פא,ב

ורצון קדום להיות עולם האצי' כמו"כ ממש עלה ברצונו הפשוט הזה להיות עולם הבריאה ועולם היצירה עד בחי' ומדרגה היותר תחתונה שבסוף העשיה כו' וא"כ אין הפרש בין בחי' התפשטות הארה וחיות שנמשך ממחשבה ורצון קדום זה לעולם האצי' בין הארתו והתפשטותו בבי"ע להיות עשיה גשמית דהיינו מאחר שהיה רצונו הקדום להיות עשיה גשמית ממש כמו שהיה רצונו הקדום להיות בחי' האצי' וא"כ גם בחי' עשיה גשמית מקבל בחי' אור וחיות דמל' דא"ס שהוא בחי' רצון ומחשבה הקדומה כמו שמקבל עולם האצי' ממש בשוה ונמצא שבחי' התפשטות מלכותו ית' העצמות שנקרא מל' דא"ס הוא בכל העולמות בשוה אפי' בחומריות העוה"ז וגסותו וז"ש דלית אתר פנוי מניה כו' מניה ממש לפי שבבחי' מל' דא"ס עצמו שוין מעלה ומטה ממש ונק' סובב כ"ע בכלל רק מפני שרצונו הקדום שבעצמות ה"ה בבחי' א"ס ממש שאינו בא בגלוי למט' בעולמות אלא הוא סתום ונעלם בבחי' העלם העצמות שנק' סתימו דכל סתימין כו' ע"כ נק' בחי' הארה זאת בשם סובב כ"ע שאינו מאיר רק בבחי' מקיף אמנם אין הפירוש דסובב שהוא סובב ומקיף מלמעלה בלבד ואינו מאיר ומחיה כו' אלא שהחיות והשפע הוא בא בבחי' סובב שאינו בבחי' גלוי אלא בהעלם אבל הוא מאיר ומחיה ממש שהרי נק' מחשבה הקדומה ופי' מחשב' ורצון היינו בחי' אור וחיות ממש כי כאשר עלה במחשבה ורצון הרי זה הרצון והמחשבה הוא מקור להמשכת האור והחיות ממש להיות הדבר חי במציאות כך וכך כמו שעלה ברצונו ולא כמו רצון האדם שלא יפעול וימשוך חיות לדבר מה שרוצה אבל בחי' רצון העליון הוא המחיה ממש כי מיד שעלה ברצונו שיהיה כך וכך מיד נמשך האור והחיות כך וכך כמו ויאמר אלקים יהי אור שחפץ ה' שיהיה מציאות אור מיד ויהי אור וכה"ג בכל התהוות העולמות היותר עליונים עד רום המעלות כמו להיות התהוות אור האצי' מיד שעלה ברצון ומחשב' הקדומ' לזה מיד נמשך מקור התהוו' אור האצי' רק שבחי' הרצון הקדום מאיר בהעלם בבחי' סובב ומקיף מאחר שנקר' רצון לרצון בכללות כנ"ל אשר ע"כ הוא מאיר ומחיה לכל העולמות בשוה מטעם הנ"ל וד"ל (ויובן כ"ז עד"מ כאשר הוחלט ברצון המלך לבנות פלטרין גדולים וכה"ג שתכלית רצון זה הוא רק שיהיה הפלטרין בנוי בשלמות כמו שהעלה ברצונו מכבר וא"כ ה"ז רצון כללי בלבד אך הנה כלול בו כל פרטי הרצונות הבאים בו בגלוי אח"כ שהרי לאחר שעלה ברצונו בכלל שיהיה לו בנין פלטרין זה מוכרח שיתחיל במלאכתו בפ"מ ה"ז רצון שני הבא בגלוי להתחיל מלאכתו עכ"פ ולאחר שהתחיל מוכרח שיעלה רצון ג' איך ובמה לעשותו אם באבנים או בעצים ובאיזה ציור וכה"ג ואח"כ בעסקו במלאכת הבנין מתחדשים לו רצונות רבות פרטיות לכל דבר מלאכ' שבו בפרט כמו לקירותיו ולחלונותיו ודלתותיו והרצפה עד כלות גגו וכל פרטי חלקיו הקטנים הגם שהם דברים טפלים לטפלים כמו העפר שבקרקע שתחת הרצפה או העפר שע"ג הקורה וכה"ג לכל א' בא רצון בפרט כי א"א שיושלם שלמות ענין הבנין בלעדם והרי גם הן נכללים בכלל הרצון השלם שעלה ברצונו תחלה מכבר שיהי' לו בנין פלטרין ומאחר שבלעדם לא נשלם הרצון הכללי הזה א"כ הרי אין הפרש כלל לענין שלמותו של הרצון הקדום בין עיקר תחלת רצון המלאכה לגמר רצונותיו הקטנים בסופו בגמרו בדברים הטפלים וכה"ג כי כלם בשוה עלו ברצון הקדום כי ודאי כאשר עלה והוחלט אצלו שיהי' לו בנין פלטרין ידע שא"א לבנין בלא מעזיבה שע"ג הקורה או עפר שבקרקע הרצפה וכה"ג וא"כ עלה ברצון הקדום שיהיה גם מעזיבה בבנין פלטרין וכה"ג וא"א לומר שמה שיש שרש לרצון בעיקר הבנין ברצון הכללי הוא יותר נעלה משרש הרצון האחרון הקטן בעשיית הרצפה וכה"ג