צה,א

דוקא והן הן גידי הדם שהן בחי' מקוריים עומדים בפ"ע שבהן הדם והוא הנפש בבחי' ההעלם דוקא וכידוע דגידי הדם אינם מתפשטים באברים בהתגלות בחלקי האברים ואדרבה הדם כנוס בהם כמו שכנוס וטמון הכסף בתיבה כי הגידין הן מכסין ומעלימין על הדם שבתוכו לבלתי יתפשט באבר רק הלוכו הוא בתוך האבר דרך מעבר לבד (וגם העורקים שאין בהם דם ונק' מיתרים ועצבים הנק' נערוי"ן בל"א גם הם בלתי מתפשטים בגלוי בכל אבר רק בהעלם ושרשם מרוח החיים שבחלל הימני שבלב ושרש גידי הדם מחלל השמאלי שבלב כמ"ש במ"א ואמנם מ"ש כי הדם הוא הנפש היינו בגידי הדם דוקא ולא בעורקים כי בעורקים שם משכן בחי' הרוח שבחלל הימני וזהו בחי' רוח ונפש כו' (ובמ"א ג"כ מבואר בענין אכל ולא שתה אכילתו דם שהמאכל כשנהפך לדם אם לא שתה אין בו רק חלק הדם בלא יסוד המים כלל ע"כ אינו מתפשט בגלוי החיות רק בהעלם וצמצום העדר ההתפשטות וזהו אכילתו דם שהאוכל הדם לא יחיה כי נפש הוא אוכל כמ"ש אך בשר בנפשו דמו כו' וד"ל והענין הוא כי ב' חללים דלב מקבלין מב' מוחין חו"ב חסדים דאבא וגבורות דאמא וזהו אדם אדם כו' וא"כ המים שבדם מבחי' החסדים דאבא וז"ש קול דודי דופ"ק קפ"ד אחוריים דאבא והוא הדפק שביד שבו גלוי החיות והדם עצמו גבורות דאמא וא' דאדם הוא בחי' רוח ודם הוא הנפש בהעלם וזה י"ה דהיינו חו"ב שרש שס"ה ל"ת ששרשם בגידי הדם כנ"ל) ואמנם הגם שהדם עצמו בלתי מתפשט באברים אבל שולח אור ושפע מבחי' יסוד המים שבו להתפשט בכל אבר ואבר אם בצמצום או בהרחבה לכל אבר כפי מזגו בבחי' גלוי גמור כנ"ל אבל מצד עצם הדם הרי בטבעו ומהותו הוא בלתי מתפשט כלל ואינו בא בגדר המשכה והתפשטות לאברים כלל אדרבה הוא בבחי' העדר הגלוי וההתפשטות מפני שהנפש בו בבחי' ההעלם דוקא העדר הגלוי כנ"ל וד"ל:

(כב) וע"ד כ"ז יובן למעלה בבחי' אדם העליון דאצי' שכל האורות דאצי' שנאצלו מן המאציל ובאו בבחי' גלוי גמור בכלים מכלים שונים שהן רמ"ח פקודין כמו חכמה מוחא חסד דרועא וכה"ג הרי הן בבחי' אור החסדים המתפשטים מעצמות המאציל שזהו כמשל בחי' יסוד המים שבדם כו' אבל שס"ה ל"ת הן כמו בחי' גידי הדם באדם העליון שבהם ישכון בחי' ההסתר וההעלם של אור המאציל כמו שהוא בבחי' עצמותו שאינו בא בבחי' התפשטות שפע בגלוי למטה עדיין כנ"ל בענין כי הדם הוא הנפש כו' וד"ל (ומבחי' יסוד המים שבדם שבגידין הוא המתפשט ברמ"ח אברים דמלכא כנ"ל במשל כו') ולפ"ז הרי מובן דשרש השס"ה ל"ת גבוהים מרמ"ח מ"ע אע"פ שהן רק בבחי' מניעת המעשה לבד אבל שרשן הוא בבחי' הסתר והעלם אור המאציל כמו שהוא בעצמו סתום ונעלם ומונע א"ע מלהתמשך ולהתפשט לרמ"ח אברי' דמלכא (והיינו ע"י מניעת המעשה בל"ת שהוא העדר ההתפשטות ג"כ כו') שזהו בבחי' העצמות שלמעלה מבחי' ההתפשטות עדיין וזהו הטעם שהל"ת הן בי"ה שלמעלה מרמ"ח מ"ע שהן בו"ה (כי ו"ה הוא בחי' גופא דמלכא וי"ה הוא בחי' חו"ב שמתפשטים בב' חללי הלב ומשם לכל האברי' כנ"ל בפי' אדם א' דם כו') והנה כתיב הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו כו' פי' ה' אלקינו הוא בחי' י"ה חו"ב שנק' נסתרות ונק' עלמין סתימין דלא אתגליין והנגלות הן בחי' ו"ה שבא בבחי' גלוי אור בכלי כו' ונק' עלמין דאתגליין ונמצא ששס"ה ל"ת נק' עלמין סתימין ורמ"ח מ"ע נק' עלמין דאתגליין כי כל מצוה היא בחי' גלוי רצון העליון למטה בכלים מכלים שונים כמשל האברי' כנ"ל אבל שרש מניע' והעדר המעשה דל"ת הוא בבחי' העלם העצמות כנ"ל אך עכ"ז נק'