עט,ב

חוזר למקור הראשון כו' וא"כ זה סותר למ"ש בע"ח דעיקר השבת הוא בפנימיות העולמות ולא בחצוניות אשר ע"כ העולם הוא במציאות יש ודבר רק בחי' פנימיות החיות עולה מתחתון לעליון כו' אך הענין הוא דגופין דשדין לא נבראו משו' דאתקדש יומא בין המשכת א"פ להמשכ' א"מ משום דהצורה מתהווה תחלה כו' וד"ל ולא מטעם שהשבת הוא בבחי' סובב כו' אך זה גופא למה הפסיק קדוש היום בין המשכת א"פ להמשכת א"מ מבואר במ"א משום דהוו מחרבי עלמא לתוקף הדין הקשה וליואי אתקינו פגמא דא כי השלימו לקו השמאל להמתיק לבחי' הגבורות הקשות ביותר שמסתעפים למטה מטה כמו בקליפות הטמאות כו' וכמ"ש במ"א באריכות וד"ל:

(עח) ולהבין בתוספות באור ההפרש בין מצות ת"ת למצות מעשיות בענין המבואר למעלה בענין תכלית חכמה כו' ללומדיהם לא נאמר כו'. להיות ידוע בשרש התורה שהיא רק מבחי' ממלא כ"ע דהיינו בבחי' הארת אא"ס בחכמה שנק' ראשית הגלוי בבחי' ממלא כידוע ואוריית' מח"ע נפקת אבל שרש המצות שהן מלובשים בדברים גשמיים דיש דנגה כמו קלף דתפלין וצמר דצצית וכה"ג שבהן יש הארה בהעלם עכ"פ מבחי' סובב להיות בבחי' היש כו' כמ"ש למעלה באריכות אבל הנה יש להבין בזה דלכאורה הרי מובן מענין זה שבחי' היש של כל הנמצאים שרשו מבחי' סובב כו' א"כ כל מה שצ"ל בבחי' יש יותר יותר מאיר שם מבחי' סובב בגלוי כו' ולפ"ז יש חלוק והפרש מדרגות גם בבחי' סובב שלמעל' בעולמות העליוני' יותר שאינם בבחי' יש כ"כ אין בחי' סובב מאיר שם כ"כ כמו בעולמות התחתונים הנפרדים בבחי' יש יותר שבהם מאיר בחי' סובב בגלוי יותר עד שבכלל יש הפרש גדול בין בחי' גלוי הארת סובב למעלה מעלה בראשית ההשתלשלות ראשית הגלוי שהוא בחי' החכמה שמאין תמצא בבחי' יש שאם לא היה הארת סובב לא היה החכמה בבחי' יש כלל אלא היתה כלולה בעצמות המאציל כמ"ש למעלה באריכות ובין הארת סובב למטה מטה כמו בדברי' גשמיים שבעוה"ז השפל מכולם שהן בבחי' יש ודבר ממש שבהן מאיר אור הסובב הרבה יותר מהארתו בבחי' החכמה כשמתהווה ליש וזה דבר שא"א לומר שבחי' סובב מאיר יותר ביש גשמי מביש רוחני כו' אלא הוא מאיר בכלם בשוה ממש שהרי נק' סובב כ"ע ובחי' סובב ה"ה בחי' מקיף לכלם בשוה וכמ"ש בע"ח דבחי' מקיף הכללי מקיף לד' עולמות דאבי"ע בשוה ממש כידוע וד"ל:

(עט) אך להבין כ"ז הנה תחלה יש להקדים ענין ההפרש בין בחי' פנימית לבחי' מקיפין בכללות ההשתלשלות דהנה ידוע בע"ח שמתחלה היה אא"ס ממלא כל החלל כו' ואח"כ צמצם א"ע ונעשה מק"פ וחלל כו' ונמשך בבחי' קו וחוט וכו' וא"כ גם בחי' קו זה שהוא מקור כל האורות פנימים כידוע גם הוא נמשך מבחי' אא"ס שלפני הצמצום שנק' מקיף וסובב הכללי כידוע ולפ"ז אין הפרש בין פנימיים למקיפין שכמו שהמקיפים שבקו זה נמשך מבחי' סובב הכללי כן ממש גם בחי' הפנימיי' שבקו זה נמשך מבחי' סובב מאחר שכל בחי' אור הקו הזה נמשך מבחי' סובב רק שנמשך אחר הצמצום וזה א"א לומר שהמקיפים נמשכו מבחי' סובב שלא ע"י צמצום דמק"פ כו' שהרי ידוע שכל המקיפים מבחי' הקו הזה שהוא נעשה אחר הצמצום הראשון דוקא (ומ"ש בע"ח דקו זה מתעגל וחוזר ומתעגל כו' שזהו בחי' המקיפים ואשר נמשך בבחי' יושר הוא הנקרא בחי' פנימיים כו' זה גופא יש להבין למה יהיה מעלת המקיפים גבוהים מן הפנימיים מאחר שממקור ושרש א' יוצאים שהוא בחי' הקו ושרש א' להם במקור הראשון שלפני הקו) וגם עוד יש להבין בעיקר ענין המבואר למעלה בענין התהוות יש גשמי שהוא נמשך מבחי' סובב שהוא בחי' אין ממש