פט,ב

ממילא כשהוא במחשבה ואין שייך שם לשון התהוות בפועל אבל כשבא לדבור שייך לשון פועל שבורא כו' וזהו ההפרש בין כי הוא צוה ונבראו ממילא להוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד שקאי על בחינת הפעולה וההמשכה שבאמירה זו וד"ל:

(ד) והנה מבואר למעלה שבחי' רצוא ושוב ישנו בב' מדרגות דממלא וסובב והענין הוא דהמלאכים אומרים שירה בכל יום ברו"ש וכמ"ש והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק כלהב היוצא מן החרסים שיוצא ונכנס וחוזר ויוצא כו' לפי שכח ואור האלקי נכנס בתוך תוכם משם אלקים שהוא לשון כח כמו כח הפועל בנפעל וכן שם אדנ"י כמ"ש אדני בם כו' כידוע ומצד שלא יכיל כלי השגתם להכיל האור האלקי יוצא האור מן הכלי בבחי' רצוא וחוזר ונמשך האור ומתישב בהם לפי שאור וחיות אלקי דבחי' ממלא בא ונמשך באופן כזה דוקא שנמשך בהן וחוזר ומסתלק כו' וכל פועל יפעול בפעולתו כדוגמתו ע"כ גם במלאכים וחיות הקודש נאמר והחיות רצוא ושוב כידוע ובחי' השוב אינו בא מאור העליון מחמת שא"א להכיל רק אדרבה מאשר יוכל שאת ולהכיל ואח"כ חוזר האור לצאת כמשל הלהב היוצא שחוזר ונכנס וחוזר כו' (ואע"פ שנא' בעמדם תרפינה כנפיהן היינו מפני גלוי האור העליון בהם אין בהם כח לעלות עוד בבחי' רצוא אלא מקבלים בתוכם וע"כ תרפינה כנפיהן כמו הבא לפני המלך שנעשה בבחי' בטול ואינו אלא עומד לקבל אור פניו כו' ונמצא דבחי' הרצוא הוא לאור העליון שלא יכיל הכלי כו' ובחי' השוב הוא מאור העליון שמתישב בהם רק שהוא בבחי' בטול במציאות כו' וכן הוא בבחי' רו"ש בשם הוי"ה שלמעלה משם אלקים שנק' סובב כ"ע והוא כעבודה דאברהם דכתיב ביה והאמין בהוי"ה דוקא וכל עבודתו היה באהב' ודביקות אמיתית בשם הוי"ה דבחי' סובב דוק' וכמ"ש התהלך לפני דוקא ומפני שבחי' סובב הוא למעלה מהשתלשלות כנ"ל ע"כ היה באהבתו בחי' רצוא לצאת מן הכלי לגמרי כו' כי לא יכול הכלי להכיל לאור דסובב ולא תוכל לגבול אור האהבה ויוצא מנרתקו וחוזר האור דסובב ומתישב בכלי כנ"ל ברו"ש דמלאכים בשם אלקים דממל' שבחי' השוב הוא מאשר האור העליון חוזר ונכנס וחוזר לצאת כו' וד"ל:

(ה) והנה כאשר אור האה"ר לא תוכל להתישב בלב ומוח חוזר האור לצאת כו' כנ"ל יש בזה ב' אופנים א' מצד רוב התענוג שנקרא אהבה בתענוגים שנכספה וגם כלתה כו' לא יכילנו הכלי או בתענוג שבשכל שלמעל' מכפי המדה שלא יוכל שאת כמו ר"ע זלגו עיניו דמעות כאשר שמע רזין דאורייתא דלאו כל מוחא סביל כו' והב' מהפוכו והוא מרוב הצער מהעדר האור זה כמה כאשר יראה אור גדול ביותר יבא לידי בכיה בדמעות לפי שזהו למעלה מכלי המוח ידחקו כלי המוח ויצאו דמעות כידוע שהדמעות באות מן המותרות של המוח כו' כאשר ידחקו כלי המוח מהכיל אם עונג או צער כו' והנה לעתיד לבא כתיב בבכי יבואו כו' לפי שלע"ל יהיה בחי' התגלות דשם הוי"ה בחי' סובב וכמ"ש ונגלה כבוד הוי"ה כו' יהיה בזה ב' האופנים הנ"ל דבר והפוכו כא' דהיינו שיבכו בדמעות מחמת דחיקת כלי המוח שלא יכילו האור הגדול מרוב ענג ושמחה ואהבה שלא יכיל כלי המוח והלב כלל כנ"ל בענין סבת יציאת הדמעות והב' מרוב צער ומרירות על העבר אשר היו בחשך בזמן הגלות ומתוך החשך יצאו לראות באור גדול כזה יבכו כמ"ש העם ההלכים בחשך ראו אור גדול כו' וזהו בבכי יבואו בבכיה של שמחה ובכיה של צער כא' כו' דהא בהא תליא והיו לאחדים וד"ל:

(ו) ואמנם הנה כדי שיוכל האור להתישב בכלי ולא יצא האור דשם הוי"ה בבחינת רצוא כו' הנה זהו עכשיו בקיום התו"מ שרמ"ח מ"ע