פג,א

דמלכא הוא בחי' רצון ורשות שהוא בחי' עליית רצון קדום הנ"ל שבעצמות אא"ס שלפני הצמצום שנק' סוכ"ע כו' ובו גליף גליפו וחקיקה שהוא בחי' הצמצום הראשון שבטהירו עלאה שלפני הקו עד שנעשה ונמשך בבחי' קו וחוט כו' וד"ל:

(פה) והנה בחי' ראשית הגלוי דבחי' קו וחוט הזה שהוא בחי' קו המדה נמשך תחלה בבחי' החכמה שהוא להיות נאצל אור החכמה לפי שהחכמה היא בחי' ראשית כל המציאות שהרי אנו רואים גם למטה בעולם העשיה הרי כולם בחכמה נעשו וגם האדם נעשה בחכמה כמ"ש אשר יצר את האדם בחכמה והוא חכמה הנפלאה הנראה בנתוח אברי האדם וסדר מהלכם שנלאו בו כל חכמי הרופאים לעמוד עד סוף החכמה העמוקה ההיא לפי שחכמה אלקית היא וכן בחלקי החי כמו בבהמות ועופות וחיות וטרף מזונם יש בזה חכמה אלקית וחלקי הצומח כעשב ואילן וכל תבואת הארץ והארץ וכל אשר בה יש בזה חכמה אלקית שבה נעשה הכל כמ"ש ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה שגם רקיעים וגלגלים העליונים בתבונה ובחכמה אלקית נעשו שהרי נלאו בהם כל חכמי התכונה לעמוד ע"ס ענין החכמה האלקית שבמהות הגלגלים ובסדר מהלכם כו' עד שגם בבריות הפחותים ביותר יש בהן הארת חכמה האלקית כמו בזבוב ותולעת ועד כל חלקי הרמש שבאדמה ומתחת לארץ כולם בחכמה עשית כו' ועד"ז גם כל עולם היצירה ועולם הבריאה הרוחני בחי' אדם שבהן ובחי' דצ"ח שהן המלאכים העליונים שבהם וכל צבא השמים ושמי השמים העליונים הרוחניים כולם בחכמה נתהוו ועד"ז גם עולם הנאצל וכל אשר בו מבחי' אדם שבו ורקיעים ועד חלק הדומם שבו כולם בחכמה נאצל והוא ע"י בחי' הקדומה שנמשך בראשית גלוי הארת הקו כו' (ונק' א"ק אדם דבריאה כו') אך כל זה האור שנמשך בבחינת החכמה שהיא ראשית כל ההשתלשלות שבקו וחוט כו' הרי היא בחי' הארה מצומצמת מאד הבאה בבחי' גבול ומדה לגבי בחי' עצמות אא"ס ממש כמו שהוא בבחי' א"ס ממש כנ"ל אשר ע"כ הוצרך להיות בחי' צמצום ומק"פ הנ"ל כדי להיות בחי' ההמשכה בבחי' מדה וגבול שהוא ענין ראשית גלוי הארת הקו בחכמה כו' כנ"ל וד"ל:

(פו) אך הנה כ"ז הוא להיות בחי' התהוות עצם האור וכח מהות ומציאות דחכמה שהוא בבחי' הקו והחוט דוקא אחר בחי' צמצום ומק"פ הנ"ל לפי שמבחי' סובב שלפני צמצום הקו לא היה באפשר להיות בחי' התהוות צמצום אור ומהות פרטי כמהות אור וכח החכמה שהיא בבחי' גבול לגבי בחי' עצמות אא"ס שהוא בבחי' א"ס ממש כנ"ל וכמו"כ בכל בחי' האורות שנאצלו ע"י בחי' הקו וחוט הזה הוצרך להיות ע"י בחי' צמצום ומק"פ בתחלה מטעם הזה אבל כדי להיות בחי' הכלים של האורות שנאצל ע"י הקו הזה שהן בחי' הגבלת האור שמוגבל בתוך הכלי ומסתיים אורו וכח מציאותו ע"י הכלי כמו ע"ד דוגמא שאו' לאדם עד פה תבא ולא יותר כו' הנה בחי' המקור להתהוות זה המהות של הכלי שיגביל את האור הנה הוא בחי' סוכ"ע שלפני צמצום הקו דוקא ולא מבחי' הקו כו' וכמ"ש בע"ח דשרש התהוות הכלים הוא מבחי' מקור המקיפים ושרש הא"פ הוא ממקור כל הא"פ שהוא בחי' הקו כו' והטעם הוא לפי שבבחי' סובב ומקיף הכללי הנ"ל שם הוא בחי' רצון העליון שהוא בחי' רצון ומחשב' הפשוט' דאנא אמלוך שנק' רעוא דכ"ר כו' ששם שוים מקור האצי' עם סוף העשיה כנ"ל וכאשר עלה ברצונו הפשוט הזה שיהיה כללות ההשתלשלות בבחי' ע"ס באורות פרטיים כנ"ל בהכרח שעלה ברצון זה דוקא שיהיה בחי' גבול ושעור להתפשטות כל אור אחרי התהוותו ואצילותו מן הקו כו' שאם לא יהיה לאור הנאצל שעור ומדה בהתפשטות הרי מתפשט בלי גבול ואז א"א שיהיה נאצל אור השני שאחריו