צא,א

למעלה כו' וכן יש במרכבה זו להוריד גלוי האור האלקי למטה מטה כמו גלוי שכינה לנביאים וכה"ג בגלוי שכינה בהיכל ק"ק וכן היה במ"ת דכתיב וירד ה' על הר סיני שירד עם המרכבה שלו (והן המ"ה הנ"ל שאמרו מי גלה רז זה כו' וז"ש על מ"ת דוקא כי תרכב על סוסיך שהן בחינת מרכבה עליונה שבכחן להוריד את הרוכב כו' כמו שיש בכחן להעלות את הרוכב כנ"ל ובמ"ת היו ב' מיני מרכבות הללו ונק' סוסיך והיינו ענין התו"מ שנקרא מרכבה לרוכב מפני שהן בחינת כלים לאורות עליונים כמו כל מצוה היא בחינת כלי לאור הוי"ה שביכולתו לעלות לאור לרום המעלות ויש עוד מעלה במעשה המצות שנק' מרכבה והיינו בחינת כלי לאור שהוא הרוכב להוריד ולהמשיך בחינת גלוי אור האלקי למטה מטה ביותר וזהו מרכבתיך ישוע' מרכבתיך ל' רבים לפי שיש הרבה מצות שהן כלים לאורות להעלותם למעלה ויש הרבה מצות שהן כלים לאורות להוריד למטה כמו מצות צצית ותפלין ות"ת וצדקה הוא להמשיך גלוי אא"ס למטה במוחין בחכמה וחסד וכן סוכה ולולב וכה"ג ובתרומות ומעשרות וקרבנות הוא בחינת ההעלאה למעלה מעלה כו' והתורה כלולה משניהם ע"כ נק' מרכבתיך ל' רבים (וכמ"ש בזהר פ' בשלח בענין רתיכין ומשריין כו') ומ"ש מרכבותיך ישועה היינו ישועה לרוכב על המרכבה בשני אופנים הנ"ל בירידה ועליה הכל ביתר מכפי כח הרוכב בעצמו שלא היה יכול מצד כח עצמו לעלות כ"כ ולא לירד כ"כ רק ע"י המרכבה שנושאו הגבה למעלה ומורידו למטה מטה והוא רק ע"י התלבשות האורות בכלים מכלים שונים שהן מעשה המצות דוקא וד"ל וזהו כללות ענין וסוס אשר רכב עליו המלך שזהו בשעת מ"ת דכתיב ביה כי תרכב על סוסיך כו' כנ"ל וד"ל:

(י) אך הנה יש להבין מ"ש וסוס אשר רכב כו' סוס א' לבד דלפי הנ"ל היה במ"ת ב' מיני סוסים כמ"ש כי תרכב על סוסיך כנ"ל אמנם הענין הוא דגם בסוס א' יש ב' מדרגות הנ"ל בעליה וירידה שזהו העלאה והמשכה בחינת או"ח ובחינת או"י דהנה בגימטריא סוס יש ב"פ ס"ג וידוע דפי' ס"ג הוא אותיות גס שהוא בחינת הגאות והתנשאות והיינו א' בבחינת או"ח וא' בבחינת או"י שהוא בחינת העלאה ובחינת ההמשכה הנ"ל בענין המרכבה לגבי הרוכב וזהו וסוס אשר כו' דסוס זה כולל ב' מיני מרכבות הנ"ל בעליה וירידה שא' ע"ז כי תרכב על סוסיך ב' סוסים כנ"ל וד"ל ובאור הדברים הנה ידוע דאת זלע"ז עשה כו' דכמו שיש בסט"א בחינת הגסות והתנשאות כקליפה דעמלק שהוא בחינת חוצפה יתירה כו' וזהו סוס דקליפה כמו סוס ורוכבו כו' וכמ"ש לסוסתי ברכבי פרעה כו' וכמו"כ לנגד זה להשפיל גאות דקליפה הוא בחינת סוס דקדושה וכמאמר רז"ל ע"פ ביום ההוא יהיה על מצלות הסוס קדש לה' כל מה שהסוס רץ ומיצל כו' והענין הוא כמ"ש ז"ל עמ"ש כי גאה גאה שהוא גאה על גיוותניא שהן עכו"מ שהן גאים הוא רם ומתנשא עליהם בגאות האלקי כמ"ש רם על כל גוים ה' שעל הגוים דוקא הוא רם ומתנשא פי' שמסתלק ומתנשא מהם לפי שמטבע הרוממו' העצמות להתגאו' על הגאים דוקא להשפילם ולהגביה שפלים ומפני שהוא ית' נקרא מלך מרומם לבדו ברוממות העצמות שלגדולתו אין חקר ומתנשא מימות עולם כו' ע"כ על הגאים דוקא הוא מתנשא וע"כ נקרא רם על כל גוים דוקא הוא בבחינת רוממות והתנשאות וכמ"ש כי גאה גאה גאה על גיוותניא דוקא אבל על השפלים ונבזים ונמוכי רוח אדרבה שם הוא יורד ושוכן כמו על ישראל שנתונים לעפר מרמס ונבזים ושפלים מאד בעיני העכו"ם בהם הוא שוכן וכמו על אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר כו' שם דוקא יורד ושוכן מן ההעלם לגלוי וכמ"ש כי רם ה' ושפל יראה וכתיב מרום