פו,א

בתוך המחשבה כו' וכ"ה ענין השמים והארץ דהארץ כגרגיר חרדל מוקף בעגול כדור השמים שהשמים מקיפים כל מה שיש בארץ בהתחלקות רבות מראשה לסופה בעגול אחד כמו יריעה א' כו' וכמו"כ יובן ג"כ ענין הלבוש והסוס דהנה הסוסים הם בחינת אותיות שנק' סוס כמו שהסוס בטל לגבי רוכבו כמו"כ אותיות הדבור בטלים לגבי המחשבה המקיפם שנק' שמים כנ"ל (וכן בי' מאמרות אותיות יהי אור בטל לגבי המחשבה הכללית כו') וזהו את הלבוש שהן השמים שהן בחי' מקיפים כלליים לארץ ואת הסוס הוא בחי' הארץ שהן בחי' האותיות וכמו שיש ר"ת באת השמים ואת הארץ שהוא בחי' יסוד בחינת צדיק עליון דאחיד בשמיא ובארעא כנ"ל כמו"כ יש בחינת ומדרגה המחבר הלבוש והסוס וזהו ר"ת דאת הלבוש ואת הסוס כו' וז"ש מהר קח את הלבוש כו' למרדכי היהודי כו' ופי' קח את כו' שיקח אותם לחברם יחד כנ"ל וכ"כ כי כל בשמים ובארץ דאחיד כו' (ופי' מהר שיהיה אור השפע הולך במהירות לטעם הנ"ל שבחי' יסוד נקרא צדיק ונקרא טוב כמ"ש אמרו צדיק כי טוב כו' וכלול חו"ג אך הגבורות שביסוד מתגברים ביותר בכללות השפע דוקא כמו גבורות גשמים שיורדים בגבורה והוא בחי' גבורה שבחסד כמ"ש גשם נדבות תניף אלהים שממתיק לה"ג דאלקים והוא ה"א דמהרה שעד שם ירוץ דברו דדכורא כמו לרוץ אורח כו' וזהו מהר אותיות רמה כי ג' ידות הן יד הגדולה ויד החזקה שהן בחי' חו"ג כידוע ויד רמה הוא בחי' ת"ת ויסוד שכלול מחו"ג והגבורות גוברים וכמ"ש מלפני אדון חולי ארץ כו' ובהפוך באת זלע"ז כתיב ידינו רמה ולא ה' פעל כל זאת כו' וכשהקדושה גובר על סט"א כתיב סוס ורוכבו שהן דכר ונוק' דקליפה רמה בים כו' וגם כאן מהר קח את הלבוש ואת הסוס שהוא בחי' דכר ונוק' דנגה שהן שמים וארץ דנגה דכתיב אלביש שמים קדרות כו' כשנהפך לטוב ע"י בחי' הברורים כמשי"ת בעז"ה וד"ל):

(צג) והנה כתיב יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מל' בראשו פי' ואשר נתן כתר מל' בראשו של הסוס כי הנה מבואר למעלה שהאותיות נק' סוסים ובחי' התלבשות והסתר אלקות בגלות בע' שרים דנגה נקרא רוכב על סוס כמו הנה ה' רכב על עב קל ובא מצרים עננים למרכב וכן זכריה ראה המרכבה דסוסים שחורים ולבנים כו' והן בחינת אותיות שנפלו בשבה"כ מרפ"ח נצוצים דתהו וידוע שהיה השבירה בבחי' ס"ג וב"פ ס"ג גי' סוס והוא בחי' ב"ן דנגה שנקרא אותיות כשלאחר הברור דרפ"ח כו' בבטול היש הנפרד לאין כו' עולה לשרשו בבחי' ס"ג דתהו אז נעשה בחי' סוס דקדושה וע"ז נא' כי תרכב על סוסיך בחי' אותיות מרכבותיך ישועה שיש עלייה לרוכב למעלה ממדרגתו והוא בחי' ס"ג דתהו שלמעלה מבחינת מ"ה שהו' הרוכב המבר' לב"ן כו' כנ"ל וזהו וסוס אשר רכב עליו המלך בחי' מ"ה שמברר לב"ן דנגה בזמן הגלות ואמנם עלייתו למעלה מעלה עד בחי' כתר מל' כי כאשר מתהפך חשוכא לנהורא כו' נעשה מזה בחי' כתר למלך העליון וכמ"ש בעטרה שעטרה לו אמו בחי' עטרת תפארת הכתר בראשו וכמשל עטרת הכתר שעושין אותה מאבנים טובות שהגם שהאבן הוא בחינת דומם אבל אחר הזדככותו מאיר ומבהיק ביותר עד שנעשה לעטרת תפארת בכתר המלך כו' כמו"כ מבחינת אותיות דנגה שנקרא אבנים כשעולין לשרשן בבחי' ס"ג דתהו נעשים בחי' עטרת תפארת בראש המלך בחי' ז"א וכמ"ש במ"א בענין סנדל' קושר כתרים לקונו מתפלות ישראל דוקא שהוא מבחינת האותיות דהבל נוגה כשנהפך חשוכא לנהורא בתשובה מעומקא דלבא כו' וזהו ואשר נתן כתר מל' בראשו דסוס לאחר הברור שלו להורות שמכח וגבורת הסוס