מאתו כו' וכמ"כ מאי דקרו ליה אלקא דאלקיא בבחי' אח"פ ממש מ"מ מופלא הוא ונעלם מהם לגמרי רק מ"מ ענין בחי' הודאה זו היינו מפני הארת בחי' מקיף דקדושה עליהם והוא בחינת הלבונה כו' וד"ל. וכמו"כ יובן גם בבחי' לבוש מל' העליון שהוא בחי' הגאות והתנשאות האלקית דה' מלך גאות לבש נמשך בבחינת מקיף על כל פנים בהמן ג"כ כשהוא לאחר הברור כמו בהגבהת הלב בדרכי ה' כו' שהוא בחי' הגאות שצריך גם ת"ח כו' ומעטרא ליה כסאסאה כו' כנ"ל וזהו שהלביש המן למרדכי כי המן נקרא ראשית גוים כו' שמקבל בבחי' מקיף וע"כ ע"י יוכל להיות בחינת המשכת לבוש מל' להלביש את מרדכי כו' וד"ל:

(עא) אך עדיין יש להבין מה צריך מרדכי דוקא לבוש זה וע"י המן שהוא בחי' התנשאות כו' הענין הוא לפי ששרש מרדכי מר דרור ומירא דכיא כנ"ל ה"ז בבחי' פנימית ח"ע כמו שהיא ממקורה בבחי' אין וכמ"ש והחכמה מאין כו' וירידת ח"ע למטה מטה לברר ברורים דנגה הוא בחי' מירא דכיא כנ"ל אמנם הנה כדי שיהי' בכח ח"ע להתצמצם ולירד כ"כ למטה ולהיות לו כח ועוז גדול כזה לברר ולאהפכא חשוכא כו' והגם שהחכמה נקרא אור כידוע והאור מאיר הוא את החשך כו' היינו שנדחה החשך מפני האור אבל לא שיהפך החשך עצמו לאור כו' כי איך יהיה יכולת באור להפוך חשך לאור ובודאי אין זה רק מבחי' מקור האור שהוא בבחי' מקיף לאור דח"ע ונק' מקיף דכתר בחכמה כו' וזהו בחי' מקיף דחיה בכלל והוא בחי' הלבוש שצריך מרדכי בחי' פנימי' יסוד אבא שע"י דוקא יש בו כח לירד מטה מטה ולבר' וכמ"ש או יחזי' במעוזי מעוזי מפעיל כי התורה עצמה נק' עוז כידוע ומעוזי בחי' מקיף דח"ע כו' והוא בחי' לבוש מל' דא"ס שמאיר בראשית הקו והחוט שנקרא אור כמ"ש יהי אור כו' בבחי' מקיף ולבוש והוא הנמשך ע"י בחי' המן דקדושה מטעם הנ"ל וד"ל:

וכן סוס אשר רכב עליו המלך ג"כ ע"י המן שמרכיב למרדכי בחי' ח"ע דהיינו שירד אור ח"ע למטה מטה כ"כ שהוא מעוצם ההסתר שבנוגה כו' אשר אין זה בכח